Zmiany w uchwale nr 100/2016  oraz 65/2017

Uchwała Nr 50/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi

i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 1) lit. h) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Uchwala się Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie  Jana Kochanowskiego w Kielcach. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr 21/2011 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz ze zmianą wynikającą z uchwały nr 143/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia 27 września 2012.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka