Uchwała Nr 23/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  26 lutego  2015 roku

w sprawie określenia efektów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela


Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.      Określa się efekty kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2.      Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1 uwzględniają standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz.131).

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka