Uchwała Nr 6/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 stycznia 2015 r.

zmieniająca uchwałę nr 40/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015/2016

 

           

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 40/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015/2016 dokonuje się poniższych zmian:

1)      w § 1 dotychczasową treść ust.1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1. Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia w ramach liczby miejsc ustalonych na pierwszy rok studiów przez Senat na poszczególne kierunki studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego odrębną uchwałą. Przez postępowanie kwalifikacyjne rozumie się: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego, egzamin wstępny, egzamin praktyczny, rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzian uzdolnień, konkurs ocen na świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły średniej, konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, średnią ocen lub ranking wyników ze studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.”,

 

2)      w § 2 w ust.5 treść pkt 5) zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

 „5) oświadczenie dotyczące kontynuowania  lub ukończenia  studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - dotyczy kandydata na studia stacjonarne lub studenta przenoszącego się z innej uczelni publicznej”,

3)       dotychczasową treść § 10 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„§ 10. Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 20 osób. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor na wniosek dziekana.”,

4)        w części I w załączniku nr 1 do uchwały nr 40/2014 z dnia 29 maja 2014 r. -  w części I. Zasady postępowania kwalifikacyjnego, w punkcie I.  Zasady ogólne,  dotychczasowe pkt 3) i 4) otrzymują brzmienie:

„3) Informacja o dodatkowym naborze powinna być podana do publicznej wiadomości. Przy rekrutacji w dodatkowym naborze stosuje się ściśle zasady, tryb postępowania i kryteria kwalifikacji określone w niniejszej uchwale. Kandydaci spełniający warunki określone
w § 2 ust.2 przedmiotowej uchwały zostają przyjęci na studia w ramach liczby miejsc,

4) W przypadku, gdy na danym kierunku nie wykorzystano pełnej liczby miejsc komisje rekrutacyjne mogą przyjmować na studia kandydatów, którzy legitymują się dokumentem potwierdzającym  uzyskanie pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego
w innej uczelni na tym samym kierunku lub kierunku z tego samego obszaru nauki/sztuki.”,

 

5)      w załączniku nr 2 do uchwały Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016, w części 3. Wydział Nauk o Zdrowiu dodaje się treść w brzmieniu:

wychowanie fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia – pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Kryteria kwalifikacji:

1) ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

- język obcy,

- jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata.

2) sprawdzian umiejętności sportowych (z gimnastyki i dwóch wybranych przez kandydata dyscyplin: piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna).

Kandydaci posiadający klasę mistrzostwa międzynarodową, klasę mistrzowską lub
I klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu umiejętności sportowych otrzymując maksymalną liczbę punktów.”

 

6)      w załączniku nr 2 do uchwały Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016, w części 5. Wydział Zarządzania i Administracji dodaje się treść w brzmieniu:

 „ prawo - studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie – pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Kryteria kwalifikacji: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

- historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub język polski,

- język obcy.”,

 

7)      w załączniku nr 2 do uchwały Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016 , części Filia w Piotrkowie Trybunalskim , 2 Wydział Nauk Społecznych dodaje się  treść w brzmieniu:

„bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia – pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Kryteria kwalifikacji: Konkurs dyplomów. W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.”,

 

8)   do uchwały nr 40/2014 z dnia 29 maja 2014 r., dodaje się załącznik nr 3 określający zasady
i tryb postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów i studentów podejmujących studia na drugim kierunku studiów. Załącznik, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka