Szukaj w BIPie
Zamknij

Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna" Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020, art. 33 (tj. Dz.U. 2014 poz. 1146) ogłasza nabór na Partnera w celu przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna" dotyczącego realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

 

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć
w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu jak również w jego realizacji.

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania
(o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany
z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publicznoprawnymi.

 

II. Cel partnerstwa:

Głównym celem naboru jest wyłonienie Partnera, który będzie aktywnie współpracował przy przygotowaniu wniosku aplikacyjnego oraz przy realizacji projektu skierowanego do dofinansowania. Partnerstwo ma na celu wniesienie do projektu wartości dodanej, dzięki współpracy z wyłonionym podmiotem w zakresie realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym, poprzez wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości
i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

 

III. Cel projektu:

Projekt przewiduje wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości
i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów
z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

 

IV. Do zadań Partnerów w projekcie należeć będzie m.in.:

1. Współpraca przy przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz przy zarządzaniu projektem wyłonionym do dofinansowania.

2. Opracowanie i wdrożenie procedur na uczelni, które zapewnią lepszą dostępność dla osób niepełnosprawnych, m.in. w zakresie architektonicznym, procesu rekrutacji i kształcenia,
a także dostępność cyfrową.

3. Zapewnienie konsultacji z ekspertami ds. dostępności w obszarach: dostępności cyfrowej, dostępności architektonicznej, edukacji. 

4. Monitorowanie dostępności architektonicznej, cyfrowej, edukacyjnej i proceduralnej
(np. badania/audyty dostępności).

5. Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla kadry uczelni z zakresu wiedzy
o niepełnosprawności.

6. Inne zadania, które mogą zostać ustalone podczas pracy nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego.

 

V. Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełnią następujące wymagania:

1. Oferent udokumentuje, że jego profil działalności wpisuje się w założenia konkursu.

2. Oferent jest podmiotem działającym na rzecz likwidacji barier dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, mający co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w tym obszarze. Poprzez działalność na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami należy rozumieć taką działalność, która jest skierowana do ogółu osób ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to, że oferentem nie może być instytucja, organizacja lub fundacja działająca wyłącznie na rzecz osób
z konkretną wskazaną niepełnosprawnością, np. z dysfunkcją słuchu, wzroku, ruchu itd.

3. Oferent posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE i zakończył realizację przynajmniej 5 projektów współfinansowanych z EFS.

4. Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu finansowego własnego w wysokości 3% wydatków kwalifikowalnych Partnera w projekcie.

5. Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy
i doświadczenia, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjno-technicznych, którymi dysponuje w celu realizacji działań w projekcie.

 

6. Oferent potwierdzi w formie oświadczenia, że nie zalega z należnościami publicznoprawnymi.

 

VI. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim w formie pisemnej i zawierać między innymi:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający profil działalności zgodny w założeniami konkursu.

2. Dokumenty poświadczające działania na rzecz likwidacji barier dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

3. Dokumenty poświadczające doświadczenie  w realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE, tj. oświadczenie zawierające informacje w zakresie:

a) tytuł projektu,

b) nr umowy o dofinansowanie,

c) okres realizacji projektu,

d) wartość projektu.

4. Oświadczenie o gotowości wniesienia wkładu finansowego w wysokości 3% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

5. Opis działań możliwych do zrealizowania przez oferenta w ramach projektu - krótki opis koncepcji realizacji zadań w ramach projektu wraz z informacją na temat wkładu oferenta
w realizację projektu (w tym informacje o potencjale kadrowym, technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na rzecz przygotowania i realizacji projektu).

6. Dokumenty stwierdzające umocowanie osób reprezentujących oferenta.

 

VII. Przy wyborze Partnera oceniane będą:

1. Zgodność profilu działalności Partnera z założeniami konkursu (Tak/Nie). Oferta niespełniająca tego kryterium zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

2. Doświadczenie w prowadzeniu działalności na rzecz likwidacji barier dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W liczbie lat doświadczenia uwzględnia się lata kalendarzowe, w których Oferent prowadził działalność w tym obszarze:

a. od 0 do 4 lat – 0 pkt.

b. od 5 lat do 7 - 1 pkt.

c. od 8 do 10 lat - 3 pkt.

d. powyżej 10 lat - 5 pkt.

3. Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE:

a. od 0 do 4 projektów– 0 pkt.

b. od 5 do 7projektów - 1 pkt.

c. od 8 do 10 projektów - 3 pkt.

d. powyżej 10 projektów - 5 pkt.

4. Koncepcję realizacji zadań stawianych przed potencjalnym Partnerem (ilość zaproponowanych działań i jakość opisu, innowacyjność) oraz szacunkowe koszty działań w ramach projektu zaproponowane przez Partnera.W zakresie niniejszego kryterium Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach może przyznać Oferentowi od 0 do 5 punktów.

 

Oferta maksymalnie może uzyskać 15 pkt.

 

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zastrzega sobie możliwość poproszenia Partnera o przedstawienie dodatkowych informacji, dokumentów i wyjaśnień.

 

VIII. Wybór Partnera podlegać będzie poniższej procedurze:

1. Komisja dokona oceny dokumentów złożonych przez kandydatów na Partnera.

2. Spośród nadesłanych ofert wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi formalne
i merytoryczne oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.

3. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

3. Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.

 

IX. Składanie ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 20maja 2019 r. do godziny 14:00 na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 (Kancelaria), 25-369 Kielce z dopiskiem „Oferta partnerstwa – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki).

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

„Wybór Partnera do projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19"

3. Wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

4. W przypadku nieprzedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach może wezwać oferenta do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień
w terminie nie krótszym niż 2 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

8. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i jest uzależniony od uzyskania dofinansowania.

 

Informacje dodatkowe:

  1. Planowany termin realizacji projektu: 01 styczeń 2020r.– 31 październik2023 r.
  2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 41 349-73-35.
Liczba wyświetleń strony: 159
Data utworzenia: 2019-04-25 14:50:43 Nowak Tomasz
Ostatnia edycja: 2019-04-25 14:51:28 Nowak Tomasz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka