Kontakt   Władze Uczelni   Historia Uczelni   Struktura   Aktualności   Poczta
 
     
  Szukaj w serwisie:  
   

UJK » Rekrutacja » Pomoc

  Menu  
   
     
  Przydatne linki  
   
     
 
  Rekrutacja - pomoc  
 

Ogólne zasady podczas rekrutacji elektronicznej - krok po kroku

 1. Rejestracja
  • Dane osobowe kandydata.
  • Dane kontaktowe.
  • Informacje o wykształceniu.
  • Informacje dodatkowe.
 2. Logowanie (PESEL i hasło).
 3. Wybór kierunków / specjalności (częściowa rejestracja)
 4. Opłata rekrutacyjna

  Po zapisaniu się na kierunek /specjalność należy dokonać opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy:

  • BRE Bank S.A. 86 1140 2020 0000 3553 6600 1009
  • Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

  W tytule przelewu należy wpisać numer PESEL

  Jeśli kandydat wybiera kilka kierunków / specjalności to może dokonać jednej wpłaty bankowej z kwotą zgodną z wyświetloną w zakładce "Opłaty rekrutacyjne".

  Aby zobaczyć jak poprawnie wypełnić druk przelewu bankowego lub od razu wydrukować go ze strony można posłużyć się linkiem "zobacz poprawnie wypełniony druk wpłaty" który wyświetli się w zakładce "Opłaty rekrutacyjne" tylko wówczas gdy kandydat będzie miał jakieś zaległe płatności.

  Wpłacona kwota zostanie wyświetlona w zakładce "Opłaty rekrutacyjne" w ciągu 3-7 dni od daty wykonania przelewu.

  Kandydat, który wniósł opłatę na konto UJK i nie otrzymał potwierdzenia na indywidualnej stronie rejestracyjnej zobowiązany jest zgłosić się do sekretarza instytutowej komisji rekrutacyjnej z pokwitowaniem wpłaty w celu potwierdzenia opłaty w systemie ER.

  Opłacenie postępowanie rekrutacyjnego polega na kliknięciu na przycisk "przypisz opłatę" przy wybranym kierunku / specjalności w zakładce "Opłaty rekrutacyjne". Opłatę tą można wycofać i przeznaczyć na inny kierunek / specjalność nie później niż przed upływem terminu składania ofert na kierunek specjalność z którego kandydat chce zrezygnować.


 5. Dokończenie rejestracji (pełna rejestracja)
  Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej należy przejść do zakładki opłaty rekrutacyjne i kliknąć na odnośnik "Dokończ rejestrację". Kandydat będzie wówczas zobowiązany do uzupełnianie ocen na podstawie kryteriów kwalifikacji na wybranych kierunkach (jeśli takie są wymagane). Po dokończeniu rejestrajci z wolnych środków zostanie pobrana opłata rekrutacyjna.

 6. Wyniki
  Po dokończeniu rejestarcji kandydat oczekuje na wyniki postępowania które wyświetlą się na stronie po zalogowaniu w zakładce "Stan postępowania kwalifikacyjnego".
  Niedokończenie rejestracji spowoduje nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Oto komunikaty jakie może zobaczyć kandydat po ogłoszeniu wyników:
  • Decyzja: zakwalifikowany(-a) do przyjęcia.
   Kandydat dostarcza dokumenty w terminie podanym na stronach internetowych i staje się studentem Uniwersytetu. Niedostarczenie dokumentów w wymaganym terminie traktowane jest jako rezygnacja z chęci studiowania i zwalnia miejsce na rzecz innych oczekujących.
  • Decyzja: przyjęty(-a) - złożono dokumenty.
   Kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia i złożył dokumenty w wymaganym terminie. Kandydaci którzy zobaczą taki komunikat będą studentami
  • Decyzja: nieprzyjęty(-a) - za mało punktów.
   W przypadku niezakwalifikowania się na studia, kandydaci którzy uzyskali małą liczbę punktów oczekują na ewentualną rezygnację przyjętych kandydatów. Informacja o tym ile miejsc się zwolniło oraz czy kandydat został zakwalifikowany pojawi się na stronie na drugi dzień po terminie składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
   • W przypadku zakwalifikowania się kandydata z listy rezerwowej ma on obowiązek potwierdzenie chęci studiowania poprzez złożenie dokumentów w terminie do 7 dni od decyzji o zakwalifikowaniu się do przyjęcia. Nie złożenie dokumentów w tym terminie oznacza rezygnację z chęci studiowania i zwalnia miejsce dla kolejnych oczekujących z listy rezerwowej.
  • Decyzja: nieprzyjęty(-a) - brak dokumentów.
   Sytuacja dotyczyć będzie kandydatów którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia ale nie dostarczyli dokumentów w wymaganym terminie, co jest jednoznaczne z rezygnacją ze studiowania i zwalnia miejsce na rzecz oczekujących z listy rezerwowej.
  • Decyzja: rezygnacja - wycofano dokumenty.
   Taki komunikat zobaczą kandydaci którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia, następnie złożyli dokumenty i zostali przyjęci na studia poczym zrezygnowali zabierając dokumenty.
  • Decyzja:: zakwalifikowany(-a) do przyjęcia z listy rezerwowej.
   Informacja taka wyświetli się kandydatom najpierw zostali nieprzyjęci z powodu małej ilości punktów, a następnie w wyniku rezygnacji przyjętych kandydatów zostali zakwalifikowani do przyjęcia. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia z listy rezerwowej jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów w ciągu 7 dni od decyzji o zakwalifikowaniu się do przyjęcia. Niezłożenie dokumentów w tym terminie oznacza rezygnację z chęci studiowania i zwalnia miejsce dla kolejnych oczekujących z listy rezerwowej.
  • Decyzja: dyskwalifikacja - podano nieprawdziwe dane
   Kandydaci którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia, aby zostać studentami muszą złożyć dokumenty. Po złożeniu dokumentów następuje ich szczegółowa weryfikacja a w szczególności danych odpowiadających za pozycję na liście rankingowej (oceny). W przypadku podania zawyżonych ocen ze świadectw maturalnych lub innych dokumentów z wynikami nauki - kandydat zostaje zdyskwalifikowany, a jego miejsce zajmują kandydaci z listy rezerwowej.

  Zobacz również schemat procesu rekrutacji z uwzględnieniem stanów postępowania.

 7. Dołączenie zdjęcia w formie elektronicznej (236 x 295 pikseli, JPG, kolor).
  Zdjęcia zobowiązani są dostarczyć kandydaci którzy zostaną przyjęci na studia.
  Zdjęcie to zostanie wykorzystane do wydruku legitymacji elektronicznej.
 8. Dokumenty
  Dokumenty składają tylko kandydaci którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia.

  Wykaz dokumentów które należy złożyć znajdzie kandydat w zakładce "Stan postępowania kwalifikacyjnego", następnie przy wybranym kierunku/specjalności należy wybrać "szczegóły postępowania" ->"Wymagane dokumenty"

  Kandydat zakwalifikowany do odbywania studiów, który nie złoży dokumentów zostaje skreślony z listy kandydatów.

Kandydaci przystępujący do „międzynarodowej matury” oraz do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2012. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do końca września 2012 r.

Blokady danych

Po terminie rejestracji na studia dla danego postępowania rekrutacyjnego nastąpi całkowita blokada możliwości zmiany danych. Ewentualne korekty można dokonać u właściwego Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej.

Informacja ta dotyczy w szczególności kandydatów z nową maturą, którzy nie mają jeszcze świadectwa lub nie znają wyników matur i wpisują np. zera.

Blokada nie dotyczy zapisywania się na inne kierunki, dla których nie upłynął termin zakończenia rejestracji.

Wyświetleń strony: 176282

 
     
 

© Copyright 2003 - 2018 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wszelkie prawa zastrzeżone
Serwis prowadzi: