Szkolenia/konferencje zewnętrzne

W niżej wymienionych szkoleniach i konferencjach będą brali/brali udział przedstawiciele naszego  Uniwersytetu. Wiedza zdobyta podczas tych spotkań oraz doświadczenia innych uczelni w zakresie zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym są omawiane na posiedzeniach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK). Następnie, wnioski z dyskusji są rozpowszechniane przez członków UKJK – przedstawicieli wszystkich wydziałów – w poszczególnych jednostkach.

  • Grudzień  2017 r. „Akredytacje, zapewnianie i ocena jakości kształcenia na polskich uczelniach”

Dnia 1 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyła się VII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej na temat jakości kształcenia na uczelniach. W tym roku konferencja odbywała się pod hasłem "Akredytacje, zapewnianie i ocena jakości kształcenia na polskich uczelniach". Konferencja, jak co roku, pozwoliła zapoznać się z najnowszymi zmianami w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego oraz aktualnymi kryteriami i zasadami oceny jakości kształcenia na uczelniach. Atutem spotkania była aktualność poruszanej tematyki, w świetle ponownych zmian Prawa o szkolnictwie wyższym,  odnoszących się m.in. do kwestii zapewniania jakości kształcenia i oceny tej jakości przez instytucje akredytacyjne.

Zobacz więcej

 

  • Wrzesień 2017 r. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało cykl spotkań konsultacyjnych diagnozujących potrzeby w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest modernizacja systemu kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych poprzez opracowanie przykładowych programów kształcenia nauczycieli.

Miasta w których odbyły się spotkania we wrześniu 2017 r.:

Warszawa – 12.09.2017 r.
Gdańsk – 12.09. 2017 r.
Poznań – 15.09.2017 r.
Wrocław – 26.09.2017 r.
Lublin – 26.09.2017 r.
Warszawa – 29.09.2017 r.

Zobacz więcej

 

  • Czerwiec 2017 r. „Szkolenie z zakresu obsługi systemu informatycznego  ZRK dla pracowników uczelni wyższych”

Dnia 5 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się szkolenie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie i prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”. Celem szkolenia było zaprezentowanie funkcjonalności systemu ZRK w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i omówienie zasad wnioskowania o włączenie kwalifikacji rynkowych w rejestrze ZRK.

Zobacz więcej

 

  • Czerwiec 2017 r. „Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynkowych”

W dniach 5-6 czerwca 2017 r. w Kielcach odbyło się seminarium informacyjne realizowane w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele naszej Uczelni zapoznali się z możliwościami nadawania kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, prowadzenia walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji czy zasadami zewnętrznego zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Zobacz więcej

 

  • Kwiecień 2017 r. „Nowy model oceny programowej w szkolnictwie wyższym”

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w Krakowie odbyło się spotkanie w ramach cyklu seminariów organizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną dla szkół wyższych. Celem spotkania było omówienie zmian w zakresie podstaw prawnych oceny jakości kształcenia dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz zasad i kryteriów oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu ogólnoakademickim i praktycznym (oceny programowej), jak również warunki przyznawania ocen. Przedstawiciele naszej Uczelni  uczestniczyli również w dyskusji nt. zagadnień związanych z oceną jakości kształcenia na kierunkach studiów dokonywaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Zobacz więcej

 

  • Listopad 2016 r. „Logika aktualnych zmian w akredytacji”

Dnia 28 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się seminarium nt. „Logika aktualnych zmian w akredytacji”, organizowane przez Fundację na Rzecz Jakości Kształcenia z inicjatywy KRASP. Udział w seminarium pozwolił na zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi w podejściu do oceny jakości kształcenia. Uczestnicy seminarium zostali zapoznani ze znowelizowaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i wydanymi na jej mocy rozporządzeniami. Wprowadzone zmiany legislacyjne narzuciły bowiem zmiany w sposobie działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym kryteria oceny programowej.

Zobacz więcej

 

  • Grudzień 2016 r. „Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Zmiany, wyzwania, doświadczenia”

Dnia 1 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyła się VI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej na temat jakości kształcenia na uczelniach. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani ze zmieniającymi się, na mocy znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie, zasadami i kryteriami oceny jakości kształcenia dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną (m.in. zniesienie oceny instytucjonalnej). Ponadto przedstawiono projekty nowych aktów wykonawczych MNiSzW do ustawy, które m.in. określają ogólne kryteria oceny programowej PKA (szczegółowe kryteria i tryb dokonywania tej oceny Komisja określi w swoim statucie) oraz zapoznana uczestników ze zmieniającymi się zasadami dokumentacji przebiegu oraz przepisami w zakresie warunków prowadzenia studiów.

Zobacz więcej

 

 

  • Październik 2015 r. „Potwierdzanie efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym. Narzędzia pracy organizatorów, doradców i ewaluatorów”

Dnia 14 października 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja Instytutu Badań Edukacyjnych nt. „Potwierdzanie efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym. Narzędzia pracy organizatorów, doradców i ewaluatorów”, organizowana w ramach projektu „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dot. jego funkcjonowania”. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się do czego zobowiązuje uczelnie znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, jak zorganizować proces weryfikacji efektów uczenia się zdobytych poza murami szkół wyższych, w jaki sposób odpowiedzieć na potrzeby kandydatów na studia, którzy posiadają już doświadczenie zawodowe, a także czym dokładnie będą zajmować się doradcy, a czym ewaluatorzy tego procesu.

Zobacz więcej  


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka