Uchwała nr 55/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 czerwca 2015 roku

  w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia
na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.10.2014 w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1480) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym określa się efekty kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie sztuki piękne:

 

Symbole efektów kształcenia

Opis efektów kształcenia

Po ukończeniu studiów trzeciego stopnia na Wydziale Pedagogicznym
i Artystycznym

w dyscyplinie SZTUKI PIĘKNE doktorant w zakresie:

WIEDZY

DS-P_W01

ma zaawansowaną wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie kierunku studiów

DS-P_W02

dysponuje szeroką wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający studiowanemu kierunkowi

DS-P _W03

zna zasady tworzenia prac artystycznych o najwyższym stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi

DS-P _W04

wykazuje szerokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi
i praktycznymi aspektami studiowanego kierunku oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

DS-P _W05

zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

DS-P _W06

zna najważniejsze koncepcje pedagogiki i jej stronę praktyczną, dotycząca prowadzenia dydaktyki na studiach wyższych

UMIEJĘTNOŚCI

DS-P _U01

posiada zaawansowane umiejętności i ma doświadczenie w doborze właściwych narzędzi do realizacji działań artystycznych

DS-P _U02

umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie dyscypliny sztuki piękne.

DS-P _U03

umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie do projektowania
i realizacji prac artystycznych

DS-P _U04

umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

DS-P _U05

jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolna do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

DS-P _U06

kontynuuje rozwijanie umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych zgodnie ze studiowaną dyscyplina Sztuki Piękne

DS-P _U07

posiada zaawansowane umiejętności wykorzystywania wzorców leżących
u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

DS-P _U08

posiada  ugruntowane umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

DS-P_U09

ma zaawansowane umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki
i dyscyplin artystycznych, właściwych dla kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

DS-P_U10

w sposób dojrzały i odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi

DS-P_U11

posiada bardzo wysoki poziom umiejętności związanych z teoretycznym
i praktycznym zastosowaniem pedagogiki, umożliwiający podjęcie pracy na różnych poziomach edukacji plastycznej

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

DS-P _K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi w dojrzały sposób inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

DS-P_K02

jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany zaawansowany sposób nowych
i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

DS-P _K03

potrafi w sposób świadomy oraz poparty  szerokim doświadczeniem wykorzystywać w różnych sytuacjach mechanizmy psychologiczne wspomagające podejmowane działania

DS-P _K04

posiada umiejętność krytycznej oceny

DS-P _K05

posiada popartą szerokim doświadczeniem pewność w komunikowaniu się
i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez:

-        inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań,

-        integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,

-        prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie

DS-P_K06

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

     

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka