Zarządzenie Nr 11/2007

Zarządzenie Nr   11 /2007

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   4  maja  2007 roku


w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji


           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1.

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji wchodzą:
1. Instytut Ekonomii,
2. Instytut Nauk Politycznych,
3. Instytut Zarządzania,
4. Katedra Krajów Europy Północnej.

§2

1. W skład Instytutu Ekonomii wchodzą:
1) Zakład Mikroekonomii
2) Zakład Makroekonomii
3) Zakład Statystyki i Ekonometrii
      4)  Pracownia Finansów i Rachunkowości
5) Zakład Gospodarki Regionalnej
6) Zakład Historii Myśli Społeczno-Gospodarczej
7) Zakład Samorządu Terytorialnego
8) Pracownia Informatyki
9) Zakład Prawa Administracyjnego


§3

1.  W skład Instytutu Nauk Politycznych wchodzą:
1) Zakład Teorii Polityki
Pracownia  Marketingu Politycznego
2) Zakład Stosunków Międzynarodowych
3) Zakład Integracji Europejskiej
4) Zakład Współczesnych Systemów Politycznych
     5)   Zakład Myśli Politycznej
           Pracownia Antropologii Polityki i Nauki o Cywilizacji
6) Zakład Filozofii Polityki
7) Zakład  Historii Najnowszej
8) Zakład Masowych Organizacji Społecznych
Pracownia Socjologii i Polityki Lokalnej
      9)  Pracownia Zastosowania Komputerów w Politologii


§4

1. W skład Instytutu Zarządzania wchodzą:
1)  Zakład Zarządzania i Organizacji
2) Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji
3) Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
4) Zakład Metod Ilościowych w Zarządzaniu
5) Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
6) Pracownia Metod Jakościowych w Zarządzaniu
7) Pracownia Marketingu
8) Pracownia Przedsiębiorczości

§5

1.  W skład Katedry Krajów Europy Północnej wchodzą:
1) Zakład Polityki Krajów Europy  Północnej
2) Zakład Filozofii Biznesu i Negocjacji

§6

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 46/2006 rektora AŚ z 20 października 2006 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 maja 2007 roku.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie wraz z załącznikiem  w formacie PDF

 11- zarz. struk. Wydz. Zarz07.pdf
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka