Zmiany w uchwale nr 21/2017

Uchwała Nr 18/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 1) lit. c) Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1

 Uchwala się Regulamin studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Z dniem 31 września 2015 roku traci moc Regulamin studiów wprowadzony uchwałą Senatu nr 15/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz uchwała nr 27/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

Regulamin studiów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wchodzi w życie od dnia 1 października 2015 roku.

 

§ 4

Do spraw wszczętych a nie zakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie Regulaminu studiów, o którym mowa w § 3 uchwały,  stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka