Pismo Okólne nr 2/2016

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 grudnia 2016 roku

w sprawie jednolitych zasad dotyczących formy i treści autoreferatu składanego
w procesie przedłużenia zatrudnienia na stanowiska adiunkta jako osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego w trybie
§ 191-193 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1842), § 69 ust. 1 i ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie § 13 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rektor informuje, jak niżej:

 

W związku z uchwaleniem przez Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmiany Statutu (uchwała nr 41/2016) i oddaniem do kompetencji Rektora decyzji w przedmiocie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta osobom, które nie uzyskały stopnia naukowego doktora habilitowanego, wyjaśniam, iż autoreferat, o którym mowa w § 191 ust. 3, § 192 ust. 3 oraz § 193 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, winien stanowić uzupełniony załącznik do niniejszego pisma okólnego. Wnioski nie zawierające autoreferatu w tej formie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka