A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

 

Uchwała Nr 48/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2017 roku

 

w sprawie podziału wyniku finansowego za 2016 rok

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Na podstawie pozytywnej opinii wyrażonej przez biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok 2016, wynik finansowy Uniwersytetu za rok 2016 stanowi zysk netto w kwocie  4 228 294,40 zł
i zwiększa fundusz zasadniczy.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania: