Uchwała Nr 19/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutem Uczelni

 

 

            Na podstawie  art. 202 ust. 4 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm)  uchwala się, co następuje:

 

§1

 

1.      Senat stwierdza zgodność Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm) oraz ze statutem Uczelni. 

2.      Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci  moc uchwała nr 28/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie stwierdzenia zgodności  Regulaminu Samorządu Studenckiego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach ze statutem Uczelni.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka