Wybrane publikacje


 • Funkcje naukowo-badawcze i dydaktyczne biblioteki akademickiej, pod red. H. Suchojada, Biblioteka Główna WSP w Kielcach, Kielce 1996.
 • Biblioteka i informacja w systemie edukacji, pod red H. Suchojada, Biblioteka Główna WSP w Kielcach, Kielce 1999.
 • Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, pod red. H. Suchojada, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2001.
 • H. Suchojad, Akcyza oraz monopolium tabaku i papieru w uchwałach sejmików koronnych XVII wieku (na tle ustroju skarbowego Rzeczypospolitej), w: Z dziejów skarbowości w Polsce od XVII do XX wieku, pod red. W. Salery, WSH, Kielce 2002, s. 19-30.
 • H. Suchojad, Urząd starosty w Rzeczypospolitej XIV-XVIII wieku, w: Z historii ustroju państwa polskiego od XIV do XX wieku, pod red. W. Saletry, WSH, Kielce 2003, s. 27-40.
 • H. Suchojad, Staropolscy wojewodowie sandomierscy, w: ... et quorum pars magna fui ... Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Janowi Góralskiemu, pod red. W. Kalwata, A. Penkalli, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 159-167.
 • J. Nowak, H. Suchojad, Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach w społeczeństwie informacyjnym, w: Usługi – aplikacje – treści w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika, Warszawa 2004, s. 72-88.
 • Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego, oprac. M. Lubczyński, J. Pielas i H. Suchojad, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005.
 • H. Suchojad, Ugrupowania polityczne Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, w: Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, pod red J. Kornasia, Wydawnictwo WSEiA, Kielce 2005, s. 143-159.
 • H. Suchojad, Polska i Polacy – ucieczka czy pogoń za silnym państwem? Wybrane problemy, w: Nowoczesny Lewiatan. Studium nad współczesnym państwem, pod red. nauk. J. Kornasia, Wydawnictwo WSEiA w Kielcach, Kielce 2006, s. 339-354.
 • H. Suchojad, Aktywność ustawodawcza szlachty sandomierskiej w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Wybrane problemy, w: Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą, pod red. J. Muszyńskiej i J. Pielasa, Kielce-Warszawa 2008, s. 57-80.
 • H. Suchojad, M. Molendowska, IV Rzeczpospolita w świetle prasy krajów Unii Europejskiej – wybrane problemy, w: Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej”, pod red. J. Kornasia, Wyd. Uniw. Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 441-458.
 • H. Suchojad, Księga cudow: Port bespieczny we łzach tonące Ojczyzny Najświętsza Marya w Piękoszowskim obrazie […] albo cuda Obrazu Piękoszowskiego. Cudowne uzdrowienia i interwencje w latach 1705–1720, w: Staropolski ogląd świata, t. 2: Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń wyobrażeń, pod red. F. Walońskiego i R. Kołodzieja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 7-30.
 • „Rocznik Biblioteki UJK”, t. 1: pod red. H. Suchojada, Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009.
 • H. Suchojad, Z dziejów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, „Rocznik Biblioteki UJK”, t. 1: pod red. H. Suchojada, Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009, s. 29- 59.
 • H. Suchojad, K. Gabryś, Motywowanie i otwarty styl zarządzania na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, w: Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece, praca zbiorowa pod red. H. Brzezińskiej-Stec i J. Kudrawiec, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, s. 163-179.
 • „Rocznik Biblioteki UJK”, t. 2, pod red. H. Suchojada, Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010.
 • H. Suchojad, Nowa biblioteka w nowym gmachu, „Rocznik Biblioteki UJK”, t. 2, pod red. H. Suchojada, Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 11-25.
 • H. Suchojad, Sejmiki małopolskie i wielkopolskie wobec ustroju prawno-skarbowego Rzeczypospolitej w latach 1669-1699, w: Państwo – Wieś – Kultura. Studia politologiczne, historyczne i kulturoznawcze, pod red. J. Sztejnbis-Zdyb i R. Turkowskiego, Warszawa-Kielce 2011, s. 183-196.