Regulamin przyznawania miejsc w Domu Studenta
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Zasady Ogólne

§ 1

1.      Miejsce w Domu Studenta przyznawane jest na okres 9 miesięcy poczynając od dnia 1 października danego roku akademickiego.

2.      O przyznanie miejsca w Domu Studenta mogą ubiegać się studenci i doktoranci UJK.

3.      Przyznanie miejsca w Domu Studenta studentowi lub doktorantowi, który złożył wniosek
o zamieszkanie wraz z małżonkiem lub dzieckiem jest równoznaczne z przyznaniem tego prawa małżonkowi lub dziecku.

Kryteria przyznawania miejsc

§ 2

1.      Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenta przysługuje studentowi studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz uczestnikowi studiów doktoranckich, któremu codzienny dojazd do Uniwersytetu uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

2.      Miejsce w Domu Studenta przyznawane jest na podstawie listy rankingowej.

3.      Pozycję na liście rankingowej, z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się na podstawie ilości punktów wyliczanych przez pracownika księgowości DS w oparciu o przedstawione przez studenta dokumenty. Liczbę punktów odnotowuje się na podaniu studenta.

4.      Studenci i doktoranci, których oboje rodzice nie żyją lub którzy są wychowankami domów dziecka umieszczani są na liście rankingowej w pierwszej kolejności.

5.      Przy ustalaniu liczby punktów przyjmuje się następujące kryteria:

1)     odległość od stałego miejsca zamieszkania:

a)      do 30 km - 0 pkt;

b)     31 - 80 km - 5 pkt;

c)      81 - 150 km - 10 pkt;

d)     151 - 250 km - 15 pkt;

e)      powyżej 250 km - 20 pkt.

2)     inne:

a)     studiowanie na co najmniej dwóch kierunkach - 5 pkt;

b)     posiadanie tylko jednego rodzica - 10 pkt;

c)     posiadanie uczącego się rodzeństwa w szkołach dziennych lub studiującego na

d)     studiach stacjonarnych - 5 pkt;

e)     poniesienie szkody w związku ze zdarzeniem losowym ( np. pożar, powódź ), które wydarzyło się w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku - 10 pkt;

f)      wykonywanie działalności społecznej np.: w Samorządzie Studentów, organizacjach młodzieżowych, w Radzie Mieszkańców Domu Studenta - 8 pkt.

3)     punkty ujemne przyznaje się, gdy mieszkaniec:

a)      został pozbawiony miejsca w Domu Studenta - 30 pkt;

b)     trzykrotnie uchybił terminowi dokonywania opłat za miejsce w Domu Studenta - 10 pkt;

c)      został prawomocnie ukarany przez komisję dyscyplinarną - 10 pkt

 

 

 

Wniosek o przyznanie miejsca do zamieszkania

§ 3

1.      Miejsce w Domu Studenta dla studentów i doktorantów UJK oraz ich małżonków i dzieci przyznawane jest na pisemny wniosek studenta lub doktoranta stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.      Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się u kierownika Domu Studenta do dnia:

1)     20 września – w przypadku studentów i doktorantów rozpoczynających studia na UJK,

2)     16 czerwca – w przypadku pozostałych studentów i doktorantów.

3.      Do wniosku o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć następujące dokumenty:

1)     decyzję o przyjęciu na studia – w przypadku osób rozpoczynających studia w UJK,

2)     zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub studiowaniu na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych rodzeństwa, które nie ukończyło 26 roku życia,

3)     potwierdzenie odległości pomiędzy miejscem zamieszkania a UJK, np. biletu PKS, PKP itp.,

4)     odpis aktu małżeństwa – w przypadku studentów i doktorantów starających się o pokój małżeński,

5)     odpis aktu urodzenia – w przypadku studentów i doktorantów składających wniosek o zamieszkanie wraz z dzieckiem,

6)     innych dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w § 2 ust 5 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

4.      Student lub doktorant składa podanie wyłącznie do wskazanego przez siebie Domu Studenta. Złożenie podań do większej ilości Domów Studenta powoduje skreślenie z listy osób ubiegających się o miejsce.

5.      W wypadku braku wolnych miejsc we wskazanym Domu Studenta studentowi lub doktorantowi może być przyznane miejsce w innym Domu Studenta.

6.      Student lub doktorant, który w celu otrzymania miejsca w Domu Studenta przedstawił nieprawdziwe dane lub dokumenty, z chwilą ujawnienia tego faktu zostaje pozbawiony decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia miejsca w Domu Studenta.

 

Tryb przyznawania miejsca do zamieszkania

§ 4

1.      Wnioski, o którym mowa w § 3 zostają przekazane komisji w skład której wchodzą: kierownicy poszczególnych Domów Studenta, przedstawiciel URSS, przedstawiciel URSD i pracownik Działu Spraw Studenckich,

2.      Komisja ustala listę rankingową i na jej podstawie po dniu 16 czerwca rozdysponowuje 60% miejsc w Domach Studenta (pierwsze rozdysponowanie miejsc).

3.      Listę osób, które uzyskały miejsce w Domu Studenta w pierwszym rozdysponowaniu miejsc przesyła się do właściwych dziekanatów, do wiadomości dziekana.

4.      Po dniu 20 września komisja rozdysponowuje 38% miejsc w Domach Studenta (drugie rozdysponowanie miejsc).

5.      Na liście rankingowej przy drugim rozdysponowaniu miejsc uwzględnia się osoby, które rozpoczynają studia na UJK oraz osoby, którym nie przyznano miejsc podczas pierwszego rozdysponowania.

6.      Listę osób, które uzyskały miejsce w Domu Studenta w drugim rozdysponowaniu miejsc przesyła się do właściwych dziekanatów, do wiadomości dziekana.

7.      Informację o przyznaniu miejsca w Domu Studenta można uzyskać u Kierownika Domu Studenta, który został wskazany w tymże wniosku.

8.      Osoby, którym nie przyznano miejsca w Domu Studenta w drugim rozdysponowaniu mogą do dnia 28 września składać u Kierownika Domu Studenta wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

9.      Wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy zostają przekazane komisji. Komisja ustala listę rankingową i rozdysponowuje na jej podstawie po dniu 28 września 2% miejsc w Domach Studenta, a także miejsca przyznane podczas pierwszego i drugiego rozdysponowania, które uległy zwolnieniu.

10.   Osoby, którym nie przyznano miejsc, na skutek złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy zostają wpisane na listę rezerwową.

11.   Listę osób, którym przyznano miejsce w Domu Studenta na skutek złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy oraz listę rezerwową przesyła się do właściwych dziekanatów, do wiadomości dziekana.

12.   Osoby zamieszczone na liście rezerwowej mogą uzyskać miejsce w Domu Studenta w przypadku zwolnienia się miejsc.

 

Postanowienia końcowe

§5

Miejsca w Domach Studenta, nierozdysponowane dla studentów i doktorantów UJK oraz członków ich rodzin, mogą być przyznawane studentom i doktorantom spoza UJK oraz innym osobom. W tym wypadku decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje Kierownik Domu Studenta.

 

Załączniki:

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta

Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy o przyznanie miejsca w Domu Studenta


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka