Uchwała Nr 49/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 maja 2015 roku

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku filologia

na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 


Na podstawie § 6 ust. 4 pkt 2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1370) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Filologiczno-Historycznym określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, stanowiące załącznik do uchwały.

 
§ 2

1.      Traci moc Uchwała nr 81/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 czerwca  2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku filologia  na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2015 roku.

3.      Do cykli kształcenia rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe, aż do dnia ich ukończenia.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka