Zarządzenie Nr 14/2007

Zarządzenie Nr  14/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  26  kwietnia 2007 roku

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 Na podstawie § 11 Regulaminu Studiów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:


§ 1

1. Rok akademicki 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia
1 października 2007 roku do dnia 30 września 2008 roku.
2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.
3. Ostatni semestr na studiach niestacjonarnych 2,5-letnich kończy się 25 lutego 2008 roku.

§ 2


Rok akademicki na studiach stacjonarnych obejmuje:

 

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

27.09.2007 – 28.09.2007

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2007 – 25.02.2008

w tym:

 

zajęcia dydaktyczne

01.10.2007 – 21.12.2007

wakacje zimowe

22.12.2007 – 06.01.2008

zajęcia dydaktyczne c.d.

07.01.2008 – 29.01.2008

zimowa sesja egzaminacyjna

30.01.2008 – 08.02.2008

przerwa międzysemestralna

09.02.2008 – 13.02.2008

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

14.02.2008 – 24.02.2008

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.11.2007

SEMESTR LETNI

25.02.2008 – 30.09.2008

w tym:

 

zajęcia dydaktyczne

25.02.2008 – 19.03.2008

wakacje wiosenne

20.03.2008 – 26.03.2008

zajęcia dydaktyczne c.d.

27.03.2008 – 13.06.2008

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2008, 23.05.2008

letnia sesja egzaminacyjna

16.06.2008 – 26.06.2008

wakacje letnie

27.06.2008 – 09.09.2008

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

10.09.2008 – 18.09.2008

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2006/2007

19.09.2008 – 26.09.2008

 

 

§ 3

Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 27 czerwca 2008 roku z wyjątkiem Wydziału Nauk o Zdrowiu, gdzie sesja  letnia trwa do 4 lipca 2008 roku”.


§ 4


1. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 25 września 2007 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia  12 lutego 2008 roku.
2. Szczegółowe programy nauczania poszczególnych przedmiotów i rodzajów zajęć, zawierające tematykę i wykaz literatury oraz formy i terminy egzekwowania stopnia opanowania treści programowych, winny być udostępnione studentom nie później niż w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia semestru (roku studiów), w którym dane zajęcia są realizowane.
3. Dokumentacja dotycząca organizacji zajęć (arkusze organizacyjne, karty obciążeń) winna być sporządzona najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. Za terminowe przygotowanie dokumentacji odpowiedzialni są dyrektorzy instytutów.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 14 - zarz.-organizacja r. akad. 2007_2008.pdf

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka