A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała Nr 62/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności Uczelni w 2016 roku

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 14) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie rektora z działalności Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  za 2016 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania: