Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Stanowiska komputerowe dla niewidomych i słabowidzących

W ramach likwidacji barier w dostępie do informacji Biblioteka Główna UJK utworzyła w czytelniach stanowiska komputerowe ułatwiające zdobywanie, przechowywanie i odtwarzanie informacji osobom niewidomym i słabowidzącym.

Program "Otwarta Uczelnia"

Podstawę prawną niniejszego programu stanowią:

  • art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • artykuł 2 Protokołu Nr 1 I Nr 4 do Konwencji O Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. oraz sporządzony w Strasburgu dnia 16 września 1963 r. (Dz.U. z 1995 roku, Nr 36, poz. 175 ze zm).
  • Artykuł 13 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 169).
  • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M. P. 1997, nr 50, poz. 475).
Czytaj więcej o: Program "Otwarta Uczelnia"

Akademia dostępna dla wszystkich

W Wydziale Zarządzania i Administracji obradowała konferencja
"Akademia dostępna dla wszystkich"

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego – największa w regionie świętokrzyskim uczelnia państwowa aktywnie działa w kierunku wyrównywania szans studiujących w niej osób niepełnosprawnych. Wśród blisko 25 tysięcznej społeczności studenckiej jest ponad 260 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (w prezentacji „Studenci niepełno-sprawni w Akademii Świętokrzyskiej” przedstawiono, niepełne jeszcze, dane z dnia 15.10.2007r.). Kompleksowe działania na rzecz studentów niepełnosprawnych podejmowane są w oparciu o uchwałę Senatu i zarządzenia Rektora, powołujące pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych oraz określające warunki ich studiowania w Akademii.

Czytaj więcej o: Akademia dostępna dla wszystkich