Traci moc na podstawie uchwały 48/2018

Uchwała Nr 56/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach pobierania i ustaleniu wysokości opłat jednorazowych oraz opłat za usługi edukacyjne w toku stacjonarnych studiów doktoranckich oraz o warunkach i zasadach odpłatności w trakcie niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 195 ust. 10 w zw. z art. 195 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Wprowadza się wzór umowy o warunkach pobierania i ustaleniu wysokości opłat jednorazowych
oraz opłat za usługi edukacyjne w toku stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.    Wprowadza się wzór umowy o warunkach i zasadach  odpłatności w trakcie niestacjonarnych  studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.    Z doktorantami, z którymi dotychczas nie zawarto umowy, zawiera się umowy zgodnie z wzorami określonymi w § 1 z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Nie zawiera się umów z doktorantami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012 lub wcześniej.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka