Uchwała Nr 88/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 września 2017 roku

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym


Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Określa się efekty kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym
i Artystycznym:

1)     Kryminologia stosowana - studia pierwszego stopnia, profil praktyczny. Efekty kształcenia stanowią załącznik nr 1.

 

2.    Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1 obowiązują studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka