Stypendium specjalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Aby móc ubiegać się o stypendium specjalne student musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o (Stopniu) Niepełnosprawności bądź lekarza orzecznika ZUS.

W Biurze należy złożyć następujące dokumenty:

  • Kwestionariusz studenta korzystającego ze wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
  • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego,
  • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu,
  • Informację o numerze rachunku bankowego,
  • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku.

Świadczenie to przyznawane jest w wysokości:

  • Znaczny stopień niepełnosprawności – 500 zł,
  • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – 400 zł,
  • Lekki stopień niepełnosprawności – 300 zł.

Jeżeli stopień niepełnosprawności studenta zostanie orzeczony w trakcie roku (semestru), student może ubiegać o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.

Jeśli skończyło Ci się orzeczenie i otrzymujesz następne będące jego kontynuacją to zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej musisz dostarczyć je do BON w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia.

Stypendium specjalne jest niezależne od innych form pomocy materialnej oraz wysokości dochodów.

Jeśli studiujesz jednocześnie na kilku kierunkach studiów możesz otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym wskazanym przez Ciebie kierunku studiów.

Jeśli ukończyłeś już jeden kierunek studiów i kontynuujesz naukę na drugim kierunku studiów, stypendium specjalne Ci nie przysługuje, chyba że kontynuujesz studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Zarządzenie Nr 77/2017 - w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie Nr 76/2017- w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach