Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Początki uczelni

 • 1969 - Powołanie w Kielcach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej
 • 1973 - Przekształcenie w Wyższą Szkołę Pedagogiczną
 • 1979 - Nadanie uczelni imienia Jana Kochanowskiego
 • 1981 - Powołanie oddziału zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim
 • 2000 - Przekształcenie w Akademię Świętokrzyską
 • 2008 - Przekształcenie w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 2011 - Przekształcenie w Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

19 czerwca 1969 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską z zadaniem przygotowania kadry pedagogicznej dla województwa kieleckiego. Powołanie WSN poprzedziło powołanie w połowie kwietnia tego roku specjalnego Komitetu Organizacyjnego. Zadaniem doc. dr. Tadeusza Malinowskiego, mgr. Bogusława Adamczyka, mgr. Zygmunta Małeckiego i mgr. Stanisława Ornatowskiego było podjęcie wszystkich koniecznych prac organizacyjnych związanych z uruchomieniem nie tylko agend tworzonej w Kielcach uczelni, ale również sprawne przeprowadzenie rekrutacji na I rok. 1 lipca 1969 roku Ministerstwo mianowało pierwszego rektora Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Został nim były pracownik naukowy Instytutu Pedagogiki w Warszawie doc. dr Tadeusz Malinowski.
Zasadnicza różnica między WSN a innymi szkołami wyższymi polegała na tym, że nowa placówka edukacyjna nie nadawała stopni naukowych, lecz zawodowe. W roku akademickim 1969/1970 sieć wyższych szkół pedagogicznych w Polsce liczyła dwanaście placówek. Profil studiów był dostosowywany elastycznie do stopnia organizacyjnego szkół podstawowych w poszczególnych rejonach kraju. Uruchamiano w nich te kierunki studiów, które najbardziej odpowiadały masowemu zapotrzebowaniu szkolnictwa podstawowego w danym województwie. Pismem z 12 grudnia 1969 roku ministerstwo upoważniło JM Rektora kieleckiej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do utworzenia trzech wydziałów i dwóch zakładów dydaktycznych (Nauk Filozoficzno-Społecznych i Praktyk Pedagogicznych).

 • W Kielcach uruchomiono:
 • Wydział Humanistyczny z zakładami: Filologii Polskiej, Filologii Rosyjskiej i Historii
 • Wydział Przyrodniczy z zakładami: Matematyki, Fizyki, Chemii i Geografii
 • Wydział Pedagogiczny z zakładami: Pedagogiki, Psychologii oraz Nauczania Początkowego.

Na pełnym etacie pracowało wtedy na Uczelni 35 nauczycieli akademickich (w tym 7 docentów oraz 9 doktorów) i studiowało 335 osób.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 września 1973 roku Wyższa Szkoła Nauczycielska została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Rozporządzenie weszło w życie 1 października 1973 roku. Podpisał je Prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz. Wyższa Szkoła Pedagogiczna prowadziała 14 kierunków dziennych i zaocznych studiów magisterskich. WSP jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce wprowadziła obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz obowiązkowe obozy narciarskie dla studentów drugiego roku.

7 września 1979 roku decyzją rządową Uczelnia otrzymała nazwę "Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach". W 1980 roku powołano pierwsze kierunki studiów podyplomowych, a od roku akademickiego 1981/1982 Wydział Zamiejscowy WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Dwa lata póżniej w roku 1982 wspólnie z Politechniką Świętokrzyską powołano Międzyuczelniane Centrum Informatyki. W 1992 r. w miejsce Instytutu Nauk Społecznych powołany został odrębny samodzielny Wydział Zarządzania i Administracji, który zaczął kształcić na dwóch kierunkach: zarządzanie i marketing oraz politologia. Pierwszym dziekanem i faktycznym jego twórcą został dr hab. Ryszard Czarny, późniejszy wicemarszałek Senatu RP, minister edukacji narodowej oraz ambasador w Szwecji i Norwegii. W roku 1993 utworzono Stację Monitoringu na Świętym Krzyżu wchodzącą w skład ogólnopolskiego systemu monitoringu środowiska. W roku 1997 przekształcono Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim w Filię w Piotrkowie Trybunalskim.

7 czerwca 2000 roku Prezydent RP podpisał ustawę, na mocy której od 1 września WSP w Kielcach przekształcono w Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego. W czerwcu 2002 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Radzie Wydziału Humanistycznego uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz występowania z wnioskiem o nadanie tyułu profesora. W roku 2004 Uczelnia włączyła się w międzynarodowy program SOCRATES/ERASMUS oraz Europejski System Transferu Punktów ECTS.
We wrześniu 2005 roku Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w dysyplinie fizyka.

W roku 2006 zawiązano Komitet Honorowy na Rzecz Przekształcenia Akademii Świętokrzyskiej Jana Kochanowskiego w Kielcach w Uniwersytet Jana Kochanowskiego pod przewodnictwem posła ziemi świętokrzyskiej Przemysława Gosiewskiego. 23 stycznia 2008 roku Sejm RP przyjął ustawę o powołaniu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, która weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ("Dziennik Ustaw" z 7 marca 2008 roku). W kwietniu 2008 roku otwarto nowy budynek G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. W nowej auli obradował Senat Uniwersytetu. Wcześniej obiekt ten został poświęcony przez ks. Kazimierza Gurdę. Uroczystego przecięcia wstęgi oprócz rektor Uczelni prof. Reginy Renz dokonali: szefowa kancelarii prezydenta RP Anna Fotyga oraz władze województwa: wojewoda Bożena Pałka-Koruba i marszałek Adam Jarubas.

Obecnie Uczelnia posiada dziesięć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, tj. dwa w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz językoznawstwo; trzy w zakresie nauk przyrodniczych w dyscyplinach: fizyka, geografia oraz biologia. Od września 2007 uczelnia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne oraz od listopada 2007 na kierunku pedagogika. Ósme uprawnienia do doktoryzowania Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów przyznała na kierunku politologia. 26 października 2009 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, przyznała Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora: na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym: doktor nauk chemicznych w zakresie chemii oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu: doktor nauk o zdrowiu.

Dzisiejszy Uniwersytet to prężnie działający ośrodek akademicki, współpracujący na wielu płaszczyznach z innymi ośrodkami naukowymi, z samorządem lokalnym, prowadzący szereg badań dla potrzeb regionu świętokrzyskiego. UJK jest jedną z najszybciej rozwijających się uczelni wyższych w Polsce. Ostatnie lata to sukcesywna rozbudowa nie tylko zaplecza materialnego uczelni ale również socjalnego i naukowego. W marcu 2009 roku rozpoczeto realizację wieloletniego projektu "Rozbudowa bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego" (informacje szczegółowe). Przedsięwzięciem o strategicznym znaczeniu dla Uczelni jest rozbudowa kampusu uczelnianego. Zbudowany już nowoczesny budynek „G” to początek wielkiej rozbudowy. Docelowo przy nowej ul. Świętokrzyskiej, znajdą się wszystkie wydziały naszego Uniwersytetu. Nowe obiekty umożliwią znaczne polepszenie aktualnych warunków pracy dydaktycznej oraz naukowo - badawczej. Lokalizacja nowych budynków została pomyślana tak, aby skupić całą Uczelnię w jednym miejscu, co umożliwi korzystanie z auli, sal dydaktycznych, laboratoriów i specjalistycznego sprzętu dla studentów bez konieczności przemieszczania się po całym mieście, tak jak to ma miejsce dotychczas. Ponadto daje to możliwości zorganizowania przestrzeni rekreacyjnych oraz forum studenckiego pomiędzy obiektami dydaktyczno - naukowymi. Powstanie Campusu Uczelnianego jest niezbędne dla stworzenia stosownej infrastruktury edukacyjnej i badawczej, dalszego rozwoju Uczelni poprzez tworzenie nowych kierunków i poszerzanie oferty kształcenia.

Na mocy ustawy od 1 października 2011 roku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach stał się uniwersytetem klasyczny. Pełna nazwa brzmi Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka