REGULAMIN DOMU STUDENTA UNWERSYTETU

JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

I. Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1)     Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

2)     Radzie – należy przez to rozumieć Radę Mieszkańców Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

3)     Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

4)     URSS – należy przez to rozumieć Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

5)     URSD – należy przez to rozumieć Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

6)     UJK – należy przez to rozumieć Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 2

1.      Regulamin określa podstawowe zasady funkcjonowania Domu Studenta, prawa i obowiązki mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Domu Studenta, Rady i Kierownika.

2.      Dom Studenta jako integralna część UJK winien być przedmiotem szczególnej dbałości jego mieszkańców, wyrażającej się m.in. w utrzymaniu w należytym stanie i porządku.

§ 3

1.      Mieszkańcy Domu Studenta są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do współdziałania z jego administracją.

2.      Podczas zakwaterowania mieszkaniec Domu Studenta zapoznaje się z Regulaminem i podpisuje oświadczenie, w którym zobowiązuje się do stosowania przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 4

Administracja Domu Studenta zapewnia mieszkańcom odpowiednie warunki do nauki, pracy
i wypoczynku.

§ 5

Mieszkańcy mogą prowadzić na terenie Domu Studenta działalność kulturalną i społeczną na zasadach przyjętych w UJK.

§ 6

Reprezentantem ogółu mieszkańców Domu Studenta jest Rada, której kompetencje przewidziane są
w treści niniejszego Regulaminu.

§ 7

W Domu Studenta obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 6:00.

 

II. Przyznawanie miejsc

§ 8

Miejsca w Domu Studenta przydziela się w trybie przewidzianym w „Regulaminie przyznawania miejsc w Domach Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

III. Zakwaterowanie

§ 9

1.      Osoba, której przyznano miejsce w Domu Studenta staje się jego mieszkańcem z chwilą zakwaterowania.

2.      Do zakwaterowania w Domu Studenta niezbędne jest okazanie następujących dokumentów:

1)     dowodu osobistego;

2)     paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce - w przypadku studentów niebędącymi obywatelami polskimi;

3)     legitymacji studenckiej lub decyzji o przyjęciu na studia.

3.      Przy zakwaterowaniu osoba wypełnia kwestionariusz wraz z deklaracją, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 10

1.      Mieszkaniec zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przyjmowanego pokoju i jego wyposażenia. Stwierdzenie braków w wyposażeniu pokoju, jak również uszkodzonego sprzętu należy niezwłocznie zgłosić Kierownikowi.

2.      Przejęcie pokoju wraz z wyposażeniem następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który podpisują zakwaterowani w pokoju mieszkańcy oraz Kierownik lub upoważniony przez niego pracownik Domu Studenta.

3.      Przydzielenie pokoju oraz ustalenie składu współmieszkańców dokonywane jest - w miarę możliwości - po uwzględnieniu propozycji mieszkańców.

4.      Zmiana pokoju jest możliwa jedynie w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Kierownika.

5.      Kierownik ma prawo w każdym czasie dokwaterować osobę uprawnioną do pokoju, w którym jest wolne miejsce, bez konieczności uzyskania zgody mieszkańców.

6.      Kierownik w uzasadnionych przypadkach ma prawo przekwaterować osoby z pokoju, w którym są zakwaterowane, do innego dowolnie wskazanego pokoju.

7.      Na wniosek mieszkańca w szczególnych sytuacjach, w przypadku wolnych miejsc w Domu Studenta, możliwe jest zakwaterowanie, za zgodą Rektora, w pokoju dwuosobowym jednego mieszkańca. Osoba, o której mowa w zdaniu powyżej wnosi odpłatność w wysokości określonej na dany rok akademicki odrębnym zarządzeniem Rektora.

§ 11

1.      W przypadku wolnych miejsc w Domu Studenta, mieszkaniec ma prawo do zamieszkiwania w Domu Studenta w czasie przerwy wakacyjnej, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby Kierownikowi.

2.      Opłata za zamieszkanie w okresie przerwy wakacyjnej jest określona w odrębnym zarządzeniu rektora.

§ 12

1.      Mieszkaniec Domu Studenta ma obowiązek wpłacenia kaucji w ciągu dwóch tygodni od zakwaterowania.

2.      Kaucja wpłacana jest na indywidualne subkonto studenta i stanowi zabezpieczenie ewentualnych należności na rzecz UJK z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przez studenta, która powstała w majątku Uniwersytetu.

3.      Wysokość kaucji na dany rok akademicki określana jest przez prorektora ds. studenckich  
i kształcenia w porozumieniu z URSS i URSD.

4.      Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od daty wykwaterowania na wskazany rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ustępu 5, chyba że nastąpi częściowe lub całkowite potrącenie za wyrządzone szkody.

5.      W przypadku złożenia wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta na kolejny rok akademicki:

1)     kaucja jest zaliczana na poczet kolejnego roku akademickiego,

2)     w wypadku nieprzyznania miejsca w Domu Studenta kaucja podlega zwrotowi.

§ 13

1.      Prorektor ds. studenckich i kształcenia ustala w imieniu rektora w porozumieniu z URSS i URSD wysokość miesięcznej opłaty za zakwaterowanie w Domu Studenta mając na uwadze standard poszczególnych pokoi.

2.      Opłatę za zakwaterowanie wnosi się z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca.

3.      Osoba, która zakwateruje się do 15-tego dnia danego miesiąca, wnosi pełną miesięczną opłatę,
a po upływie ww. terminu wnosi opłatę proporcjonalną do liczby dni zamieszkania w danym miesiącu.

4.      Osoba, która wykwateruje się do 15-tego dnia każdego miesiąca, wnosi opłatę w wysokości połowy stawki miesięcznej.

5.      Niedokonanie wpłat w terminie określonym w ust. 2 wiąże się z obowiązkowym naliczeniem, przez Uniwersytet, odsetek ustawowych za opóźnienie od wymagalnych wierzytelności. Za datę wniesienia opłaty uważa się dzień wpływu środków na wskazany rachunek bankowy Uniwersytetu.

6.      Nie nalicza się odsetek ustawowych za nieterminowe dokonanie przez studenta opłaty za miejsce w Domu Studenta w przypadku jednoczesnego niewypłacenia studentowi w terminie przez UJK przyznanego na ten cel stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (do wysokości przyznanego na ten cel stypendium). Dotyczy to wyłącznie okresu zwłoki Uniwersytetu w wypłacie tak opisanego stypendium.

7.      Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałej w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub z innych podobnych powodów.

§ 14

1.      Mieszkaniec, który zalega z opłatą za dwa kolejne okresy miesięczne, może zostać pozbawiony miejsca w Domu Studenta.

2.      Pozbawienie miejsca w Domu Studenta mieszkańca będącego studentem lub doktorantem UJK następuje po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Kierownika do uregulowania zaległości w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu na uregulowanie zaległości decyzję w przedmiocie pozbawienia miejsca w Domu Studenta podejmuje Kierownik.

3.      Decyzja w przedmiocie pozbawienia miejsca w Domu Studenta - studenta lub doktoranta UJK dotyczy także zamieszkujących z nim dziecka lub małżonka.

4.      Decyzję w przedmiocie pozbawienia miejsca w Domu Studenta innego mieszkańca niż wymienionego w punkcie 2 i 3 podejmuje Kierownik.

5.      Mieszkańcowi który zalega z opłatami za zamieszkanie w Domu Studenta, nie będzie przyznane miejsce na kolejny rok akademicki.

§ 15

1.      Mieszkaniec traci miejsce w Domu Studenta w przypadku:

1)     upływu przyznanego okresu zakwaterowania,

2)     nie wpłacenia lub uzupełnienia kaucji w wyznaczonym terminie,

3)     upływu terminu deklarowanej rezygnacji z miejsca,

4)     skreślenia z listy studentów,

5)     prawomocnego zawieszenia w prawie studenta do zamieszkania w Domu Studenta decyzją komisji dyscyplinarnej na okres trwania zawieszenia.

2.      Mieszkaniec może być pozbawiony prawa do zamieszkania w Domu Studenta na podstawie pisemnej decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, jeżeli:

1)     naruszył postanowienia Regulaminu Domu Studenta,

2)     rozpoczął urlop dziekański, okolicznościowy lub zdrowotny,

3)     uchybił postanowieniom ślubowania studenckiego lub w inny sposób dopuścił się zachowania nie licującego z godnością studenta.

3.      Od osób nieprawnie przedłużających swój pobyt poza termin wykwaterowania, pobiera się opłaty takie jak w przypadku kwaterowania doraźnego, określone odrębnym zarządzeniem Rektora. Opłaty te pobierane są za każdy dzień korzystania z miejsca, poczynając od dnia następnego po upływie terminu wyprowadzenia się, aż do chwili wykwaterowania danej osoby.

§ 16

1.      Wykwaterowany mieszkaniec jest zobowiązany do:

1)     zwrotu pobranego sprzętu,

2)     zdania pomieszczenia wraz z jego wyposażeniem w niepogorszonym stanie i w należytej czystości,

3)     zdania kluczy od pokoju,

4)     uregulowanie wszystkich należnych opłat,

5)     zabrania z pokoju wszystkich rzeczy osobistych.

2.      Mieszkaniec DS może się wykwaterować po spełnieniu obowiązków wynikających z ust. 1. Wykwaterowanie następuje po sprawdzeniu pokoju, w obecności mieszkańca, przez Kierownika lub upoważnioną przez niego osobę.

3.      Niezależnie od czynności określonych w ust. 2, dokonuje się odbioru pokoju na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym stwierdza się stan faktyczny pokoju i jego wyposażenia. Protokół sporządzany jest oddzielnie dla każdego mieszkańca zwalniającego miejsce.

4.      W przypadku pozostawienia pokoju bez rozliczenia, Kierownik dokonuje komisyjnego odbioru w obecności przedstawiciela Rady lub innego pracownika Domu Studenta. Z odbioru komisyjnego sporządza się protokół.

 

IV. Odwiedziny

§ 17

1.      Student przyjmujący gości ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie domu studenta.

2.      Odwiedziny mieszkańców Domu Studenta oraz parkowanie pojazdu przez odwiedzjących na terenie obiektu może odbywać się wyłącznie w godzinach od 7:00 do 22:00.

3.      Osoba odwiedzająca obowiązana jest do przestrzegania przepisów Regulaminu i zachowywania się w sposób nie zakłócający spokoju mieszkańców Domu Studenta.

4.      Osoba odwiedzająca, będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie ma prawa wstępu na teren Domu Studenta. Kierownik lub osoba przez niego upoważniona może nakazać natychmiastowe opuszczenie Domu Studenta osobie przebywającej na jego terenie, gdy jej zachowanie narusza przepisy niniejszego Regulaminu.

5.      Dom Studenta prowadzi księgę gości, odnotowując wejścia i wyjścia gości mieszkańców. Odwiedzający zobowiązany jest do wpisania swoich danych osobowych a także do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość na żądanie portiera. Ponadto osoba odwiedzająca zobowiązana jest do podania nazwiska odwiedzanego i numeru pokoju.

6.      Na pisemny wniosek mieszkańca, po uzyskaniu zgody współmieszkańców, w szczególnych sytuacjach, Kierownik może zezwolić na odpłatne przenocowanie nie dłużej niż 2 kolejne noce osób z rodziny studenta.

7.      Odwiedzający, który pozostaje na terenie Domu Studenta po godzinie 22.00, bez zgody kierownika, może zostać z tego tytułu obciążony należnością za nocleg według stawki za kwaterowanie doraźne, określonej odrębnym zarządzeniem Rektora.

 

V. Prawa i obowiązki mieszkańców Domu Studenta

§ 18

1.      Mieszkańcy uprawnieni są do:

1)     współdziałania w zarządzaniu Domem Studenta za pośrednictwem Rady oraz bezpośrednio przez występowanie do administracji Domu Studenta z wnioskami dotyczącymi warunków zamieszkania,

2)     korzystania ze wszystkich urządzeń Domu Studenta przeznaczonych do wspólnego użytku,

3)     przyjmowania gości na terenie Domu Studenta wedle zasad przewidzianych w § 17,

4)     dokonywania zmian w wystroju, umeblowaniu pokoju, po uzyskaniu zgody Kierownika,

5)     korzystania z apteczki pierwszej pomocy,

6)     poszanowania prywatności w przydzielonym pokoju.

2.      Mieszkaniec ma prawo złożyć do bezpłatnego depozytu na okres wakacji jego rzeczy osobistych, po uzyskaniu zgody Kierownika. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub uszkodzenie pozostawionych w depozycie rzeczy. Do depozytu nie mogą być składane rzeczy wartościowe.

§ 19

1.      Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do:

1)     przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów prawa oraz aktów wewnętrznych obowiązujących w UJK,

2)     zakwaterowania się w ciągu 7 dni od daty przydziału miejsca lub zawiadomienia w tym terminie Kierownika o późniejszej dacie zakwaterowania, pod rygorem utraty prawa zamieszkania w Domu Studenta,

3)     wpłacenia kaucji,

4)     poszanowania mienia będącego własnością UJK, w tym w szczególności do:

a)      dbania o stan pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku,

b)     utrzymywania czystości w pokojach, łazienkach i pomieszczeniach wspólnego użytku,

c)      użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,

d)     niezwłocznego zawiadamiania administracji Domu Studenta o powstałych awariach
i usterkach, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wejście do segmentu lub pokoju w celu naprawienia awarii lub usterki także pod nieobecność mieszkańców; niezgłoszona przez studenta awaria lub usterka, która spowoduje zniszczenie wyposażenia pokoju lub infrastruktury budynku obciąża materialnie studenta/studentów
w danym pokoju lub segmencie z zastosowaniem zapisów § 19 ust. 2. 

e)      przeciwdziałania niszczeniu mienia,

5)     terminowego uiszczania opłat za zamieszkanie w Domu Studenta,

6)     właściwego zachowania w Domu Studenta umożliwiającego innym mieszkańcom naukę, pracę lub odpoczynek,

7)     zachowywania ciszy nocnej w godzinach od 23:00 do 6:00,

8)     pozostawiania w portierni klucza od pokoju przy każdorazowym opuszczaniu Domu Studenta,

9)     podporządkowania się decyzjom Kierownika.

2.      Każdy mieszkaniec ponosi odpowiedzialność za:

1)     zniszczenie lub uszkodzenie pokoju albo jego wyposażenia; w razie niemożności ustalenia sprawcy, za powstałą szkodę odpowiadają wszyscy mieszkańcy danego pokoju łącznie
w równych częściach,

2)     przyjęte do użytkowania mienie dotyczące części wspólnej segmentu mieszkalnego (aneks kuchenny, łazienka, przedpokój); w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy ewentualnej szkody, odpowiadają wszyscy mieszkańcy danego segmentu, łącznie w równych częściach,

3)     pobyt i zachowanie na terenie Domu Studenta zaproszonych przez niego gości.

3.      Wycena zniszczenia następuje na podstawie faktycznego kosztu naprawy lub wymiany sprzętu. Decyzję o naprawie lub wymianie podejmuje Kierownik.

4.      W przypadku, gdy należność za wyrządzoną szkodę przewyższa wysokość wpłaconej przez studenta kaucji, student obciążany jest dodatkową opłatą.

5.      Miejsca parkingowe na terenie obiektu (za wyjątkiem miejsc służbowych) w trakcie roku akademickiego przeznaczone są dla mieszkańców Domu Studenta, z zastrzeżeniem ust. 6.

6.      W przypadku gdy na terenie obiektu w trakcie roku akademickiego są wolne miejsca parkingowe mogą z nich korzystać odwiedzający na zasadach określonych w § 17 ust. 2. 

7.      Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodów pozostawionych na parkingach miasteczka akademickiego.

8.      W okresie przerwy wakacyjnej studenci niezamieszkujący w Domu Studenta zobowiązani są do usunięcia samochodów z terenu Miasteczka Akademickiego.

§ 20

Mieszkańcom Domu Studenta w szczególności zabrania się:

1)     prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej itp.,

2)     udzielania noclegów osobom do tego nieuprawnionym,

3)     sprzedaży alkoholu, papierosów i środków odurzających,

4)     gier hazardowych,

5)     przechowywania broni, substancji łatwopalnych, toksycznych oraz innych niebezpiecznych dla zdrowia,

6)     dokonywania samodzielnych zmian, napraw urządzeń i instalacji elektrycznych bądź sanitarnych,

7)     przemalowywania ścian, okien, drzwi,

8)     instalowania anten telewizyjnych na elewacji budynku,

9)     dorabiania kluczy, wymiany zamków itp.,

10)  wprowadzania i przetrzymywania zwierząt,

11)  palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych,

12)  palenia grilla na balkonach,

13)  spożywania alkoholu i środków odurzających,

14)  wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów przez okna.

 

VI. Obowiązki Kierownika Domu Studenta

§ 21

1.      Kierownik realizuje zadania administracyjno – gospodarcze i wychowawcze we współpracy
z innymi pracownikami Domu Studenta a także Radą i pracownikami dziekanatu.

2.      Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1)     sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu,

2)     dbanie o właściwe warunki do nauki, pracy i wypoczynku na terenie Domu Studenta,

3)     dbanie o należyty stan urządzeń i wyposażenia Domu Studenta,

4)     pomoc mieszkańcom we wszelkich sprawach związanych z ich pobytem w Domu Studenta,

5)     nadzór nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez pozostałych pracowników Domu Studenta,

6)     współpraca z Radą w sprawach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.      Kierownikowi lub osobie przez niego wyznaczonej przysługuje prawo wejścia do pokoju pod nieobecność mieszkańców, w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia mieszkańców, wystąpienia awarii oraz w innych sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji,
w obecności członka Rady lub mieszkańca Domu Studenta albo innego pracownika Domu Studenta.

4.      Na czas nieobecności w pracy Kierownik przekazuje pisemne upoważnienie do wykonywania jego funkcji osobie pełniącej zastępstwo.

 

VII. Rada Mieszkańców

§ 22

1.      Rada jest reprezentantem ogółu mieszkańców Domu Studenta.

2.      Radę w liczbie trzech osób wybierają mieszkańcy Domu Studenta na początku roku akademickiego.

3.      W przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie lub wykwaterowania członka Rady w trakcie trwania roku akademickiego przeprowadzane są wybory uzupełniające.

4.      Członkami Rady mogą być mieszkańcy będący studentami lub doktorantami UJK.

5.      Do zadań Rady należy w szczególności:

1)     współpraca z Kierownikiem w sprawach dotyczących zakwaterowania,

2)     współpraca z Kierownikiem przy egzekwowaniu zapisów niniejszego Regulaminu,

3)     przeprowadzanie referendum w istotnych sprawach dotyczących zamieszkania w Domu Studenta,

4)     opiniowanie wniosków Kierownika w przedmiocie wyciągnięcia konsekwencji przewidzianych odrębnymi przepisami za naruszenia przepisów niniejszego regulaminu,

5)     współpraca z władzami UJK i Kierownikiem w zakresie realizacji zadań wychowawczych
i problemów socjalno – bytowych mieszkańców Domu Studenta,

6)     dbanie o właściwą atmosferę na terenie Domu Studenta, sprzyjającą nauce, pracy
i wypoczynkowi mieszkańców,

7)     dbanie o poszanowanie mienia, utrzymanie czystości i porządku na terenie Domu Studenta.

 

IX. Przepisy końcowe

§ 23

Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich Domów Studenta UJK.

§ 24

W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Kierownik D.S. ma prawo wystąpienia z wnioskiem do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o pozbawienie studenta/doktoranta miejsca w Domu Studenta.

§ 25

Ustalenia o których mowa w § 12 ust. 3 i § 13 ust. 1 zwane dalej ustaleniami szczegółowymi, podawane są niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób przyjęty na UJK.

§ 26

Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminu należy do prorektora ds. studenckich i kształcenia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka