Uchwała nr 48/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 maja 2015 roku

  w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.10.2014 w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1480) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym określa się efekty kształcenia dla studiów trzeciego stopnia:

Po ukończeniu studiów trzeciego stopnia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym absolwent:

w zakresie WIEDZY

W_01

 

opisuje i analizuje relacje między przedmiotem badań nauk ścisłych i nauk przyrodniczych,

W_02

posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie specjalizacji badań własnych w uprawianej dyscyplinie,

W_03

formułuje ważne, bieżące i nierozwiązane problemy uprawnianej dziedziny nauki, szczególnie w zakresie dyscypliny wybranej przez doktoranta,

W_04

charakteryzuje procedury modelowania zjawisk i procesów z uwzględnieniem założeń badawczych określonej dyscypliny naukowej, w ujęciu syntetycznym i analitycznym,

W_05

opisuje w sposób zaawansowany przedmiot, zakres i zadania metodologii badań określonych dyscyplin naukowych

W_06

opisuje formy pozyskiwania funduszy i zasady tworzenia projektów badawczych,

W­_07

używa na poziomie zaawansowanym słownictwa w języku angielskim  z zakresu określonej dyscypliny naukowej (English of Science) umożliwiającego jego wykorzystanie w pracy naukowej

W_08

opisuje zasady BHP oraz ergonomii podczas badań terenowych

i laboratoryjnych

W_09

posiada wiedzę z zakresu metodyki szkoły wyższej i wykorzystywania nowych technologii w kształceniu studentów

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI

U_01

opracowuje harmonogram pracy naukowej, formułuje hipotezy badawcze w zakresie wybranej dyscypliny naukowej

U_02

rozwiązuje problemy naukowe

U_03

wykorzystuje zaawansowaną wiedzę w zakresie specjalizacji badań własnych w uprawianej dyscyplinie

U_04

planuje i stosuje badania z wykorzystaniem tradycyjnych

i oryginalnych technik, w tym modelowania oraz narzędzi badawczych, a uzyskane wyniki analizuje, ocenia i publikuje w wydawnictwach naukowych

U_05

wykorzystuje nowoczesne techniki i aplikacje komputerowe do analizy statystycznej i graficznej tworzonych baz danych

U_06

wykorzystuje w działalności badawczej najnowszą wiedzę z różnych dyscyplin z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych,

U_07

krytycznie ocenia (recenzuje) teksty naukowe (publikacje, projekty badawcze itp.) i materiały badawcze

U_08

przygotowuje wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim na tematy związane z wybraną specjalnością według określonych zasad metodologicznych, z wykorzystaniem wybranych ujęć teoretycznych, doborem wiarygodnych materiałów źródłowych, zachowaniem praw autorskich i etyki,

U_09

opracowuje pisemnie w języku polskim i angielskim, w sposób zaawansowany, różnorodne zagadnienia z wybranej dyscypliny, według określonych zasad metodologicznych, z wykorzystaniem wybranych ujęć teoretycznych, doborem wiarygodnych materiałów źródłowych, z zachowaniem praw autorskich i etyki w celu przygotowania publikacji naukowych na podstawie swoich badań,

U_10

opracowuje dokumentację w celu pozyskania funduszy krajowych i zagranicznych na realizację projektów badawczych

U_11

prowadzi zajęcia ze studentami, dostosowuje metody dydaktyczne, formy pracy i środki nauczania, w tym również nowe technologie do specyfiki prowadzonych zajęć

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

K_01

pracuje w zespole pełniąc w nim różne funkcje, w tym również kierownicze

K_02

dostrzega konieczność ustawicznego kształcenia w celu podnoszenia kompetencji naukowych, poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań, działalności na rzecz uprawianej dyscypliny -  śledząc jej rozwój

K_03

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, zwłaszcza w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz w czasie awarii urządzeń, a także za realizację podjętych zadań i powierzoną aparaturę badawczą

K_04

ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej, konieczności kierowania się wyznaczonymi przez nią zasadami etycznymi oraz odpowiedzialności za jej rozwój i znaczenie dla kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa wiedzy

K_05

dąży do doskonalenia swojego warsztatu pracy nauczyciela akademickiego w zakresie metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych i wykorzystywania nowych technologii w kształceniu studentów

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka