Uchwała Nr 7/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29  stycznia  2015 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów  


Na podstawie art. 6  ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust.3 pkt 2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.      Na Wydziale Zarządzania i Administracji tworzy się od  roku akademickiego 2015/2016  kierunek jednolitych studiów magisterskich o nazwie  prawo o profilu praktycznym pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.

2.      Na Wydziale Zarządzania i Administracji określa się efekty kształcenia dla kierunku jednolitych studiów magisterskich prawo o profilu praktycznym, stanowiące załącznik do uchwały.

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka