Zmieniona uchwałą nr 41/2016 

Uchwała Nr 32/2015

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 59 ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwalonym na mocy uchwały Nr 46/2011 Senatu z dnia 27 października 2011 r.  dokonuje się poniższych zmian:

1)      w § 1 dotychczasową treść ust. 3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo   o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego Statutu”,

 

2)      w § 5 w ust.2 dotychczasową treść pkt 3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

      „3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki”,

 

3)      w § 5 w ust. 2 skreśla się pkt 10,

 

4)      § 13 ust.3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust.1 i ust.2 tworzy rektor  z własnej inicjatywy, na wniosek  prorektora, dziekana lub kanclerza. Wniosek wymaga:

1) wskazania celu, potrzeby, zakresu działania oraz przewidywanych skutków utworzenia jednostki organizacyjnej,

2)  wskazania źródła pokrycia kosztów funkcjonowania i zapewnienia warunków materialnych działania jednostki organizacyjnej,

3) przedstawienia zasad funkcjonowania  jednostki organizacyjnej oraz projektu jej regulaminu,

4) przedstawienia sposobu zapewnienia dalszego prowadzenia studiów w przypadku przekształcenia lub likwidacji jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.”,

 

 

5)      w § 17 dotychczasową treść ust. 3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„Dyrektorem instytutu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.”,

 

6)      w § 17 w ust. 6 do  dotychczasowej treści  dodaje  się treść w brzmieniu:

 

„Opinia ogółu pracowników nie jest wymagana w przypadku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.”,

 

7)      w § 18 w ust.1 dotychczasową treść pkt. 3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„3) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, rozwiązywania stosunków pracy, awansowania i nagradzania pracowników instytutu,”,

 

8)      w § 23 dotychczasową treść ust. 5 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„5. Do zadań rady naukowej instytutu należy planowanie i realizacja badań naukowych, dbanie o rozwój naukowy pracowników zatrudnionych w instytucie, opiniowanie przeprowadzanych przewodów doktorskich, programowanie badań statutowych oraz spraw związanych z prowadzonymi studiami doktoranckimi.”,

 

9)      w § 24 dodaje się ust. 6, ust. 7 i ust. 8 o treści w brzmieniu:

 

„6. Katedra działa na podstawie regulaminu.

7.Regulamin katedry wydziałowej uchwala rada wydziału, na którym katedra działa.   

  Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez rektora.

8.    Regulamin katedry międzywydziałowej uchwala Senat”,

 

 

10)  w § 25 dotychczasową treść ust. 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ 2. Kierownika katedry wydziałowej spośród na­uczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Uniwersytet stanowi podstawowe miejsce pracy, posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki,  stopień naukowy doktora habilitowanego lub inne  równoważne uprawnienia, powołuje rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez ogół pracowników katedry.”,

 

11)  w § 26 w ust. 2 dotychczasową treść pkt 1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, rozwiązywania stosunków pracy, awansowania i nagradzania pracowników katedry,”,

 

12)  w § 29 w ust. 2 dotychczasową treść pkt 1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, rozwiązywania stosunków pracy, awansowania i nagradzania pracowników zakładu,”,

 

13)  w § 30  dodaje się ust. 4, 5 i 6 o treści w brzmieniu:

„4. Pracownią kieruje kierownik.

5. Kierownikiem pracowni może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

6.  Kierownika pracowni powołuje i odwołuje rektor na wniosek dyrektora instytutu lub kierownika katedry po zasięgnięciu opinii dziekana.”,

 

14)  w § 34 w ust. 2 dotychczasową treść pkt 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 „2) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, rozwiązywania stosunków pracy, awansowania i nagradzania pracowników jednostki,”,

 

 

15)  w § 38 dotychczasową treść ust.2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ 2. Ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi są:

1)   Biblioteka Uniwersytecka,

2)   Archiwum Uniwersyteckie,

3)   Wydawnictwo Uniwersyteckie,

4)   Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji,

5)   Akademickie Biuro Karier.”,

 

16)  w § 38 dotychczasową treść ust. 4 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„4. Jednostki, o których mowa w ust. 2 pkt pkt 3 - 5 oraz, o których mowa   w ust. 3, tworzy, przekształca i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii  Senatu, z wyjątkiem jednostek o charakterze administracyjnym, które tworzy przekształca i likwiduje rektor na wniosek prorektora, dziekana lub kanclerza. Jednostki, o których mowa w ust.2 pkt 1 i pkt 2 przekształca rektor na wniosek prorektora lub kierownika tej jednostki.”,

 

17)   w § 39 dotychczasową treść ust. 4 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ 4. Częścią Biblioteki Uniwersyteckiej jest Filia Biblioteki  w Piotrkowie Trybunalskim.”,

 

 

18)  w § 42 w ust. 3 skreśla się treść pkt 6) i zmienia się numerację w następujący sposób, że dotychczasowy pkt 7) otrzymuje oznaczenie, jako pkt 6), dotychczasowy pkt 8) otrzymuje oznaczenie, jako pkt 7),

 

19)  w § 42 w ust. 4 skreśla się wyrazy: „i pkt 6”,

 

20)  w § 44 dotychczasową treść ust.4 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„4. Częścią Wydawnictwa Uniwersyteckiego jest Wydawnictwo Filii w Piotrkowie Trybunalskim.”,

 

21)  dotychczasową treść  § 45 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„1. Archiwum Uniwersyteckie stanowi ogniwo państwowej sieci archiwalnej i gromadzi zasób historyczny.

2.   Archiwum Uniwersyteckie prowadzi podstawową działalność archiwalną obejmującą gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji oraz gromadzi historyczne pamiątki działalności Uniwersytetu. Może prowadzić działalność informacyjną, dydaktyczną, naukową, wydawniczą, wystawową i usługową.

3.   Działalność Archiwum Uniwersyteckiego określa instrukcja archiwalna zatwierdzona przez rektora.

4.   Archiwum Filii w Piotrkowie Trybunalskim jest częścią Archiwum Uniwersyteckiego.”,

 

22)  dotychczasową treść  § 48 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„1. W celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego, pracowników Uniwersytetu i studentów będących przedsiębiorcami może być utworzony Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który może działać jako jednostka ogólnouczelniana lub spółka kapitałowa.

2.      Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości utworzony:

                           1)     w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Senat,

                           2)     w formie spółki kapitałowej działa na podstawie przepisów ustrojowych.”,

 

23)    dotychczasową treść § 49 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„1. W celu komercjalizacji bezpośredniej, tj. w celu sprzedaży wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawaniem do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy, może być utworzone Centrum Transferu Technologii.

2.    Centrum Transferu Technologii może być utworzone w formie jednostki  ogólnouczelnianej, która działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Senat.”,

 

24)  dotychczasową treść § 51 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Uniwersytet, w celu komercjalizacji pośredniej polegającej na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów lub akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, może utworzyć na zasadach określonych ustawą spółkę celową.”,

 

25)  w § 54 dotychczasową treść ust. 1 zastępuje się treścią w brzmieniu”

„1. Uniwersytet może prowadzić podległe rektorowi żłobki i przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły artystyczne.”,

 

26)  w § 59 dotychczasową treść ust. 2  zastępuje się treścią w brzmieniu:

2. Do kompetencji Senatu Uniwersytetu należy w szczególności:

1) uchwalenie:

a)  Statutu Uniwersytetu,

 b) strategii rozwoju Uniwersytetu,

 c) regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych,

d) zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobów powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty uczenia się,

e) warunków i trybu rekrutacji na studia i studia doktoranckie,

f) zasad działania Uniwersytetu oraz wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uniwersytetu,

g) wytycznych tworzenia programów kształcenia studiów, studiów doktoranckich  studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,

h) regulaminu filii,

i) regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji,

j) regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu,

k) regulaminu przyznawania nagród rektora,

l) zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych,

m) zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych  określoną   w  ustawie;

2) wyrażenie zgody na:

a) utworzenie związku uczelni publicznych,

b) utworzenie spółki w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych „spółki celowej”,

c) podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego będącego jednoosobowym organem Uniwersytetu,

d)   prowadzenie przez Uniwersytet szkoły, w tym: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły artystycznej,

e) obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych rektora;

3) wyrażanie opinii w przedmiocie:

a) wniosku rektora o zatrudnienie kanclerza, dyrektora biblioteki, wskazanych           

     w Statucie kierowników jednostek ogólnouczelnianych,

b) utworzenia, przekształcenia i likwidacji podstawowych jednostek organizacyjnych,  

     zamiejscowych jednostek dydaktycznych oraz jednostek międzywydziałowych

     i ogólnouczelnianych, z wyjątkiem jednostek o charakterze administracyjnym,

c) utworzenia innych jednostek z wyjątkiem przypadków wskazanych w Statucie,

d) likwidacji, zmiany nazwy i połączenia Uniwersytetu z inną uczelnią,

e) wniosku ministra o odwołanie rektora z powodu naruszenia przepisów prawa lub

     Statutu,

f)       wniosków ministra o wykonanie przez Uniwersytet zadań w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr naukowych,

g) wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii działających w formie jednostek ogólnouczelnianych,

4) rozpatrywanie:

a)      odwołań od uchwał rady wydziału i jednostek międzywydziałowych,

b)      odwołań od decyzji rektora, jeśli ustawa lub inne przepisy nie stanowią inaczej;

5) uchylanie uchwał rady wydziału i jednostek międzywydziałowych sprzecznych z ustawą, Statutem, uchwałą Senatu, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu lub naruszających ważny interes Uniwersytetu;

 6) określanie:

                 a) kierunków studiów, poziomów i profili kształcenia,

b)      efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,

c)      wzorów dyplomów obowiązujących w Uniwersytecie,

d)     obowiązujących w Uniwersytecie wzorów  umów wymaganych przepisami ustawy,

e)      warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów,

f) warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów  i studentów, w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych,

g) liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych (z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie),

7) złożenie do właściwego ministra wniosków o:

a) mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego osoby pełniącej funkcję rektora,

b) wypowiedzenie stosunku pracy rektora oraz wygaśniecie mandatu rektora                   w przypadkach wskazanych w ustawie;

8) nadawanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu,

9) zatwierdzanie regulaminów wydziałów, jednostek międzywydziałowych i jednostek ogólnouczelnianych,

10) stwierdzanie zgodności regulaminu samorządu studentów i samorządu doktorantów ze Statutem i ustawą,

11) rozwiązywanie uczelnianych organizacji studenckich i organizacji doktorantów,

12) zgłaszanie kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

13) zatwierdzanie decyzji rektora o czasowym zawieszeniu zajęć lub zamknięciu Uniwersytetu lub jego jednostki organizacyjnej,

14) ocena działalności Uniwersytetu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jego działalności oraz ocena działalności rektora,

15) powoływanie komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli, komisji dyscyplinarnych dla studentów oraz doktorantów,

16) podejmowanie po zasięgnięciu opinii rady wydziału, uchwał w przedmiocie utworzenia i wygaszania kierunku studiów,

 17) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej,

18) przyznawanie nagród i wyróżnień honorowych,

19) wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, radę podstawowej jednostki organizacyjnej albo co najmniej 11 członków Senatu,

20) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie lub Statucie.”,

 

 

27)  w § 67 dotychczasową treść pkt 3 zastępuję się treścią w brzmieniu:

„3) Komisja Wydawnictw, Bibliotek i Archiwum,”

28)  w § 68 treść  w brzmieniu: „nr 7” zastępuje się treścią w brzmieniu: „nr 8”,

29)  w § 69 w ust. 1 do dotychczasowej treści dodaje się treść w brzmieniu:

„Do kompetencji rektora należą również zadania określone przepisami prawa regulującymi działalność leczniczą.”,

30)  w § 69 w ust.3 dotychczasową treść pkt 8 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„8) wydaje na wniosek prorektora, dziekana lub kanclerza regulamin organizacyjny Uniwersytetu,”,

31)  w § 69 w ust. 3 dotychczasową treść pkt 10) zastępuje się treścią w brzmieniu:

„10) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami Uniwersytetu,”,

32)  w § 70 dotychczasową treść ust. 1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy udziale nie więcej niż 4 prorektorów, w tym prorektora do spraw studenckich.”,

33)  w § 72 w ust.1 w pkt. 4 liczbę „60” zastępuje się liczbą: „75”,

34)  w § 72 dotychczasową treść ust.2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„2. W przypadku gdy na wydziale zatrudnionych jest ponad siedemdziesięciu pięciu nauczycieli akademickich, którzy posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dokonują oni spośród siebie wyboru 75  przedstawicieli do rady wydziału.”,

35)  w § 72 dotychczasową treść ust.3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym z każdego związku.”,

 

36)  w § 72 dodaje się ust.6 o treści w brzmieniu:

„6. Przynależność nauczycieli akademickich do poszczególnych kurii ustalana jest na dzień dokonania wyboru i obowiązuje na daną kadencję rady. Uzyskanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w trakcie trwania  kadencji rady nie powoduje zmiany liczby jej członków  oraz przynależności do poszczególnych kurii.”,

37)  w § 73 w ust.2 dotychczasową treść pkt 3, pkt 4 i pkt 5 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ 3) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu programów kształcenia, w tym  indywidualnych programów kształcenia,

4)uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu,
programów kształcenia studiów doktoranckich,

5) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu,  programów kształcenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,”,

38)  w § 73 w ust. 2 dodaje się punkt 22) o treści w brzmieniu:

„22) nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi prowadzonymi w wydziale.”,

39)     w § 76  dotychczasową treść ust. 1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1. Dziekan kieruje działalnością wydziału i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:

1)        zwołuje i prowadzi posiedzenia rady wydziału i wykonuje jej uchwały,

2)        opracowuje i realizuje strategię rozwoju wydziału,

3)        prawidłowo wykorzystuje i zabezpiecza mienie przydzielone wydziałowi,

4)        przygotowuje budżet kosztów wydziału do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu,

5)        jest przełożonym pracowników zatrudnionych na wydziale i w jego jednostkach organizacyjnych, kieruje administracją i działalnością jednostek organizacyjnych wydziału w zakresie jego funkcjonowania,

6)        jest przełożonym studentów wydziału,

7)        sprawuje nadzór nad administracją i działalnością jednostek organizacyjnych  wydziału,

8)        nadzoruje realizację  programów kształcenia prowadzonych przez wydział,

9)        zapewnia prawidłowy przebieg procesu kształcenia, ustala zasady studiowania według indywidualnej organizacji studiów i indywidualnego programu kształcenia,

10)    dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo i porządek na terenie wydziału,

11)    podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału przewidziane w ustawie, niniejszym Statucie, regulaminie studiów, regulaminie organizacyjnym oraz inne niezastrzeżone dla pozostałych organów Uniwersytetu lub dla kanclerza,

12)    składa roczne sprawozdanie z działalności wydziału, w tym z realizowanej  polityki kadrowej, działalności naukowej i rozwoju wydziału. Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składane jest do końca  pierwszego kwartału  każdego roku   w celu zatwierdzenia przez radę wydziału,

13)    jest odpowiedzialny za prawidłowość, rzetelność i terminowość danych  wprowadzanych do systemu „Pol-on” dotyczących wydziału, którym kieruje.”,

 

40)   dotychczasową treść § 77 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ 1. Dziekan kieruje działalnością wydziału przy współudziale prodziekanów w liczbie od jednego do trzech, w tym prodziekana do spraw studenckich.

2. Liczbę prodziekanów na okres swojej kadencji określa dziekan elekt w terminie 7 dni od wybrania go na tę funkcję. W przypadku gdy dziekan elekt nie określi we wskazanym terminie liczby prodziekanów, liczbę tę ustali rektor.

3. Dziekan określa kompetencje i obowiązki prodziekanów. Dziekan na początku kadencji wyznacza jednego prodziekana, który pełni obowiązki dziekana w czasie jego nieobecności.

4. Przy dziekanie działa kolegium dziekańskie jako organ doradczy i opiniodawczy. W jego skład wchodzą: prodziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr oraz w uzasadnionych przypadkach zaproszone przez dziekana osoby.”,

 

41)  w § 80 w ust.3 w pkt 2 wyraz „Uczelniana” zastępuje się wyrazem: „Uniwersytecka”,

42)  w § 80 w ust. 3 dotychczasową treść pkt 11 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„11) bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym  w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom,”,

 

43)  w § 80 dodaje się ust. 4 i ust. 5 o treści w brzmieniu:

„ 4. Społeczność akademicka Uniwersytetu dzieli się na następujące kurie:

1)        nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

2)        pozostali nauczyciele akademiccy,

3)        pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,

4)        studenci i doktoranci.

  1. Każda z kurii społeczności akademickiej dokonuje spośród siebie wyboru  przedstawicieli do  właściwych organów kolegialnych i wyborczych.”,

 

44)  w § 87 w ust. 2 dotychczasową treść pkt. 1) zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1) 8 nauczycieli akademickich, po jednym z każdego wydziału oraz  1  nauczyciel akademicki z jednostek międzywydziałowych,”,

 

45)  w § 92 w pkt 2 dodaje się pkt c) o treści w brzmieniu:

„c) określenie  liczby członków rady wydziału na daną kadencję”,

 

46)  w § 94 dotychczasową treść ust.6 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„6. Ustaleń i rozdziału mandatów dla pracowników Uniwersytetu według stanu z 31 stycznia w ostatnim roku kadencji dokonuje Uniwersytecka Komisja Wyborcza.”,

 

47)  w § 96 dotychczasową treść ust. 1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1. Na funkcję  rektora może kandydować nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, także niezatrudniony w Uniwersytecie.”,

 

48)  w § 104 w ust. 1 dotychczasową treść pkt 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„2) samorządu studentów i doktorantów wydziału dokonuje wydziałowy organ samorządu studentów i doktorantów”,

 

49)  w § 104 w ust.2 liczbę „60” zastępuje się liczbą „75”,

50)  dotychczasową treść § 106 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 „1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w organie kolegialnym, w trakcie trwania kadencji, na skutek okoliczności, o których mowa w § 108 ust. 1-ust. 4, mandat w organie kolegialnym obejmuje kolejny kandydat z listy kandydatów, który w wyborach otrzymał kolejno największą, jednakże większą niż połowa ważnie oddanych głosów. Objęcie mandatu stwierdza właściwa komisja wyborcza, przy czym  pisemne oświadczenie o przyjęciu mandatu powinno być złożone na ręce przewodniczącego właściwej komisji wyborczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Niezłożenie oświadczenia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznacza zrzeczenie się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu.

2.  Jeżeli uprawnienie do objęcia  mandatu przysługuje więcej niż jednemu kandydatowi lub żaden z kandydatów w wyborach nie uzyskał więcej niż połowa ważnie oddanych głosów, właściwa komisja wyborcza przeprowadza wybory uzupełniające zgodnie z zasadami określonymi w § 80, § 103 i § 104 Statutu.

3.  Skład organu kolegialnego uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających, jeżeli do końca kadencji przedstawiciela, którego mandat wygasł, brakuje więcej niż sześć miesięcy.

4.  Wybory uzupełniające przeprowadza się niezwłocznie, jeżeli liczba członków organu kolegialnego jest niższa niż 2/3 jego składu”,

 

51)  w § 108 ust. 8 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„8. Wygaśnięcie mandatu organu jednoosobowego stwierdza w formie uchwały organ, który dokonał jego wyboru.”,

 

52)  w § 108  dodaje się ust. 12 o treści w brzmieniu:

„12. W przypadku wygaśnięcia mandatu dziekana wygasają również mandaty prodziekanów,            z tym że  pełnią oni swoje funkcje do dnia wyboru nowego dziekan, a czynności leżące     w kompetencjach dziekana w takiej sytuacji pełni prodziekan wyznaczony na początku kadencji przez dziekan jako jego zastępca.”,

 

53)  w § 113 w ust. 2 dotychczasową treść pkt 1) zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1) pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi zatrudnieni na stanowiskach:”,

 

54)  w § 114 dotychczasową treść ust. 3 i ust. 5 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„3. Nauczyciel akademicki może zostać zatrudniony w Uniwersytecie, jako w dodatkowym miejscu pracy,  w szczególności w razie konieczności zapewnienia minimum kadrowego niezbędnego do prowadzenia kierunków studiów. Zatrudnienie następuje na zasadach ustalonych przepisami Statutu.

 

5. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie następuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Nauczyciel akademicki może zostać zatrudniony w Uniwersytecie także  w niepełnym wymiarze czasu pracy, w szczególności w przypadku konieczności zapewnienia minimum kadrowego; w przypadku jeżeli jego wynagrodzenie finansowane jest spoza środków dotacji budżetowej, o której mowa w ustawie, lub w przypadku, gdy jego zatrudnienie umożliwi realizację projektów finansowanych z innych źródeł niż dotacja z budżetu państwa.”,

 

55)  w § 115 w ust. 1 skreśla się kropkę i dodaje się następującą treść:

„lub artystyczny.”,

 

56)  w § 115 zmianie ulega  treść ust. 3, ust. 6, ust. 9, ust. 10, ust. 11 i ust. 12 , których treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„3. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może zostać zatrudniona osoba, z zastrzeżeniem § 116 statutu, która:

1) posiada tytuł naukowy,

2)      posiada stopień naukowy doktora habilitowanego i po jego uzyskaniu znacząco powiększyła swój dorobek naukowy lub artystyczny.”,

 

 

„6. Na stanowisku profesora wizytującego może zostać zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni, posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem § 116 statutu.”,

 

„9. Na stanowisku starszego wykładowcy może zostać zatrudniona osoba, która posiada stopień naukowy doktora i co najmniej 6-letni staż pracy zawodowej w zakresie specjalności bezpośrednio związanej z przedmiotem powierzonych zajęć dydaktycznych, a także znaczące osiągnięcia dydaktyczne, w szczególności autorstwo lub współautorstwo podręczników, skryptów, przewodników metodycznych lub posiada stopień naukowy doktora i co najmniej 6-letnie znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z prowadzonym kierunkiem studiów, do którego  to kierunku osoba ta ma być zaliczona do jego minimum kadrowego.

 

10. Na stanowisku starszego wykładowcy może zostać zatrudniona także osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra (lub inny równorzędny tytuł zawodowy) i co najmniej 12-letni staż pracy zawodowej w zakresie specjalności bezpośrednio związanej z przedmiotem powierzonych zajęć dydaktycznych oraz znaczące osiągnięcia dydaktyczne, w szczególności autorstwo lub współautorstwo podręczników, skryptów, przewodników metodycznych lub posiada tytuł zawodowy magistra (lub inny równorzędny tytuł zawodowy) i co najmniej 12-letnie znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z prowadzonym kierunkiem studiów, do którego  to kierunku osoba ta ma być zaliczona do jego minimum kadrowego.

 

11. Na stanowisku wykładowcy może zostać zatrudniona osoba, która posiada stopień naukowy doktora albo tytuł zawodowy magistra (lub równorzędny tytuł zawodowy) i co najmniej 6-letni staż pracy zawodowej w zakresie specjalności bezpośrednio związanej z przedmiotem powierzanych zajęć dydaktycznych lub posiada tytuł zawodowy magistra (lub inny równorzędny tytuł zawodowy) i co najmniej 6-letnie znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z prowadzonym kierunkiem studiów, do którego  to kierunku osoba ta ma być zaliczona do jego minimum kadrowego.

 

12. Przez staż pracy zawodowej, o którym mowa w ust. ust. 9-11, rozumie się wykonywanie czynności zawodowych w ramach stosunku pracy, w ramach wolnego zawodu, działalności gospodarczej lub umowy cywilnoprawnej.”,

 

 

57)    w § 115 dodaje się ust. 15 o treści w brzmieniu:

„ 15. Na stanowiskach dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej mogą być zatrudnione wyłącznie osoby spełniające warunki określone przez Senat.”,

 

 

58)             w § 116 ust. 3, ust. 4, ust. 5  i ust. 7, które otrzymują brzmienie:

„3. Uchwała właściwej rady wydziału potwierdzająca znaczne i twórcze osiągnięcia kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego w pracy naukowej, zawodowej, dydaktycznej lub artystycznej może zostać podjęta po przedstawieniu opinii trzech uczestniczących w życiu naukowym recenzentów w zakresie dziedziny lub dyscypliny reprezentowanej przez kandydata, przy czym co najmniej dwóch recenzentów nie może być pracownikami Uniwersytetu. Recenzentów zatwierdza uchwałą właściwa rada wydziału spośród osób posiadających tytuł naukowy w zakresie dziedziny lub dyscypliny reprezentowanej przez kandydata, wskazanych przez dyrektora instytutu lub kierownika katedry, w których ma być zatrudniony kandydat.

 

4. Zatrudnienie osoby posiadającej stopień naukowy doktora na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego następuje po przeprowadzeniu konkursu.

 

5. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby niespełniającej wymagań określonych w art. 114 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytułów. Z wnioskiem o wydanie opinii może wystąpić rektor, załączając wniosek dziekana, zgodę rady wydziału na wystąpienie z wnioskiem do Centralnej Komisji o wydanie opinii oraz uchwałę rady wydziału potwierdzającą znaczne i twórcze osiągnięcia kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

 

7. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli osoba ta uzyskała stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą i przez co najmniej pięć lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi w innym państwie oraz posiada znaczne osiągniecia naukowe. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.”,

 

59)  w § 117 dotychczasową treść ust. 3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„3. Opinia rady wydziału (rady jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólnouczelnianej) nie jest wymagana, gdy zatrudnienie jest wynikiem umowy podpisanej przez Uniwersytet z jednostkami przyznającymi lub redystrybuującymi środki na realizację tej umowy.”,

 

60)  w § 118 dotychczasową treść ust. 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„2. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego na podstawie mianowania następuje w pełnym wymiarze czasu pracy.”,

 

61)   w § 119 dotychczasową treść ust. 1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1. Z nauczycielem akademickim, który posiada tytuł naukowy, dla którego Uniwersytet stanowić ma dodatkowe miejsce pracy, nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.”,

62)  w § 120 dotychczasową treść ust. 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„2. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem akademickim, o którym mowa w ust. 1, nie może być zawarta na okres dłuższy niż 5 lat.”,

 

63)  w § 121 dotychczasową treść ust.2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„2. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem akademickim, o którym mowa w ust. 1, nie może być zawarta na okres dłuższy niż 5 lat.

 

64)   w § 122 dotychczasową treść ust. 1, ust. 2 i ust. 3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1.  Z nauczycielem akademickim, który posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej, dydaktycznej  lub artystycznej, potwierdzone w sposób określony w Statucie, nawiązanie stosunku pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego następuje na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.

 2. Z nauczycielem akademickim niespełniającym wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli osoba ta uzyskała stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą i przez co najmniej pięć lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi w innym państwie oraz posiada znaczne osiągniecia naukowe, nawiązanie stosunku pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego następuje na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.

3. Umowa o pracę na czas określony, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata.”,

 

65)   w § 123 dotychczasową treść ust. 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ 2. Zatrudnienie osoby, o której  mowa w ust.1,  następuje na podstawie umowy o pracę             w Uniwersytecie jako w podstawowym miejscu  pracy.”,

 

66)  w §124 dotychczasową treść ust. 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„2. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem akademickim, o którym mowa w ust. 1,  nie może być zawarta na okres dłuższy niż 5 lat.”,

 

67)  dotychczasową treść  § 125 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Z nauczycielem akademickim posiadającym stopień naukowy doktora zatrudnianym na stanowisku adiunkta, dla którego Uniwersytet ma stanowić dodatkowe miejsce pracy, zawierana jest umowa o pracę na czas określony na okres nie dłuższy niż 4 lata. Łączny nieprzerwany okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może przekraczać 8 lat.”.

 

 

68)  dotychczasowa treść § 126 zastępuje się treścią  w brzmieniu:

 „1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora na stanowisku asystenta, dla którego Uczelnia ma stanowić podstawowe miejsce pracy, następuje na podstawie umowy o pracę. Łączny okres zatrudnienia osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, na stanowisku asystenta w Uniwersytecie nie może przekroczyć 8 lat.

2. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem akademickim, o którym mowa w ust. 1, nie może być zawarta na okres dłuższy niż 5 lat.”,

 

69)  dotychczasową treść § 128 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Okres zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku adiunkta lub na stanowisku asystenta ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego udzielonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz okresu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.”,

 

70)  dotychczasową treść § 131 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Z pracownikiem zatrudnianym w Uniwersytecie na stanowisku bibliotekarza dyplomowanego stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas określony lub nieokreślony.”,

 

71)  dotychczasową treść   § 132 zastępuje się treścią w brzmieniu

„Jeżeli Statut nie stanowi inaczej z nauczycielem akademickim zawierana jest umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 5 lat.”,

 

72)  w § 133 zmienia się  treść ust. 1, ust. 2 i ust. 3, których treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1.  Z nauczycielem akademickim posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, z którym rozwiązany został stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, może zostać zawarta w Uniwersytecie umowa o pracę na czas określony, na okres nie dłuższy niż 5 lat, w szczególności jeżeli wymaga tego zachowanie uprawnień do nadawania stopni naukowych lub w razie konieczności zapewnienia minimum kadrowego niezbędnego do zachowania uprawnień do prowadzenia kierunków studiów. Zatrudnienie następuje w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy.

 2. Z nauczycielem akademickim posiadającym tytuł naukowy, którego stosunek pracy         wygasł w związku z osiągnięciem 70 roku życia, może być nawiązany w Uniwersytecie stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na okres nie dłuższy niż dwa lata, w szczególności jeżeli wymaga tego zachowanie uprawnień do nadawania stopni naukowych lub w razie konieczności zapewnienia minimum kadrowego niezbędnego do zachowania uprawnień do prowadzenia kierunków studiów. Zatrudnienie następuje w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy.

3. Z nauczycielem akademickim posiadającym stopień naukowy doktora habilitowanego, którego stosunek pracy wygasł w związku z osiągnięciem 67 roku życia, może być nawiązany w Uniwersytecie stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na okres nie dłuższy niż pięć lat, w szczególności jeżeli wymaga tego zachowanie uprawnień do nadawania stopni naukowych lub w razie konieczności zapewnienia minimum kadrowego niezbędnego do zachowania uprawnień do prowadzenia kierunków studiów. Zatrudnienie następuje w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy.”,

 

73)  w § 134 zmienia się treść ust. 3, ust. 4 i ust. 20, których treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

„3. W skład komisji konkursowej wchodzą: dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej, ogólnouczelnianej lub dyrektor instytutu, kierownik katedry, w których ma być zatrudniony kandydat, osoba mająca być bezpośrednim przełożonym zatrudnianego pracownika oraz co najmniej dwie osoby reprezentujące tę samą lub pokrewną dziedzinę naukową. Powołanie komisji wszczyna postępowanie konkursowe. Postępowanie konkursowe powinno zostać zakończone w ciągu 6 miesięcy od dnia wyrażenia zgody przez rektora.”,

„ 4. Przewodniczącym komisji konkursowej może być dziekan  lub kierownik jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej, ogólnouczelnianej lub dyrektor instytutu, kierownik katedry, w których ma być zatrudniony kandydat.”,

„20. Postępowania konkursowego nie przeprowadza się w przypadku zatrudnienia na czas określony nauczyciela akademickiego:

1) skierowanego do pracy w Uniwersytecie na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową;

2) będącego beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego związanego z obszarem kształcenia;

3) zatrudnianego na czas realizacji projektu finansowanego:

a) ze środków pochodzących z Unii Europejskiej;

b) przez inny podmiot przyznający grant;

4) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie krótszy niż 3 lata.”,

 

74)                     w § 136 skreśla się ust. 5 i ust. 6,

 

75)                     w § 137 dotychczasową treść ust.9 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„9. Uchwały komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, zapadają w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Uchwała jest ważna, gdy w jej podjęciu uczestniczy więcej niż połowa składu komisji.  Każdy  z członków komisji ma prawo złożyć na piśmie zdanie odrębne z uzasadnieniem swojego stanowiska.”,

 

76)                     § 137 dotychczasową treść ust. 11 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„11. Do członków komisji oceniających nauczycieli akademickich stosuje się odpowiednio  § 134 ust. 7 i ust. 8 Statutu.”,

 

77)                 dotychczasową treść § 139 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„1.  Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz dydaktyczne i organizacyjne. W szczególności przy ocenie uwzględnia się:

1)      publikacje naukowe w czasopismach z uwzględnieniem prestiżu periodyków dla poszczególnych dyscyplin naukowych, 

2)      autorstwo monografii naukowych,

3)      aktywność w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania,

4)      aktywność w zakresie własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe oraz projekty wynalazcze i ich wdrożenia),

5)      promotorstwo w przewodach doktorskich, udział w postepowaniach o nadanie stopni i tytułu naukowego,

6)      uczestnictwo w konferencjach naukowych z uwzględnieniem prestiżu konferencji               i charakteru uczestnictwa,

7)      uczestnictwo w konkursach i przeglądach muzycznych z uwzględnieniem prestiżu konkursu i charakteru uczestnictwa,

8)      uczestnictwo w konkursach i przeglądach muzycznych z uwzględnieniem prestiżu konkursu i charakteru uczestnictwa,

9)      wystawy indywidualne i zbiorowe z uwzględnieniem ich prestiżu,

10)  koncerty i recitale muzyczne z uwzględnieniem ich prestiżu,

11)  poziom prowadzenia zajęć dydaktycznych,

12)  udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych lub artystycznych oraz recenzowanie prac naukowych,

13)  autorstwo podręczników, skryptów akademickich i innych pomocy dydaktycznych,

14)  działalność popularyzatorską,

15)  funkcje pełnione w krajowych i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych, artystycznych oraz w Uniwersytecie,

16)  nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych,

17)  zgodność postępowania z etyką zawodu nauczyciela akademickiego.

2.  Przy ocenie osób z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego bierze się również pod uwagę wyniki osiągnięte w kształceniu kandydatów do pracy naukowej oraz w promowaniu absolwentów.

3. Senat ustala wzór arkusza oceny nauczyciela akademickiego.

4. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego, dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych, uwzględnia się opinię studentów i doktorantów uczęszczających na zajęcia prowadzone przez ocenianego nauczyciela akademickiego. Opinię studentów i doktorantów ustala się na podstawie anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród studentów wydziału oraz wśród doktorantów. Ankieta powinna uwzględniać w szczególności kryteria określone w ust. 1 pkt 11 i pkt 13. Zasady i tryb opracowania i przeprowadzania ankiety określi Senat, przy czym ankieta powinna być opracowana i opinia powinna być wyrażona w taki sposób, aby  zapewniała obiektywizm i reprezentatywność  wyników.”,

 

78)  w § 143 dotychczasową treść ust. 1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany również z innych ważnych przyczyn.”,

 

79)   dotychczasowa treść § 144 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim następuje na zasadach określonych przepisami prawa pracy, z tym że rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem semestru.”,

 

80)  w § 149 zmienia się treść ust.1, ust. 5, ust. 6  których treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ 1. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uniwersytecie, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią.”,

 

„5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu, po przepracowaniu co najmniej piętnastu lat w Uniwersytecie, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy. Urlopu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, udziela się w wymiarze, trybie i na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.”,

 

„ 6. Nauczyciel akademicki korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie może w tym czasie wykonywać pracy zarobkowej ani prowadzić działalności gospodarczej.”,

 

81)  w § 149 skreśla się ust.10,

 

82)  w § 153 dotychczasowa treść ust. 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„2. Wnioski o przyznanie nagród w stosunku do pracowników podległych jednostek przedstawiają rektorowi:

1)        prorektorzy,

2)        Prorektor właściwy ds. dydaktycznych i studenckich w odniesieniu do pracowników finansowanych w ramach tzw. pomocy materialnej,

3)        dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, pozawydziałowych i międzywydziałowych,

4)        dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej,

5)        kanclerz, który wnioskuje również o przyznanie nagród w odniesieniu do pracowników obsługi  i zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.”,

 

83)  dotychczasową treść § 154 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.”,

 

84)  w § 156 dotychczasowa treść ust. 1, ust. 3 i ust. 7 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1. Uniwersytet prowadzi studia wyższe jako studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.”,

 

„3. Na warunkach określonych w ustawie Uniwersytet może prowadzić indywidualne studia międzyobszarowe.”,

 

„7. Utworzenie, przekształcenie lub likwidacja określonego  poziomu i  formy studiów następuje na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu z wyjątkiem studiów doktoranckich, których utworzenie, przekształcenie lub likwidacja następuje na podstawie zarządzenia rektora.”,

 

85)  dotychczasową treść § 157 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1. Uniwersytet może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

1)   kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,

2)   powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce,

3)   prowadzeniem studiów w języku obcym,

4)   prowadzeniem zajęć nieobjętych programem kształcenia, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku,

5)   prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń,

6)   przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, na zasadach określonych ustawą  ustala rektor.

3. Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 1, w tym tryb i warunki zwalniania – w całości lub w części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, ustala Senat Uniwersytetu.”,

 

86)  w § 158 dotychczasową treść ust. 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„2. Uchwała Senatu, o której mowa w  ust. 1, podawana jest do publicznej wiadomości.”,

 

87)  skreśla się § 159,

 

88)  w § 168 dotychczasową treść ust. 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„2. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów powołuje się:

1)      Komisję Dyscyplinarną Uniwersytetu dla Doktorantów,

2)      Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną Uniwersytetu dla Doktorantów,”,

 

89)  w § 168 dotychczasową treść ust. 4 zstępuje się treścią w brzmieniu:

„4. Senat powołuje Odwoławczą komisję Dyscyplinarną Uniwersytetu w składzie:

1)      po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału,

2)      po jednym przedstawicielu doktorantów w liczbie odpowiadającej liczbie nauczycieli akademickich wskazanej w pkt 1.”,

 

90)  w § 168 dotychczasową treść ust. 7 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„7. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy § 163 ust. ust. 5-11 oraz § 164-167 Statutu.”

 

 

91)   dotychczasową treść § 170 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1. Organizację, zasady działalności ad­ministracji w Uniwersytecie oraz zadania administracyjnych jednostek organizacyjnych, a także kompetencje ich kierowników, w zakresie nieuregulowanym w ustawie oraz  Statucie, określa Regulamin organizacyjny. Regulamin organizacyjny ustalany jest przez rektora z własnej inicjatywy, na wniosek  prorektora, dziekana lub kanclerza.

2.  Podstawową jednostką administracyjną jest dział. O utworzeniu działu decyduje złożoność i zakres działań.

3. W ramach działu lub poza nim mogą być tworzone biura, sekcje, zespoły, stanowiska, samodzielne stanowiska oraz inne jednostki administracyjne.

4. Administracja wykonuje zadania w formach, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, jako administracja centralna oraz w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność podstawową albo pomocniczą (administracja wydziału, instytutu, katedry, jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych oraz pozawydziałowych).

5. Jednostki organizacyjne administracji Uniwersytetu, o których mowa w ust. 2 i 3, tworzy, przekształca i znosi rektor z własnej inicjatywy, na wniosek prorektora, dziekana lub kanclerza.

6. Jednostki organizacyjne administracji Uniwersytetu w zakresie jego funkcjonowania, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Statucie oraz Regulaminie organizacyjnym, podlegają kanclerzowi.”,  

92)  dotychczasową treść § 171 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1. Uniwersytet może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, polegającą na działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej.

2. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, nie może narażać na utratę dobrego imienia Uniwersytetu ani nie może pozostawać w sprzeczności z jego  podstawowymi zadaniami.

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w formie:

                                     1)     wyodrębnionych jednostek organizacyjnych utworzonych przez rektora na wniosek kanclerza za zgodą Senatu. Jednostki te działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Senat,

                                     2)     lub w formie spółek kapitałowych działających na podstawie dokumentów ustrojowych spółki.

4. Jednostki organizacyjne, określone w ust. 3 pkt 1 podlegają kanclerzowi,

 

93)  w § 175 dotychczasową treść ust.1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1. Kanclerz działa przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców.”,

 

94)  w § 191 dotychczasowa treść ust. 3 i ust. 4 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„3. Wyjątkowo w odniesieniu do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych na stanowisku adiunkta przed dniem 20 marca 2007 r., które nie korzystały z przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta na mocy § 67 ust. 1 lub ust. 2 statutu Uniwersytetu uchwalonego uchwałą senatu nr 20/2001 z dnia 31 maja     2001 r., można przedłużyć zatrudnienie na tym stanowisku, nie więcej jednak niż o 2 lata, uchwałą Senatu podjętą na wniosek rady wydziału lub rady innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, jeżeli nauczyciel akademicki uzyskał pozytywną ocenę związaną z zaawansowaniem pracy nad rozprawą habilitacyjną lub pozytywną ocenę autoreferatu oraz osiągnięć naukowych lub artystycznych, które będą podstawą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w trybie tzw. nowej ścieżki habilitacyjnej. Uchwałę w sprawie wniosku w przedmiocie przedłużenia zatrudnienia podejmuje rada wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.

4. Pozytywna ocena, o której mowa w ust. 3, oznacza pozytywną ocenę trzech uczestniczących w życiu naukowym specjalistów z danej dziedziny lub dyscypliny naukowej zatwierdzonych uchwałą przez radę wydziału lub radę innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu na wniosek Dyrektora Instytutu, Kierownika Katedry lub kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, z których jeden jest zatrudniony poza Uniwersytetem.”,

 

 

95)  W § 192 dotychczasową treść ust. 3 i ust. 4 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„3. Wyjątkowo w odniesieniu do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych na stanowisku adiunkta w okresie pomiędzy dniem 20 marca 2007 r. a dniem wejścia w życie niniejszego statutu, które nie korzystały z przedłużenia  zatrudnienia na stanowisku adiunkta na mocy § 137 ust. 2 uprzednio obowiązującego statutu, można przedłużyć zatrudnienie na tym stanowisku, nie więcej jednak niż o 2 lata, uchwałą Senatu podjętą na wniosek rady wydziału lub rady innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, jeżeli nauczyciel akademicki uzyskał pozytywną ocenę związaną z zaawansowaniem pracy nad rozprawą habilitacyjną lub pozytywną ocenę autoreferatu oraz osiągnięć naukowych lub artystycznych, które będą podstawą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w trybie tzw. nowej ścieżki habilitacyjnej. Uchwałę w sprawie wniosku w przedmiocie przedłużenia zatrudnienia podejmuje rada wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.

4. Pozytywna ocena, o której mowa w ust. 3, oznacza pozytywną ocenę trzech uczestniczących w życiu naukowym specjalistów z danej dziedziny lub dyscypliny naukowej zatwierdzonych uchwałą przez radę wydziału lub radę innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu na wniosek Dyrektora Instytutu, Kierownika Katedry lub kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, z których jeden jest zatrudniony poza Uniwersytetem.”,

 

96)         w § 193 dotychczasową treść ust. 2 i ust. 3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„2. Wyjątkowo w odniesieniu do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych na stanowisku adiunkta w okresie pomiędzy dniem wejścia w życie niniejszego statutu a dniem 30 września 2013 r., można przedłużyć zatrudnienie na tym stanowisku, nie więcej jednak niż o 2 lata, uchwałą Senatu podjętą na wniosek rady wydziału lub rady innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, jeżeli nauczyciel akademicki uzyskał pozytywną ocenę związaną z zaawansowaniem pracy nad rozprawą habilitacyjną lub pozytywną ocenę autoreferatu oraz osiągnięć naukowych lub artystycznych, które będą podstawą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w trybie tzw. nowej ścieżki habilitacyjnej. Uchwałę w sprawie wniosku, w przedmiocie przedłużenia zatrudnienia podejmuje rada wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.

3. Pozytywna ocena, o której mowa w ust. 2, oznacza pozytywną ocenę trzech uczestniczących w życiu naukowym specjalistów z danej dziedziny lub dyscypliny naukowej zatwierdzonych uchwałą przez radę wydziału lub radę innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu na wniosek Dyrektora Instytutu, Kierownika Katedry lub kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, z których jeden jest zatrudniony poza Uniwersytetem.”,

 

97)         w § 196 w ust. 1 liczbę: „65” zastępuje się liczbą: „67”,

 

98)    dodaje się § 198 o treści w brzmieniu:

„Urlop dla poratowania zdrowia udzielony na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 września 2014 r. jest okresem powodującym zawieszenie okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta lub na stanowisku asystenta odpowiednio osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia naukowego doktora.”,

 

99)    w załączniku nr 8 do Statutu, w § 28 w ust. 1 dotychczasową treść pkt 5 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„5) z powodu ukończenia studiów lub studiów doktoranckich, albo skreślenia z listy uczestników studiów lub studiów doktoranckich na podstawie decyzji ostatecznej,”,

 

100)     w załączniku nr 8 do Statutu, w § 36 dodaje się ust. 4 o treści w brzmieniu:

„4. W przypadku niezwołania przez dziekana posiedzenia rady wydziału w terminie, o którym mowa w ust. 3, posiedzenie rady wydziału może zwołać rektor, określając przedmiot posiedzenia.”.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Uchwala się jednolity tekst Statutu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Właściwe rady wydziałów oraz rady innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały zobowiązane są dostosować regulaminy dotyczące zasad funkcjonowania tych jednostek do postanowień ustawy oraz Statutu.

 

§ 5

Uchwała  wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 czerwca 2015 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka