Szukaj w BIPie
Zamknij

Uchwała Nr 54/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  25 czerwca 2015 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Przepisy ogólne

 

1.      Senat zatwierdza Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.      Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)      edukacja formalna - uczenie się poprzez udział w programach kształcenia i szkoleniach prowadzących do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej;

2)      edukacja pozaformalna - zorganizowany pod względem celu i czasu proces kształcenia, obejmujący kursy i szkolenia, realizowane poza programami studiów wyższych;

3)      edukacja nieformalna - kształcenie niezorganizowane pod względem celu i czasu, związane z wykonywaną pracą, działalnością społeczną lub inną formą rozwoju osobistego niewskazaną w pkt. 2;

4)      efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego stopnia;

5)      efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów;

 

§ 2

 

1.      Potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów wyższych, to proces oceny (weryfikacji) wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które zostały zdobyte w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, przeprowadzony w celu zaliczenia  określonych modułów kształcenia (zajęć) wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS.

2.      Potwierdzanie efektów uczenia się dotyczy przedmiotów/modułów (zajęć) i praktyk przewidzianych programami kształcenia.

3.      Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia uprawniona jest podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca co najmniej pozytywną ocenę programową na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a w przypadku nieprzeprowadzenia oceny na tym kierunku studiów – podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny, do których jest przyporządkowany ten kierunek studiów.

4.      Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia na studiach prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni.

5.      Proces potwierdzania efektów uczenia się podlega właściwemu dokumentowaniu.

6.      Potwierdzanie efektów uczenia się jest powiązane z postępowaniem rekrutacyjnym na dany rok akademicki.

7.      Efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach studiów, o których mowa w art. 9b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

8.      Rada wydziału uprawnionej do prowadzenia studiów jednostki organizacyjnej uczelni ustala kierunki, poziomy, profile i formy studiów, na których mogą być potwierdzane efekty uczenia się w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok akademicki.

9.      Regulamin określa zasady uznawalności efektów uczenia się, w tym tryb powoływania „Zespołów ds. potwierdzania efektów uczenia się” oraz procedury postępowania w sprawie uznawalności efektów uczenia się.

10.  Przepisy Regulaminu stosuje się do studentów oraz kandydatów na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanych dalej „wnioskodawcami”.

 

 

§ 3

Organy prowadzące postępowanie o potwierdzenie efektów uczenia się

 

1.      Decyzję w sprawach potwierdzania efektów uczenia się podejmuje Dziekan.

2.      Merytorycznej oceny efektów uczenia się dokonują Zespoły ds. potwierdzania efektów uczenia się, powoływane w podstawowych jednostkach organizacyjnych.

3.      Zespoły ds. potwierdzania efektów uczenia się powoływane są dla kierunków, przedmiotów lub grup przedmiotów przez Dziekana na wniosek przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

4.      Przewodniczącym Zespołu ds. potwierdzania efektów uczenia się jest samodzielny pracownik nauki jako przedstawiciel Dziekana.

5.      W pracach Zespołów ds. potwierdzania efektów uczenia się mogą uczestniczyć nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia, o zaliczenie których, ubiega się wnioskodawca oraz przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych współpracujący z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

6.      Do zadań Zespołu ds. potwierdzania efektów uczenia się należą m.in.:

1)      przeprowadzenie procesu potwierdzania efektów uczenia się,

2)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania efektów uczenia się w trakcie trwania procesu potwierdzania, w tym:

a)      wniosków o potwierdzanie efektów uczenia się wraz z załącznikami,

b)      opinii dotyczącej potwierdzanie efektów uczenia się, określonej w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

3)      przekazanie opinii Wydziałowemu Zespołowi ds. Oceny Jakości Kształcenia, który jest ciałem doradczym Dziekana (wraz   z pełną dokumentacją dotyczącą potwierdzania efektów uczenia się) oraz Dziekanowi.

7.      Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia należą m.in.:

1)      nadzorowanie prac „Zespołów ds. potwierdzania efektów uczenia się,

2)      przedstawianie Dziekanowi efektów prac Zespołów ds. potwierdzania efektów uczenia się” w formie rekomendacji,

3)      monitorowanie procesu potwierdzania efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach na danym wydziale,

4)      ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej procesu potwierdzania efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach na danym wydziale,

5)      ocena jakości prac Zespołów ds. potwierdzania efektów uczenia się.

8.      Dziekan powołuje Punkt Konsultacyjny, do zadań którego należą m.in.:

1)      promocja postępowania związanego z potwierdzaniem efektów uczenia się,

2)      udzielanie wnioskodawcom, informacji dotyczącej procedury potwierdzania efektów uczenia się,

3)      przyjmowanie wniosków o wszczęcie procedury potwierdzania efektów uczenia się,

4)      koordynowanie poszczególnych procesów potwierdzania efektów uczenia się (po złożeniu wniosku),

5)      współpraca z jednostkami promującymi ofertę dydaktyczną na uczelni (Dział Nauczania, Biuro Promocji i Informacji, Akademickie Biuro Karier, osoby odpowiedzialne za promocję wydziałów i inne jednostki w miarę potrzeb),

6)      monitorowanie efektywności systemu potwierdzania efektów uczenia się
i sygnalizowanie odpowiednim organom propozycji usprawnień dotyczących procedur potwierdzania efektów uczenia się.

 

§ 4

Postępowanie w sprawie potwierdzania efektów uczenia się

 

1.      Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

1)      osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2)      osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

3)      osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub  drugiego stopnia lub jednolite magisterskie.

2.      W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzania efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

3.      W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.

4.      Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie  najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

§ 5

 

1.      Wnioskodawca zawiera z Uniwersytetem umowę o Przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, której wzór określa Rektor odrębnym zarządzeniem.

2.      Wnioskodawca składa do Punktu Konsultacyjnego wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się  zgodnie z formularzem, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.      Do wniosku wnioskodawca załącza dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego oraz dowód wniesienia opłaty za procedurę potwierdzania efektów uczenia się. Wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora.

4.      Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z wymaganymi załącznikami składane są przez wnioskodawcę w Punkcie Konsultacyjnym w terminie określonym przez dziekana , uwzględniającym harmonogram rekrutacji przyjęty dla danego roku akademickiego.

5.      Punkt Konsultacyjny przekazuje wnioski Dziekanowi i przewodniczącemu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w ciągu dwóch dni od ostatniego dnia terminu, w którym można było składać wnioski.

6.      Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia przygotowuje wniosek o powołanie Zespołu ds. potwierdzania efektów uczenia się i przedstawia go Dziekanowi w ciągu trzech dni od otrzymania wniosku.

7.      Dziekan powołuje na wniosek przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia „Zespół ds. potwierdzania efektów uczenia się” w ciągu trzech dni od otrzymania wniosku o powołanie.

8.      Procedura potwierdzania efektów uczenia się powinna odbyć się w ciągu 14 dni od dnia powołania danego Zespołu ds. potwierdzania efektów uczenia się.

9.      Dziekan podejmuje decyzję na podstawie opinii i rekomendacji Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia o uznaniu lub nieuznaniu efektów kształcenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii i rekomendacji.

10.  W przypadku stwierdzenia przez  Zespół ds. potwierdzania efektów uczenia się wniosku o uznanie efektów uczenia się za niekompletny, wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie na wezwanie Zespołu ds. potwierdzania efektów uczenia się do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

11.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie uzyskanych przez wnioskodawcę efektów uczenia się, potwierdzonych poprzez złożoną dokumentację, członkowie Zespołu ds. potwierdzania efektów uczenia się mogą przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą i zastosować dodatkowe narzędzia oceny.

12.  Po analizie złożonych dokumentów, przewodniczący Zespołu ds. potwierdzania efektów uczenia się może zarządzić przeprowadzenie weryfikacji (egzamin, egzamin praktyczny, itp.) z zajęć, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca.

13.  Weryfikację przeprowadza nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca lub inny nauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana.

14.  Zakres tematyczny egzaminu określa egzaminator uwzględniając efekty kształcenia dla danego przedmiotu w ramach danego kierunku studiów. Egzamin przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Zespołu ds. potwierdzania efektów uczenia się.

15.  Wynik egzaminu jest ustalany jako pozytywny lub negatywny. Wynik pozytywny oznacza zaliczenie zajęć. Negatywny wynik egzaminu lub nieprzystąpienie do niego skutkuje negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

16.  Wydziałowy Zespół ds. Oceny jakości Kształcenia rekomenduje Dziekanowi uznanie lub nieuznanie efektów uczenia się na podstawie analizy dokumentów złożonych przez wnioskodawcę i wyniku ewentualnego egzaminu.

17.  W przypadkach, o których mowa w ust. 10-12 termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony.

18.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzją Dziekana proces potwierdzania efektów uczenia się może odbyć się w innym terminie.

 

§ 6

Odwołania

1.        Organem odwoławczym od decyzji Dziekana w sprawach potwierdzania  efektów uczenia się jest Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

2.        Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od doręczenia  decyzji.

3.        Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich wydaje decyzję, w której:

1)        utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo

2)        uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie

orzeka co do istoty sprawy;

3)        umarza postępowanie odwoławcze

4)        uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia do Dziekana, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów niniejszej uchwały, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

4.        Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3 Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich zasięga opinii  Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.

 

§ 7

Dokumentowanie efektów uczenia się przez wnioskodawcę

 

1.      Wnioskodawca może uzyskać uznanie efektów uczenia się zdobytych w systemie pozaformalnym i nieformalnym oraz zaliczenie zajęć, jeśli:

1)      przedstawił certyfikaty, dyplomy lub inne zaświadczenia dokumentujące uczestnictwo w kursach i szkoleniach, w których nakład pracy poniesiony przez wnioskodawcę jest zbliżony do nakładu pracy niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia z zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca, a ponadto istnieje zbieżność programu kursów i szkoleń z zakresem tematycznym wskazanym w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca,

2)      wnioskuje o zaliczenie zajęć z zakresu nauki języka obcego i przedstawił certyfikat językowy z listy certyfikatów uznanych przez Międzywydziałowe Studium Języków Obcych,

3)      przedstawił dokumenty wskazujące na zdobycie efektów kształcenia w następstwie doświadczeń życiowych i zawodowych, zbieżnych z efektami kształcenia wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca,

4)      przedstawił dokumenty wskazujące na zdobycie efektów kształcenia w następstwie zdobytych doświadczeń podczas wolontariatu i aktywności w organizacjach społecznych, które są zbieżne z efektami kształcenia wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca,

5)      uczestniczył w pracach badawczych, projektowych lub organizacyjnych i uzyskał zgodę nauczyciela akademickiego kierującego tymi pracami oraz jeśli udział w tych pracach zapewnia uzyskanie efektów kształcenia zbieżnych z efektami kształcenia wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca,

6)      wnioskuje o zaliczenie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i przedstawił opinię klubu sportowego, w którym jest zrzeszony lub udokumentowane osiągniecia sportowe,

7)      przedstawił inne udokumentowane efekty uczenia się, które są zbieżne z efektami kształcenia wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca.

 

§ 8

Skutki uznawalności

 

1.      Zaliczenie zajęć w wyniku potwierdzania efektów uczenia się dokumentowane jest w protokołach zaliczeń oraz w karcie okresowych osiągnieć studenta.

2.      Wnioskodawca otrzymuje liczbę punktów ECTS, przyporządkowaną do zajęć, które zaliczył w wyniku potwierdzania efektów uczenia się.

3.      Końcowym efektem procesu potwierdzania efektów uczenia się jest wystawianie ocen kandydatowi z każdego przedmiotu/modułu podlegającego potwierdzaniu, zgodnie z kryteriami oceniania obowiązującymi na danym Wydziale.

4.      W suplemencie do dyplomu nie wyszczególnia się efektów uczenia się zdobytych poza edukacją na studiach wyższych.

5.      W suplemencie do dyplomu wymienia się nazwy przedmiotów/modułów zaliczonych droga potwierdzania efektów uczenia się.

6.      Do średniej ocen ze studiów wlicza się zajęcia, zaliczone w następstwie potwierdzania efektów uczenia się.

7.      Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia prowadzi ewidencję postepowań w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

§ 9

Przepisy końcowe

 

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Senat z mocą obowiązującą od  1 października 2015 r.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Liczba wyświetleń strony: 1183
Data utworzenia: 2015-06-29 14:30:00 Baran Grzegorz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka