Uchwała zmieniona uchwałą nr 64/2015

Uchwała Nr  37/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego i sposobu elektronicznej rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

Rejestracja kandydatów na studia

 

1.      Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w formie elektronicznej pod adresem internetowym https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja obsługiwanym przez Dział Nauczania.

2.      Rejestracja internetowa będzie czynna przez całą dobę w okresie rejestracji wynikającym z harmonogramu rekrutacji w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa będzie działać w trybie tylko do odczytu. Dla dodatkowych naborów terminy rejestracji dodatkowej zostaną podane w drodze decyzji przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej (UKR).

3.      Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną i wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach potwierdzenia o wpłynięciu na konto Uniwersytetu tej opłaty.

4.      Uniwersytet nie bierze odpowiedzialności za niemożność dokonania rejestracji lub zmian wpisów spowodowanej awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów Uniwersytetu.

5.      Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu Uniwersytet zapewni dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających dokonanie rejestracji, zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przyjmowanie dokumentów i obsługę kandydatów.

6.      Decyzję odnośnie miejsca umożliwiającego dokonanie rejestracji i przyjmowania dokumentów, składanych przez kandydatów podejmuje dziekan wydziału i podaje do wiadomości nie później niż w dniu rozpoczęcia rejestracji.

7.      Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów określonych odrębną uchwałą Senatu po zarejestrowaniu zgłaszają się do sekretarza komisji rekrutacyjnej, przedstawiając stosowne dokumenty.

 

§ 2

Tryb rejestracji kandydatów

1.      W celu rejestracji kandydat:

1)      składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2)      zakłada osobiste konto rejestracyjne; identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata,

3)      wypełnia internetowy formularz danych osobowych dostępny na stronie, o której mowa w § 1 ust. 1, w tym podaje informacje o ukończonej szkole i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów,

4)      dokonuje wyboru kierunku studiów,

5)      wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości podanej przez system elektronicznej rejestracji na konto bankowe o numerze 86 1140 2020 0000 3553 6600 1009

  1. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uniwersytetu.
  2. Po uzyskaniu potwierdzenia z systemu elektronicznej rejestracji o wpłynięciu na konto opłaty rekrutacyjnej kandydat:

a)      legitymujący się świadectwem dojrzałości w trybie tzw. „nowej matury” lub matury międzynarodowej (IB) podaje wyniki i poziom egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,

b)      legitymujący się świadectwem dojrzałości w trybie tzw. „starej matury” podaje skalę ocen i wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym lub w przypadku braku takiej oceny – ocenę końcoworoczną,

c)      legitymujący się dyplomem ukończenia studiów podaje ocenę
z dyplomu oraz informacje wskazane w uchwale rekrutacyjnej i zawarte w formularzu.

4.      Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

5.      Kandydat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowanych tym hasłem. W sprawach związanych ze zmianą hasła kandydat winien skontaktować się z wydziałową komisją rekrutacyjną lub pracownikiem Działu Nauczania w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, pok. 9 (rektorat) lub w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118 (budynek A, pok.6).

6.      Osobiste konto rejestracji kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji, wyboru
i ewentualnych zmian kierunków i form studiów, przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego i wyników tych etapów oraz wszelkich innych informacji niezbędnych w procesie rekrutacji oraz do komunikacji kandydata z komisją rekrutacyjną.

7.      Informacje przekazane kandydatowi za pomocą jego osobistego konta rejestracji uznaje się za dostarczone kandydatowi. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami przekazanymi na jego osobiste konto rejestracji. Kandydat otrzyma  pisemną decyzję komisji rekrutacyjnej w przedmiocie przyjęcia na studia.

 

§ 3

Opłata rekrutacyjna

 

1.      Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 ustala rektor na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego odrębnym zarządzeniem.

2.      Opłata określona w ust.1 umożliwia rejestrację na dwa kierunki studiów wybrane przez kandydata.

3.      Kandydat winien wnieść opłatę rekrutacyjną po dokonaniu rejestracji, nie później jednak niż w terminach określonych w § 5.

4.      Wpłynięcie opłaty na konto Uniwersytetu zostanie potwierdzone na indywidualnej stronie rejestracyjnej kandydata.

5.      Kandydat, który wniósł opłatę na konto Uniwersytetu i nie otrzymał potwierdzenia na indywidualnej stronie rejestracyjnej zobowiązany jest zgłosić się do wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub pracownika Działu Nauczania w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, pok. 9 (rektorat) lub w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118 (budynek A, pok. 6) z pokwitowaniem wpłaty w celu potwierdzenia opłaty w systemie elektronicznej rejestracji.

6.      Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku:

1)      braku potwierdzenia rejestracji i niespełnienia wymagań określonym w § 1 ust. 3,

2)      nieuruchomienia kierunku studiów, o ile był to jedyny kierunek wybrany przez kandydata.

7.      Kandydat może ubiegać się o zwrot nadpłaty przekraczającej wysokość ustalonej opłaty rekrutacyjnej. Decyzję podejmuje przewodniczący UKR.

8.      Zwrotu nadpłaty dokonuje się po zakończeniu rekrutacji na wniosek osoby zainteresowanej na jej adres lub konto podane we wniosku.

§ 4

Zakończenie rejestracji i termin składania dokumentów

 

1.      Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty w terminach określonych w § 5 lub w terminach określonych decyzją wydziałowej komisji rekrutacyjnej:

1)      wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);

2)   świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną - OKE) - kandydat na studia pierwszego stopnia;

3)   świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
 i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument,  pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów i wynik studiów - kandydat na studia drugiego stopnia;

4)   świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (wydane przez lekarza medycyny pracy, na obowiązującym druku według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. Nr 155, poz. 1045) - kandydat na kierunki: fizjoterapia, kosmetologia, lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne;

5)   oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;

6)   kserokopia dowodu osobistego,

7)   4 fotografie;

a)      3 papierowe – format jak do dowodu osobistego,

b)      1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.

2.        Kandydat zakwalifikowany do odbywania studiów, który nie złoży dokumentów określonych 
w ust.1,  zostaje skreślony z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

3.        Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 20 osób.

4.        Jeżeli liczba kandydatów, którzy złożyli dokumenty wynosi co najmniej 20 osób, decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

5.        Jeżeli liczba kandydatów, którzy złożyli dokumenty jest mniejsza niż 20 osób:

1)      wydziałowa komisja rekrutacyjna może, po uzgodnieniu z dziekanem, złożyć wniosek o przedłużenie rekrutacji do drugiego terminu określonego w § 5. Decyzję w tej sprawie podejmuje UKR,

2)      dziekan składa wniosek o uruchomienie kierunku lub nieuruchomieniu kierunku
i zakończeniu rekrutacji w pierwszym terminie. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

 

 

§ 5

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na semestr zimowy roku akademickim 2015/2016

 

1)        studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 

 

 

 

 

KIERUNEK STUDIÓW

I  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

II  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Daty rejestracji
i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów

Daty rejestracji
i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu,  rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów

administracja

01.06.2015 - 07.07.2015

-

09.07.2015

09-17.07.2015

20.07-14.09.2015

-

17.09.2015

17-25.09.2015

biologia

-

-

biotechnologia

-

-

bezpieczeństwo narodowe

-

-

chemia

-

-

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

-

-

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

08.07.2015

16.09.2015

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

08.07.2015

16.09.2015

ekonomia

-

-

europejskie studia kulturowe

-

-

filologia

08.07.2015

16.09.2015

filologia polska

08.07.2015

16.09.2015

finanse i rachunkowość

-

-

fizjoterapia

-

-

fizyka

-

-

fizyka techniczna

-

-

geografia

-

-

historia

-

-

informacja w przestrzeni publicznej

-

-

informatyka

-

-

kosmetologia*

 

 

lekarski

01.06-03.07.2015

06.07.2015

16.09.2015

logistyka

01.06.2015 - 07.07.2015

-

-

matematyka

08.07.2015

16.09.2015

militarystyka historyczna

-

-

ochrona środowiska

-

-

organizacja turystyki historycznej

-

-

pedagogika

-

-

pielęgniarstwo

-

-

położnictwo

-

-

politologia

-

-

praca socjalna

-

-

prawo*

 

 

ratownictwo medyczne

-

-

turystyka i rekreacja

-

-

wychowanie fizyczne*

08.07.2015

16.09.2015

wzornictwo

08.07.2015

16.09.2015

stosunki międzynarodowe

-

-

zarządzanie

-

-

zdrowie publiczne

-

-

*studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego

 

2)        studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 

 

 

 

 

KIERUNEK STUDIÓW

I  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

II  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Daty rejestracji
i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłosze-nie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do Uczelni

