Stypendium dla najlepszych doktorantów

 

1.      Wniosek, o przyznanie stypendium  dla najlepszych doktorantów, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu należy złożyć w dziekanacie właściwego wydziału do dnia 15 października każdego roku akademickiego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające uzyskanie osiągnięć koniecznych do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów.

2.      Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w postępowaniu rekrutacyjnym zdobył co najmniej 80 punktów.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów kryterium decydującym jest liczba punktów
z rozmowy kwalifikacyjnej a w dalszej kolejności liczba punktów uzyskanych za udokumentowane osiągnięcia naukowe i dodatkowe kwalifikacje kandydata.

3.      Stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów do 30 września i w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku spełnił łącznie następujące warunki

1)     uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

2)     wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

3)     podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

4.      Dla doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów danego kierunku sporządzana jest lista rankingowa, zgodnie z punktacją wyliczoną według § 19. Przy sporządzaniu listy rankingowej nie uwzględnia się doktorantów którzy uzyskali zerową liczbę punktów chociażby z jednego z kryteriów podlegających ocenie tj:

1)     za wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

2)     za postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

3)     za szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej.

5.      Stypendia dla doktorantów wskazanych w ust. 1, przyznawane są według kolejności na liście rankingowej, do wyczerpania przyznanych na ten cel środków finansowych, dla poszczególnych wydziałów, z uwzględnieniem środków przeznaczonych dla doktorantów pierwszego roku studiów (listy rankingowe tworzone są odrębnie dla każdego kierunku).

6.      Wysokość środków przeznaczonych na stypendia dla najlepszych doktorantów na dany rok akademicki dla poszczególnych wydziałów określa rektor lub działający w jego imieniu prorektor ds. studenckich i kształcenia w uzgodnieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów (ustalenia szczegółowe). W przypadku gdy na wydziale prowadzone są dwa lub więcej kierunki studiów, środki dla kierunków rozdziela dziekan, proporcjonalnie do liczby doktorantów
na kierunku.

7.      W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów na liście rankingowej przez kilku doktorantów kryterium decydującym jest większa liczba punktów uzyskanych z oceny parametrycznej za poprzedni rok studiów.

8.      W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny parametrycznej, kryterium decydującym jest większa liczba punktów uzyskana za postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej.

9.      W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów za postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej, kryterium decydującym jest większa liczba punktów uzyskana za wyniki egzaminów objętych programem studiów.

10.   W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów za wyniki egzaminów objętych programem studiów, kryterium decydującym jest większa liczba punktów uzyskana za zaangażowanie w pracy dydaktycznej.

11.   W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów za zaangażowanie w pracy dydaktycznej, kryterium decydującym jest większa średnia ocen z poprzedniego roku studiów.

12.   Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów zostały opisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UJK.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka