Spotkanie z Prorektorem ds. studenckich i kształcenia oraz osobami organizującymi i realizującymi wsparcie w procesie studiowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2016

W środę 09.11.2016 r. w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia i Rehabilitacji (UCWiR) odbyło się cykliczne spotkanie studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnościami z Prorektorem ds. studenckich i kształcenia - prof. zw. dr hab. Markiem Ruszkowskim, oraz osobami organizującymi i realizującymi wsparcie w procesie studiowania (kierownikiem UCWiR, koordynatorem Punktu Interwencji Kryzysowej, pracownikami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, Studium Języków Obcych, oraz Studium WF i Sportu).

 

                Po powitaniu uczestników spotkania przez kierownika Uniwersyteckiego Wsparcia i Rehabilitacji głos zabrał Prorektor ds. studenckich i kształcenia. W swoim wystąpieniu prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski zapewnił, że Uniwersytet dokłada wszelkich starań, aby studiowanie osób z niepełnosprawnościami przebiegało w sposób nieodbiegający od akademickich standardów kształcenia z uwzględnieniem rozwiązań wspierających. Pan Prorektor podkreślił także, że osoby, które w UJK odpowiadają za stwarzanie warunków do studiowania, są gotowe do bieżącego rozwiązywania problemów wynikających z sytuacji niepełnosprawności. Kończąc wystąpienie Profesor Marek Ruszkowski życzył - zarówno zaczynającym studiowanie jak i tym, którzy je kontynuują, wielu sukcesów i satysfakcji w rozpoczętym roku akademickim.

                Informacyjną część spotkania zainicjował kierownik UCWiR - dr Mirosław Rutkowski. Omówił krótko strukturę Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji, zarysowując wzajemnie uzupełniające się działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) oraz Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK). Zaprezentował możliwości, formy i procedury wsparcia udzielanego przez UCWiR. Przedstawił również jak na przestrzeni lat rozszerzało ono ofertę skierowaną do studentów z niepełnosprawnościami. Doświadczenia pracowników BON zdobywane były w stałych i bezpośrednich kontaktach z ponad 300-osobową grupą studentów (obecnie także i doktorantów), którzy swoją sprawność w studiowaniu muszą budować z uwzględnieniem szczególnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności motorycznej, sensorycznej lub somatycznej, czy też problemów w zakresie zdrowia psychicznego. Gromadzeniu doświadczeń sprzyja także aktywne uczestnictwo pracowników BON UCWiR w konferencjach i warsztatach poświęconych tematyce studiowania osób z niepełnosprawnościami, a także rozmowy i konsultacje z kolegami z wielu ośrodków akademickich w Polsce. W efekcie - wprowadzane w UJK rozwiązania wsparcia, uwzględniając różnorodne potrzeby studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, stwarzają szanse pełnej realizacji programu studiów i wiążącego się z tym komfortu studiowania. 

                Kolejnym elementem części informacyjnej było wystąpienie prof. dr hab. Moniki Szpringer, koordynatora Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK). Pani Profesor odniosła się w nim do różnych rozwiązań oferowanym osobom studiującym, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji lub z innych powodów potrzebują pomocy oraz konsultacji specjalistów. Podkreśliła jak ważne jest przełamanie barier społecznych związanych z problemami zdrowia psychicznego oraz z leczeniem zaburzeń psychicznych i neurologicznych, dla efektywnego studiowania. Zwróciła uwagę na konieczność zwiększania świadomości w tym zakresie studentów i pracowników Uczelni. Wskazała również instytucje współdziałające z PIK na terenie województwa świętokrzyskiego, w których można uzyskać szybką pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Zachęcała wszystkich doświadczających problemów w zakresie zdrowia psychicznego do mówienia o swoich potrzebach oraz – kiedy to niezbędne - korzystania z pomocy specjalistów.    

                Istotne dla uczestników spotkania informacje przedstawili pracownicy Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Lektor Studium Języków Obcych - mgr Renata Suchojad, omówiła najczęstsze trudności w radzeniu sobie na zajęciach z lektoratów języków obcych, wynikające z różnych rodzajów niepełnosprawności. Przedstawiła również możliwości indywidualnego dostosowania kolokwiów i egzaminów tak, aby wyrównać szanse na ich zaliczenie z uwzględnieniem specyficznych potrzeb studentów.  

Prowadząca zajęcia alternatywne z wychowania fizycznego mgr Jolanta Drezno - pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - zachęcała do udziału w nich, promując atrakcyjne formy aktywności fizycznej na tych zajęciach oraz sposoby ich organizacji.

                Następnie głos zabrali pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych:

- mgr Anna Sabat przybliżyła uczestnikom spotkania szczegóły form wsparcia gwarantowanego w Regulaminie studiów (Załącznik nr 1), możliwości korzystania z różnych form asystencji oraz usług m.in. transportowych na terenie uczelni, a także innych usług specjalistycznych, przedstawiła też informację o zasadach pobierania stypendium specjalnego;

- mgr inż. Andrzej Barański omówił zadania związane z przygotowywaniem materiałów dydaktycznych w alternatywnych formach zapisu, dostosowanych do indywidualnych potrzeb studenta oraz przedstawił wyposażenie stanowisk technologii wspomagających, znajdujące się w specjalnie przygotowanej pracowni w Bibliotece Uniwersyteckiej.

                W zakończeniu części informacyjnej padły pytania do osób prezentujących założenia wsparcia. Większość pytań, a także zgłaszanych problemów dotyczyła lektoratów i egzaminu certyfikacyjnego z języków obcych. Inne – miały bardzo indywidualny charakter. W związku z tym postanowiono, że niezbędny jest bezpośredni kontakt zainteresowanych po zakończeniu spotkania.

Druga część spotkania miała charakter otwartej dyskusji. Wraz ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnościami brali w niej także udział przedstawiciele Samorządu Studentów oraz absolwenci. Dyskusja koncentrowała się wokół dwóch istotnych kwestii – pierwsza z nich to aktywne uczestniczenie w głównym nurcie życia akademickiego studentów i doktorantów, wymagających uwzględniania potrzeb wynikających z niepełnosprawności w procesie studiowania, druga - to niwelowanie barier w autonomicznym funkcjonowaniu. Padały konkretne propozycje i uwagi dotyczące szczegółowych rozwiązań - między innymi:

- aktywny udział w nadchodzących wyborach do Samorządu Studentów nie tylko w roli wybierających, ale także jako wybieranych kandydatów,

- utworzenie stowarzyszenia reprezentującego studentów z niepełnosprawnościami - głównym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest przykład wielu środowisk akademickich w Polsce, w których efektywnie działają takie stowarzyszenia, biorąc czynny udział w podejmowaniu decyzji ważnych dla całego środowiska – w myśl zasady Nic o Nas bez Nas

Jedna z absolwentek UJK, podzieliła się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z okresu studiów, podkreślając w wypowiedzi znaczenie aktywności naukowej w trakcie studiowania i zapraszając do uczestnictwa w specjalistycznej konferencji naukowej. Dodała, że korzystanie przez nią z oferty wsparcia ze strony BON pozytywnie wpłynęło na jakość studiowania.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, po zakończeniu części oficjalnej, spotkanie przerodziło się w długie indywidualne rozmowy studentów z Prorektorem - prof. zw. dr hab. Markiem Ruszkowskim oraz osobami odpowiedzialnymi za organizację i realizację wsparcia w UJK.