Daty rejestracji i wniesie-nia opłaty na konto

Daty egzaminu,  rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do Uczelni

administracja

01.06.2015 - 15.07.2015

-

17.07.2015

17-23.07.2015

24.07-14.09.2015

-

17.09.2015

17-25.09.2015

biologia

-

-

bezpieczeństwo narodowe

-

-

chemia

-

-

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

-

-

ekonomia

-

-

filologia

16.07.2015

16.09.2015

filologia polska

16.07.2015

-

finanse i rachunkowość

-

-

fizjoterapia

-

-

fizyka techniczna

-

-

geografia

-

-

historia

-

-

informacja w przestrzeni publicznej

-

-

informatyka

-

-

kosmetologia*

 

 

lekarski

01.06-03.07.2015

06.07.2015

09.07.2015

9-17.07.2015

16.09.2015

logistyka

01.06.2015 - 15.07.2015

-

17.07.2015

17-23.07.2015

-

matematyka

16.07.2015

16.09.2015

ochrona środowiska

-

-

organizacja turystyki historycznej

-

-

pedagogika

-

-

politologia

-

-

praca socjalna

-

-

prawo*

 

 

ratownictwo medyczne

-

-

turystyka i rekreacja

-

-

wychowanie fizyczne*

16.07.2015

16.09.2015

stosunki międzynarodowe

-

-

zarządzanie

-

-

zdrowie publiczne

-

-

*studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego

 

3)        studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

 

 

 

KIERUNEK STUDIÓW

I  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

II  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Daty rejestracji
i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do Uczelni

Daty rejestracji i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu,  rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłosze-nie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do Uczelni

administracja

01.06.2015 - 15.07.2015

16.07.2015

17.07.2015

17-23.07.2015

24.07-21.09.2015

22.09.2015

23.09.2015

23-30.09.2015

biologia

16.07.2015

22.09.2015

biotechnologia

16.07.2015

22.09.2015

bezpieczeństwo narodowe*

-

-

chemia

16.07.2015

-

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

16.07.2015

22.09.2015

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

16.07.2015

22.09.2015

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

16.07.2015

22.09.2015

ekonomia

16.07.2015

22.09.2015

filologia

 

22.09.2015

filologia polska

16.07.2015

-

fizjoterapia

-

-

fizyka

11.01-15.02.2016

-

15.02.2016

15-19.02.2016

-

-

-

-

 

 

 

geografia

01.06.2015 - 15.07.2015

16.07.2015

17.07.2015

17-23.07.2015

24.07-21.09.2015

22.09.2015

23.09.2015

23-30.09.2015

historia

16.07.2015

-

matematyka

16.07.2015

22.09.2015

ochrona środowiska

16.07.2015

-

pedagogika

16.07.2015

22.09.2015

pielęgniarstwo

-

-

położnictwo

-

-

politologia

-

-

praca socjalna*

-

-

stosunki międzynarodowe

16.07.2015

-

zarządzanie

16.07.2015

22.09.2015

zdrowie publiczne

-

-

*studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego

 

4)                                             studia niestacjonarne drugiego stopnia

 

 

 

 

KIERUNEK STUDIÓW

TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Daty rejestracji
i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu,  rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do Uczelni

administracja

01.06-21.09.2015

22.09.2015

23.09.2015

23-30.09.2015

biologia

22.09.2015

bezpieczeństwo narodowe*

-

chemia

22.09.2015

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

22.09.2015

ekonomia

22.09.2015

filologia

-

filologia polska

22.09.2015

fizjoterapia

-

geografia

22.09.2015

historia

22.09.2015

matematyka

22.09.2015

ochrona środowiska

22.09.2015

pedagogika

22.09.2015

pielęgniarstwo

-

położnictwo

-

politologia

-

praca socjalna*

-

stosunki międzynarodowe

22.09.2015

zarządzanie

22.09.2015

zdrowie publiczne

-

*studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego

 

5)        Kandydatów i studentów podejmujących studia na drugim kierunku studiów, obowiązują następujące terminy:

a)        rejestracja i wniesienie opłaty na konto: 01.06.2015-14.09.2015

b)        data egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej: 16.09.2015

c)        dostarczenie dokumentów do Uczelni: 14.09. 2015

d)        ogłoszenie listy przyjętych: 25.09.2015

 

§ 6

 

Kandydat przyjęty na I rok studiów powinien we wskazanym przez komisję rekrutacyjną terminie wnieść opłatę za indeks i legitymację w wysokości wskazanej przez system elektronicznej rekrutacji (wniesienie opłaty w terminie późniejszym skutkuje opóźnieniem w wydaniu w/w dokumentów).

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka