Uchwała nr 47/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 maja 2015 roku

  w sprawie  określenia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia
na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.10.2014 w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1480) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu określa się efekty kształcenia dla studiów trzeciego stopnia:

Po ukończeniu studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu absolwent:

w zakresie WIEDZY

W_01

 

opisuje  zagrożenia zdrowia zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy  uwarunkowań biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych

W_02

posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę  z zakresu humanistycznych podstaw medycyny i nauk o zdrowiu  oraz  podstaw prawnych i etycznych  pracy naukowej i zawodowej

W_03

opisuje w sposób zaawansowany przedmiot, zakres i zadania  metodologii badań naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu

W_04

opisuje formy pozyskiwania funduszy na badania naukowe oraz zasady zarządzania projektami badawczymi

W_05

charakteryzuje zaawansowane metody statystyki w badaniach naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu

W_06

zna metody i zasady upowszechniania wyników badań naukowych oraz ich komercjalizacji

W­_07

posiada pogłębioną wiedzę  uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie specjalizacji badań własnych

W_08

posiada szeroką wiedzę z zakresu dydaktyki akademickiej, stosowania nowych technologii w kształceniu studentów oraz zasad i czynników  warunkujących komunikowanie się w procesie dydaktycznym

W_09

wykazuje zaawansowaną znajomość słownictwa naukowego w języku angielskim z zakresu dziedziny nauk o zdrowiu

W_10

opisuje zasady BHP oraz ergonomii obowiązujących podczas prowadzenia badań naukowych

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI

U_01

opracowuje harmonogram pracy naukowej oraz określa założenia metodologiczne pracy badawczej  z wykorzystaniem tradycyjnych i oryginalnych metod, technik i narzędzi w zakresie wybranej specjalności w dziedzinie nauk o zdrowiu

U_02

formułuje złożone i oryginalne hipotezy badawcze oraz stosuje adekwatną procedurę badawczą w obszarze zainteresowań naukowych

U_03

wykorzystuje zaawansowaną wiedzę z dziedziny  nauk o zdrowiu oraz obszarów wiedzy humanistycznej w projektowaniu badań i rozwiązywaniu problemów naukowych w zakresie własnej specjalności

U_04

analizuje i krytycznie ocenia publikacje i doniesienia z badań naukowych

U_05

wykorzystuje nowoczesne metody analizy statystycznej w opracowaniu wyników badań naukowych

U_06

wykorzystuje w  planowanej pracy badawczej  wiedzę  zakresu zarządzania projektami naukowymi oraz analizuje możliwości ich finansowania i komercjalizacji wyników badań

U_07

upowszechnia  wyniki badań naukowych z wykorzystaniem tradycyjnych i oryginalnych metod i technik

U_08

stosuje w pracy naukowej słownictwo w języku angielskim  na poziomie  zaawansowanym 

U_09

stosuje przepisy prawne i etyczne w pracy naukowej i zawodowej

U_10

prowadzi zajęcia ze studentami w zakresie własnej specjalności z wykorzystaniem zasad dydaktyki i metodyki nauczania, komunikowania  oraz nowych  technologii w kształceniu akademickim

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

K_01

wykazuje gotowość do współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym i rozwiązywania sytuacji trudnych w czasie realizacji projektu

K_02

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu poszerzania kompetencji naukowych, zawodowych i dydaktycznych

K_03

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych w trakcie realizacji badań

K_04

kieruje się zasadami etyki obowiązującymi w pracy naukowej i zawodowej

K_05

ma świadomość pełnionej roli zawodowej i społecznej

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka