Uchwała Nr 18/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31 marca 2016 roku

w sprawie dostosowania profilu kształcenia na studiach pierwszego stopnia
na kierunku informacja w przestrzeni publicznej


Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn.
Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z  art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Na Wydziale Humanistycznym na kierunku informacja w przestrzeni publicznej dotychczasowy  profil ogólnoakademicki prowadzony na studiach pierwszego stopnia, zmienia się na profil praktyczny, począwszy od  roku akademickiego 2016/2017.

2.    Na Wydziale Humanistycznym określa się efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku informacja w przestrzeni publicznej o profilu praktycznym, stanowiące załącznik do uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka