Uchwała nr 42/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 maja 2015 roku

  zmieniająca uchwałę nr 38/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016

 

 

Na podstawie art. 196 ust. 1-5 w zw. z art. 169 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.), § 59 ust. 2 pkt 1 lit. d Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

W uchwale nr 38/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 dokonuje się poniższych zmian:

1.      W § 1 ust. 1 dodaje się pkt 4. w brzmieniu:

„4) na Wydziale Nauk o Zdrowiu  studia doktoranckie w zakresie:

a)      nauki o zdrowiu.”

2.      W § 1 ust. 2 dodaje się pkt 2. w brzmieniu:

„2) na Wydziale Nauk o Zdrowiu  studia doktoranckie w zakresie:

a)      nauki o zdrowiu.”

3.      W § 2 dotychczasową treść ust. 4 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„4. Limity przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 wynoszą:

 

 Lp.

Jednostka podstawowa prowadząca
studia doktoranckie

Dyscyplina/nazwa studiów

Limit przyjęć

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

1

Wydział Humanistyczny

historia

25

-

językoznawstwo

7

-

literaturoznawstwo

20

-

razem wydział

52

-

2

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

biologia

12

12

chemia

6

-

fizyka

6

-

geografia

8

-

razem wydział

32

12

3

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

pedagogika

20

-

sztuki piękne

15

-

razem wydział

35

-

4

Wydział Nauk o Zdrowiu

nauki o zdrowiu

15

20

 

 

razem wydział

15

20

Razem Uczelnia

134

32

4.      W załączniku nr 1 Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego dodaje się pkt.10 o następującej treści:

Lp.

Dziedzina/nazwa studiów

Tytuł zawodowy

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty

10

nauki o zdrowiu

magister lub tytuł równorzędny ze wszystkich specjalności z dziedziny nauk
o zdrowiu oraz dyscyplin z dziedziny nauk medycznych, społecznych, biologicznych
i o kulturze fizycznej

Wydział Nauk o Zdrowiu

Al. IX wieków Kielc 19

Pokój nr 7

25-317 Kielce

Tel. 41-349-69-60

1)    formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów,

2)    życiorys naukowy,

3)    odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu - indeksy). Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 2014/2015 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu,

4)    jednostronne streszczenie pracy magisterskiej,

5)    pisemna opinia o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzona przez promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego albo inną osobę posiadającą tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

6)    dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe (publikacje, certyfikaty),

7)    kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,

8)    2 kolorowe zdjęcia papierowe o wymiarze 37x52 mm

 

5.      W załączniku nr 2 Terminarz postępowania kwalifikacyjnego dodaje się pkt.10 o następującej treści:

Lp.

Dyscyplina/nazwa studiów

Ogłoszenie tematyki badawczej i zakresu materiału do rozmowy kwalifikacyjnej

Rejestracja w systemie internetowym i złożenie wymaganych dokumentów

Dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego

Rozmowa kwalifikacyjna

Ogłoszenie wyników rekrutacji

10

nauki o zdrowiu

28.05.2015

do 14.09.2015

16.09.2015

22.09.2015

25.09.2015

 

6.      W załączniku nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego dodaje się pkt 4:

4) na Wydziale Nauk o Zdrowiu studia doktoranckie w zakresie:

a) nauki o zdrowiu

Lp.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów (MLP)

1.

Rozmowa kwalifikacyjna

 

40

Pierwszą część rozmowy kwalifikacyjnej stanowi egzamin ustny z wiedzy ogólnej z zakresu zdrowia publicznego.

Kandydat odpowiada na pytania z 3 wylosowanych ze zbioru zagadnień na egzamin wstępny na studia doktoranckie, zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału.

 

Maksymalnie - 20 pkt za wyniki egzaminu

W drugiej części rozmowy kandydat prezentuje swoje dotychczasowe zainteresowania naukowe (prezentacja max 10 minut).

Maksymalnie - 20 pkt za wyniki egzaminu,

2.

Średnia ze studiów jednolitych lub sumaryczna ze studiów I i II stopnia

 

30

5,0

30

Od 4,76 do 4,99

25

Od 4,50 do 4,75

15

Od 4,00 do 4,49

10

3.

Udokumentowane osiągnięcia naukowe i dodatkowe kwalifikacje kandydata

 

3.1. Publikacje

 

Publikacja w czasopismach międzynarodowych wyróżnionych przez JCR (opublikowana lub przyjęta do druku)

10

Publikacja w czasopismach polskich z listy ministerialnej

4

Współautorstwo monografii w języku polskim

5

Współautorstwo rozdziału monografii w języku polskim

2

Publikacja popularnonaukowa

1

Zgłoszenie patentowe

5

3.2.Udział w konferencjach

 

Wygłoszenie referatu na konferencji

zagranicznej - 4
ogólnopolskiej - 2

Prezentacja posteru na konferencji

zagranicznej - 2 krajowej - 1

Udokumentowana znajomość języków obcych (certyfikat)

2

Stypendia naukowe

2

Staże, udział w wymianie studentów (Socrates/Erasmus, DAAD)

4

Nagrody i wyróżnienia

2

Inne

 

1

 

 

 

 § 2

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Liczba wyświetleń strony: 798
Data utworzenia: 2015-06-08 14:30:26 Baran Grzegorz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka