Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

1.     Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek doktoranta, złożony wraz z orzeczeniem organu orzekającego o rodzaju i stopniu niepełnosprawności w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia i Rehabilitacji.

2.     Przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest niezależne  od dochodu.

3.     Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

4.     Wygaśnięcie ważności orzeczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od następnego miesiąca po wygaśnięciu.

5.     Jeżeli niepełnosprawność doktoranta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego, doktorant może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

6.     Doktorant ubiegający się o przyznanie zapomogi zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

7.     Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów zostały opisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UJK.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka