Menu główne

Strona główna »   

O mnie »   

Publikacje »   

Galeria »   

Repozytorium »   

Źródła zewnętrzne »   

Licencje »   

Kontakt »   

O mnie

Krzysztof Kupczewski - asystent w Instytucie Edukacji Szkolnej WPiA UJK w Kielcach. Kształcę studentów w zakresie Technologii Informacyjnej oraz Edukacji Medialnej. Zajmuję się również koordynacją wdrażania nowoczesnych technologii na Wydziale Pedagogicznym i Artystyycznym.

2008

Rozpoczęcie projektu badawczego. Planowanie prac badawczych oraz poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań w nauczaniu przedmiotowym z wykorzystaniem standardów kształcenia na odległość wspomaganych e-learningiem i systemami LCMS.

2009

W roku sprawozdawczym uruchomiono i wprowadzono do użytku dwie platformy do zdalnego kształcenia. Projekt współfinansowany z własnych środków finansowych .................. oraz Moodle to portal i platforma oparta o mechanizm LCMS Moodle. Nauka odbywała się systemem asynchronicznym. Studenci dwóch specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną mają dostęp do materiałów dydaktycznych z przedmiotów Technologia Informacyjna oraz Edukacja Medialna. Studenci oprócz zdobywania wiedzy zaliczali na platformie testy oraz quizy, brali udział w kwestionariuszach badawczych przesyłając prace tematyczne zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem zajęć z powyższych przedmiotów. Gościnnie na platformie umieszczali kwestionariusze i ankiety dla studentów pracownicy Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. Kolejnym wdrożonym projektem była komercyjna platforma ..................... na studiach podyplomowych Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Uruchomienie tej platformy pozwoliło osiągnąć pracownikom WPiA, biorącym udział w zajęciach, umiejętności uczenia z wykorzystaniem techniki kształcenia wspieranej e-learningiem. Platforma funkcjonuje w ramach umowy z firmą Fronter Polska. W przygotowaniu był projekt uruchomienia platformy dla specjalności studiów objętych projektem UE: Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość, w którym to projekcie jestem odpowiedzialny za uruchomienie oraz prowadzenie platformy do zdalnego kształcenia. We wszystkich przypadkach rozpoczęto kompletowanie oraz analizę materiałów empirycznych pod kątem projektu badawczego.

2010

W roku sprawozdawczym zostały wykonane zadania związane z zarządzaniem komercyjną platformą Fronter. Uruchomienie tej platformy na okres testowy (czas trwania studiów podyplomowych) pozwoliło na wstępną ocenę osiągnięć studentów studiów podyplomowych o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną, uruchomionej na WPiA w Kielcach, w zakresie umiejętności realizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem formy kształcenia na odległość. Działania dotyczyły także administratowania platformy Fronter, uruchomionej dla kierunków studiów objętych projektem współfinansowanym z UE: Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycja w lepszą przyszłość. Przeprowadzone zostały badania dotyczące zakresu funkcjonalności platfom e - learningowych (Moodle i Fronter) w procesie dydaktycznym, w ocenie studentów (na przykładzie badań przeprowadzonych wśród studentów specjalności biorących udział w projekcie Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość). Rozpoczęte zostało kompletowanie oraz wstępna analiza materiałów pod kątem pracy doktorskiej. Rezultaty działań związanych z realizacją projektu prezentowane były na następujących konferencjach: Międzynarodowej Konferencji Naukowej Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości, Suchedniów, 21.04.2010 i Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość, Kielce, 26.05.2010., oraz na corocznych spotkaniach administratorów platformy Fronter. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w Warszawie w siedzibie Pearson Central Europe.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

2008

1. Uniwersytet Wirtualny, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Politechnika Warszawska, 18-20 czerwca 2008.

2. Conference and Exhibition IBC 2008, Międzynarodowe Targi Branży Multimedialnej i IT, Konferencje oraz sympozja wystawców, RAI Amsterdam, 11-16 września 2008.

2009

1. Kompetencje medialne nauczyciela przedszkola XXI wieku, Dobre przedszkole dziś-lepszy świat jutro. W trosce o edukację najmłodszych, XIV Targi Edukacyjne EDUKACJA, 18-20 marca 2009.

2. Umiejętności polskich trzecioklasistów na podstawie badań 2006-2009, Konferencja-podsumowanie wyników badań, Warszawa 24-26 wrzesień 2009.

3. Narzędzia Web 2.0 w edukacji, Edukacja przyszłości, modele i metody pracy w szkole XXI wieku, Sympozjum WSzPWN, Kielce 10 listopad 2009.

2010

1. Rola e-learningu w procesie kształcenia nauczycieli w świetle opinii studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości", Suchedniów, 21.04.2010.

2. Kompetencje (wirtualne) nauczyciela w wirtualnej szkole, Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana w ramach projektu Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość, Kielce 26.05.2010.

3. Uniwersytet Wirtualny, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa, SGGW Warszawa, 16-18 czerwca 2010.

2011

1. Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w zintegrowanym nauczaniu językowo-przedmiotowym w pierwszej triadzie systemu kształcenia-przygotowanie studentów EWiP (UJK) do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, Nowoczesne Technologie w Dydaktyce, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 24-25 marca 2011.

2. Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu współczesnego dziecka (na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nowej Słupi), Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wczesna Edukacja w kontekście zmian, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2011 28 marca 2011.

3. Projektowanie środowiska platformy e-learningowej ukierunkowanego na edukację, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesny nauczyciel-ideał i rzeczywistość, Zakład Pedagogiki Akademii Wychowania Fizycznego, Katowice 30-31 maja 2011.


©Copyright 2011 - Nowoczesna Szkoła to Nowocześni Nauczyciele
stat4u