TEMPUS IV

Program, w ramach którego realizowany jest projekt:
TEMPUS IV
Konkurs: TEMPUS IV - Sixth Call for Proposals - EACEA/35/20112 
Tytuł projektu: “Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan”
Akronim: MATcHES
Okres realizacji: 01.12.2013 r. – 01.11.2016 r. (36 m-cy)
Nr umowy: 2013 – 4571 / 001 – 001
Nr projektu: 544573-TEMPUS-1-2013-1-BG-TEMPUS-JPHES 
 

OFICJALNA STRONA PROJEKTU/ PROJECT OFFICIAL WEBSITE: http://www.matches-project.eu/EN/home/

 
Skład konsorcjum:
1. University of Ruse „Angel Kanchev”, Bułgaria – Lider
2. Bukhara Engineering-Technical Institute of High Technologies – Uzbekistan
3. Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan
4. Committee for Coordination of Science & Technology Development – Uzbekistan
5. Research and Production Company “Express-Technolog” DPS – Uzbekistan
6. Educational Center Business Incubator of Bukhara - Uzbekistan
7. Consulta Europa Projects and Innovation S.L. – Hiszpania
8. Uniwersity of las Palmas dr Gran Canaria – Hiszpania
9. Kielecki Park Technologiczny - Polska
10. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Polska
11. „Uzbek Tourizm” National Company – Uzbekistan
12. Karshi Engineering-Economic Institute – Uzbekistan
13. Namangan Engineering Pedagogical Institute – Uzbekistan
 
Kierownik merytoryczny: 
dr Ana Kamińska
Wydział Zarządzania I Administracji, Instytut Ekonomii i Administracji, 
Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji, ul Świętokrzyska 21,Kielce, pok. nr 11, 
 
Koordynacja administracyjna projektu: 
mgr Anna Depczyńska, Dział Innowacji i Transferu Technologii
e-mail a.depczynska@ujk.edu.pl ; tel. 41/349-73-34
 
 
OPIS PROJEKTU:
Projekt MATcHES odnosi się szczególnie do priorytetu jakim jest "trójkąt wiedzy: edukacja-innowacje-badania", poprzez koncentrację na współpracy uczelni (uniwersytetów) z instytucjami otoczenia biznesu, światem biznesu i władzami publicznymi.
Projekt będzie sprzyjał utworzeniu trzech regionalnych Platformy Wiedzy, po jednym w każdym z regionów biorących udział w projekcie, promowanych przez uniwersytety i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. Wszystkie zainteresowane strony projektu oraz jego Partnerzy wezmą udział w szkoleniach z zakresu rozwoju i wdrażania innowacji, a razem utworzą wspólny plan działania (Joint Action Plan) dla przyszłych wspólnych inicjatyw. 
 
Zadaniem badawczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest  dokonanie analizy potrzeb współpracy uczelnie & biznes (trójkąt wiedzy)  oraz wypracowanie modelu rozwoju innowacji i współpracy dogodnego do wdrożenia przez instytucje w Uzbekistanie. Efektem ma być raport stworzony wraz z partnerami z Hiszpanii i Bułgarii. UJK ma również wykonać badania na temat funkcjonalności działania trójkąta wiedzy: edukacja – badania – innowacje, w trzech regionach Uzbekistanu oraz wziąć udział w stworzeniu biblioteki najlepszych praktyk wg. doświadczeń europejskich w obszarze  współpracy nauki i biznesu oraz transferu technologii. Ponadto do obowiązków zespołu z UJK jest wykonanie strategii zarządzania jakością i monitoring wykonalności poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie w tym ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna projektu w zakresie poziomu implementacji zadań. 
 
CELE REALIZACJI PROJEKTU:
Celem nadrzędnym projektu jest modernizacja i wzmocnienie roli uczelni uzbeckich w rozwoju regionalnym opartym na  modelu Trójkąta Wiedzy. 
Celem głównym projektu jest utworzenie trzech Platform Wiedzy jako centrów transferu technologii prowadzonych przez trzy Uniwersytety Uzbekistanu w trzech różnych regionach Uzbekistanu, które mają stanowić  główne ogniwa rozwoju innowacji w tych regionach. 
 
Cele szczegółowe
1. Wypracowanie regionalnych strategii innowacji oraz budowa bazy wiedzy w zakresie   systemów innowacji opartych głównie na doświadczeniach regionów krajów europejskich.
2. Wzmocnienie potencjału uczelni, instytucji biznesu, poprzez wypracowanie i wdrożenie  programów  edukacyjnych w obszarze szeroko pojętego  Trójkąta Wiedzy i komercjalizacji wiedzy a także  wypracowanie  i  realizacja programu  mobilności  pracowników uzbeckich instytucji naukowych, biznesu, otoczenia  biznesu i administracji publicznej do krajów europejskich.
3. Stworzenie 3 Regionalnych Platform Transferu Wiedzy i Technologii  oraz strategii działania tych platform łączących obszar badań naukowych, szkolnictwa oraz biznesu w zintegrowaną sieć innowacji.
 
Grupą docelową projektu stanowią: uczelnie wyższe i społeczność akademicka, instytucje biznesu, instytucje  władz regionalnych, instytucje  okołobiznesowe.
 
Środki finansowe na realizację zadań rozwojowo-badawczych:
KOSZT PROJEKTU: 997 662,01 Euro, tj. 4 035 443,06 zł
KOSZT ZADANIA UJK: 47 060,12 Euro tj. 190 353,50 zł.
 
 
Opracowały: Anna Depczyńska, Ana Kamińska.
 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka