O mnie »   

Aktualności »   

Nauka »   

Publikacje »   

Dydaktyka »   

Informacje dla studentów »   

Materiały »   

Kontakt »   

Linki

IBiD »   

Publikacje

Monografie

Kępa Jolanta, Między misją a rzemiosłem. Kieleckie środowisko dziennikarskie w latach 1945-1989, Kielce 1999, 361 s.

Artykuły naukowe w publikacjach zwartych

Kępa-Mętrak Jolanta, Prasa lokalna - jaka była, jest, będzie? Oczekiwania i... rozczarowania, w: Transformacja polskiego systemu medialnego, red. nauk. M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 133-155

Kępa-Mętrak Jolanta, Prasa samorządowa w lokalnej komunikacji społecznej jako narzędzie kształtowania opinii, w: Bibliologia polityczna, pod red. D. Kuźminy, Warszawa Wydawnictwo SBP, 2011 (Nauka - Dydaktyka - Praktyka), s. 406-416

Kępa-Mętrak Jolanta, Prasa samorządowa w procesie komunikowania władzy ze społeczeństwem, w: XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia - problemy - perspektywy, pod red. J. Kowalik i A. Bednarza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 295-316

Kępa-Mętrak Jolanta, Lokalna (r)ewolucja. Charakterystyka rynku mediów lokalnych w Polsce, w: Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego i in., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s.107-116

Kępa-Mętrak Jolanta, Dziennikarz w gminie, powiecie, województwie. Ewolucja zawodu w PRL i III RP, w: Konteksty dziennikarstwa, pod red. R. Polaka, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010, s.117-136

7. Kępa-Mętrak Jolanta, Otwarcie na Europę czy izolacja? Media regionalne i lokalne jako zwierciadło rzeczywistości, w: Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą, pod red. J. Dzieniakowskiej, Kielce 2007, s. 289-297

Kępa-Mętrak Jolanta, Głosy opinii robotniczej i chłopskiej przeniesione do gazety, czyli rola korespondentów w kształtowaniu obrazu rzeczywistości w prasie początku lat pięćdziesiątych, w: Socrealizm. Fabuły - komunikaty - ikony, pod red. K. Stępnika, M. Piechoty, Lublin 2006, s. 395-404

Kępa-Mętrak Jolanta, Relacje pomiędzy lokalną prasą prywatną a samorządową na przykładzie województwa świętokrzyskiego, w: Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego, Warszawa 2005, s. 165-181

Kępa-Mętrak Jolanta, Rola prasy regionalnej w kształtowaniu reportażu w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie Kielecczyzny, w: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, pod red. K. Stępnika, M. Piechoty, Lublin 2004, s. 331-344

Kępa-Mętrak Jolanta, Kieleckie środowisko dziennikarskie 1989-1999, w: Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1989-2000), pod red. J. Adamowskiego, Warszawa 2000, s. 227-238

Artykuły naukowe w czasopismach

Kępa-Mętrak Jolanta, Dzieje najnowsze lokalnych mediów drukowanych, czyli wczoraj i dziś prasy Kielecczyzny, "Rocznik Świętokrzyski", seria A - Nauki Humanistyczne, Kielce 2010, t. 32, s. 73-83

Kępa-Mętrak Jolanta, Co w prasie piszczy? Charakterystyka świętokrzyskich dzienników regionalnych, "Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej" t. 9, Kielce 2005, s. 111-134

Kępa-Mętrak Jolanta, Reportaż w "Gazecie Kieleckiej" w dwudziestoleciu międzywojennym - próba analizy gatunku, "Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej" t. 8, Kielce 2004, s. 11-36

Kępa Jolanta, Postawy dziennikarzy kieleckich w latach przełomów politycznych (1956-1968-1970), "Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza", nr 1, Kielce 2000, s. 33-49

Kępa Jolanta, Kieleckie środowisko dziennikarskie w latach 1945-1989, "Dzieje Najnowsze", 1998, R. XXX, z. 3, s. 161-166

Kępa Jolanta, Twórcy prasy zakładowej Kielecczyzny (1945-1989), "Kieleckie Studia Bibliologiczne", t. 4, Kielce 1998, s. 151-167

Kępa Jolanta, O pojmowaniu dziennikarstwa. Przyczynek do dziejów prasy PRL, "Kieleckie Studia Bibliologiczne", t. 4, Kielce 1998, s. 217-237


Sprawozdania, Recenzje

Kępa-Mętrak Jolanta, Metody są, dyscyplina... będzie? Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców "Zawartość mediów - metody, badania, postulaty", Warszawa, 19 listopada 2010 roku, "Studia Medioznawcze" 2011, nr 1, s. 191-195

Kępa-Mętrak Jolanta, Ryszard Kowalczyk, "Media lokalne w Polsce", Wydawnictwo Contact, Poznań: 2008, t. 1. 482 s., t. 2. 526 s., t. 3. 314 s. "Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy" t.2/13, Kielce 2010, s. 303-306

Kępa-Mętrak Jolanta, Teraźniejszość staje się przeszłością... Konferencja naukowa "Dwadzieścia lat wolnych mediów" Kraków 26-27 maja 2009 r.; "Studia Medioznawcze" 2009, nr 4, s. 107-112

Kępa-Mętrak Jolanta, "Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego". Konferencja naukowa, Warszawa, 21 września 2004 r., "Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej" t. 9, Kielce 2005, s.237-241


Kępa-Mętrak Jolanta, "Socrealizm. Fabuły - komunikaty - ikony". Ogólnopolska konferencja naukowa, Kozłówka - Roskosz - Grabanów, 15-17 września 2004 r., "Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej" t. 9, Kielce 2005, s. 257-259

Kępa-Mętrak Jolanta, Ogólnopolska konferencja naukowa "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym" Roskosz k. Białej Podlaskiej, 25-27 września 2003, "Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej" t. 8, Kielce 2004, s. 265-267

Kępa Jolanta, "Przełomy w historii" - XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich: komunikat, "Kieleckie Studia Bibliologiczne" t. 5, Kielce 2000, s. 191-193