Patenty i zgłoszenia

Działalność pracowników UJK w zakresie zgłoszeń patentowych

Lp.

Nazwa patentu

Autor

Numer

Opis

1.

Sposób higienizacji osadów
z komunalnych oczyszczalni ścieków

 

PL-169896

patent uzyskał wyróżnienie Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej 14.04.1997 r.

2.

Nowy syntetyczny O-glikozyd diosgeninowy

H. Myszka,
Z. Smiatacz,

W. Kaca,
A. Zaborowski.

P 323802

 

3.

Nowa pochodna O-glikozydu diosgeninowego

H. Myszka,
Z. Smiatacz,
W. Kaca, A. Zaborowski.

P 323801
 

 

4.

Bezgradientowy reaktor
z wstrząsanym złożem katalizatora

P.M. Słomkiewicz

PL-176721

 

5.

Dozownik o zmiennej pojemności
z zaworem sześciodrożnym do chromatografu gazowego

P.M. Słomkiewicz

PL-177330

 

6.

Dozownik chromatografu gazowego, zwłaszcza do próbek o podwyższonym ciśnieniu

P. M. Słomkiewicz

PL-177984

 

7.

Mikrodozownik zaworowy do chromatografii gazowej

P.M. Słomkiewicz

PL-178020
 

 

8.

Układ dozowania próbek do chromatografu gazowego

P.M. Słomkiewicz

PL-178186

 

9.

Sposób badania właściwości reologicznych cieczy oraz reometr oscylacyjny do badania właściwości reologicznych cieczy biologicznych.

Z. Wiśniakowski, W. Kaca

P 341320

 

10.

Laboratoryjna aparatura do otrzymywania alkenów
 

P.M. Słomkiewicz

PL-180975

 

11.

Sposób wytwarzania sorbentów mineralnych do pochłaniania par związków organicznych z powietrza

M.Ł. Lipowski,

P. M. Słomkiewicz,
J. A. Zdenkowski

PL-178092

 

12.

Sposób sfunkcjonalizowania powierzchni ciał stałych.

Z. Kamiński,
B. Kolesińska,
P. Rovero,
W. Kaca,
S. Grabowski,
I.Konieczna.

P 380339

 

13.

Dozownik chromatograficzny z ruchomą kolumną wstępną

P. M. Słomkiewicz

PL-192935

 

14.

Dozownik do chromatografu gazowego, zwłaszcza do próbek o wysokiej temperaturze wrzenia,

P. M. Słomkiewicz

 

PL-192882

 

15.

Podziałowy dozownik do chromatografu gazowego, zwłaszcza do kolumn kapilarnych,
 

P. M. Słomkiewicz

PL-193170

 

16.

Laboratoryjne urządzenie do wyznaczania izoterm adsorpcji metodą dynamiczną,

P. M. Słomkiewicz

PL-193503

 

17.

Laboratoryjny reaktor do badania katalizatorów, szczególnie do katalizatorów o zmieniającej się objętości

 

P. M. Słomkiewicz

PL-194482

 

18.

Laboratoryjne urządzenie do wyznaczania izoterm adsorpcji metodą chromatografii gazowej, zwłaszcza do żywic jonitowych

P. M. Słomkiewicz

PL-194922

 

 

19.

Sposób wytwarzania mat sorpcyjnych zwłaszcza do pochłaniania ropy naftowej i jej pochodnych z powierzchni wody

M. Ł. Lipowski, P. M. Słomkiewicz,
J.A. Zdenkowski

PL-197737

 

20.

„Mimetyki peptydowe ureaz, sposób ich wytwarzania, zastosowanie jako markerów chorób i sposobów wykonania testu.”

W. Kaca,
Z. Kaminski,
B. Kolesinska,
I. Konieczna,
M. Arabski ,
M. Kwinkowski.

P 386864

 

21.

„Zdegenerowane oligonukleotydy oraz sposób molekularnej identyfikacji bakterii ureolitycznych.”

I. Konieczna,
M. Kwinkowski. W. Kaca,
M. Arabski.

P 391020

 

22.

Dozownik do pomiarów adsorpcyjnych, szczególnie metodą inwersyjnej chromatografii gazowej

P. M. Słomkiewicz

P 391592

 

23.

“Peptides mimicking urease, methods of manufacturing, application in diagnostic tests and the way of performance the test,

W. Kaca,
Z. Kaminski,
B. Kolesinska,
M. Kwinkowski, M. Arabski,
I. Konieczna.

PCT WO/2010/071462

Zgłosznie patentowe miedzynarodowe

24.

Nowy związek koordynacyjny [dijodo(tris(1—(3,5-dimetylopirazolo)-metylo)amina)kadm(II) I sposób jego wytwarzania

B. Barszcz

J. Masternak

P.393842

 

25.

Sposób absorpcji amoniaku w procesie higienizacji osadów ściekowych

P. M. Słomkiewicz,
A. Świercz

P 394241

Nagroda główna Marszałka Woj. Św.

26.

„Degenerated Oligonucleotides and a Method for Molecular Identification of Ureolytic Bacteria”

I. Konieczna,
M. Kwinkowski. W. Kaca,
M. Arabski

PCT WO/2011/133051

Zgłoszenie patentowe międzynarodowe

27.

Sposób laparoposkopowego leczenia achalazjikardii
 

 

BY 15248

 

28.

Sposób fundoplikacji niewydolności dolnego zwieracza przełyku

 

BY 15248 2

 

29.

Dozownik do chromatografu gazowego zwłaszcza do chromatografii dwuwymiarowej

P. M. Słomkiewicz

P 398222

 

31.

Wazon wegetacyjny do pomiarów rozwoju badanych roślin, zwłaszcza do określania reakcji roślin na skład, rodzaj i wilgotność podłoża glebowego

P. M. Słomkiewicz,
A. Świercz,

P 398772

Nagroda główna Marszałka Woj. Św.

32.

Zespół detektorów cieplno - przewodnościowego i płomieniowo - jonizacyjnych zwłaszcza do inwersyjnej chromatografii gazowej

P. M. Słomkiewicz

P 401583

 

33.

Detektor płomieniowo-jonizacyjny zwłaszcza do inwersyjnej chromatografii gazowej

P. M. Słomkiewicz

P 402255

 

34.

Kolumna do ekstrakcji analitu z cieczy do fazy stałej zwłaszcza do wykonywania analiz chromatograficznych

K. Czech,
J. Oszczudłowski, P. M. Słomkiewicz,
D. Wideł,

P 402672

 

35.

Laboratoryjny reaktor do badania reakcji fotokatalitycznych, zwłaszcza do układu ciekłe reagenty – stały katalizator.

P. M. Słomkiewicz,
B. Szczepanik

P 403904

 

36.

Sposób fluorescencyjnego oznaczania metali ciężkich w roztworach wodnych, zwłaszcza miedzi (II), ołowiu (II) i kadmu (II) poprzez utworzenie kompleksu w stanie wzbudzonym z koronową pochodną pirazolochinoliny: 13-[(1,3-Difenylo-1H-pirazolo[3,4-b]chinolin-6-ylo)metylo]-1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyklopentadekanem

D. Grabka,
A. Danel,
P. M. Słomkiewicz,

P 404387

 

 

37.

Fotokatalityczny rozkład 3-chloroaniliny w fazie wodnej

P.M. Słomkiewicz,
B. Szczepanik

P 405804

 

38.

Sposób absorpcji toksycznych metali
w popiołach po termicznym unieszkodliwieniu osadów ściekowych

P. M. Słomkiewicz,
A. Świercz

P 407080

 

39.

Nowy nienasycony ester o zapachu malinowym i sposób jego otrzymywania

Alicja Wzorek, Mariusz Urbaniak, Barbara Gawdzik

 

P.407272

 

40.

Sposób wytwarzania krystalicznego związku koordynacyjnego [diizotiocyjano(bis(3,5-dimetylopirazol-1-ylo)metyloamina kobalt(II)]

 

A. Adach

P.407896

 

41.

Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania 4-chloroaniliny z fazy wodnej

K. Czech,
M. Garnuszek,
P. M. Słomkiewicz,
B. Szczepanik

P.408237

 

42.

Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do pochłaniania siarkowodoru i alkoholi tiolowych
z osadów ściekowych

P. M. Słomkiewicz,
A.Świercz,

P.408236

 

43.

Nakładka na mikrostrzykawkę, zwłaszcza do sześciodrożnego zaworu dozującego z kapilarą w chromatografii cieczowej

K. Czech,
M. Garnuszek,
P. M. Słomkiewicz,
B. Szczepanik

P. 408486

 

44.

Nowy ester o zapachu owocowym z nutą anyżową i sposób jego otrzymywania

Alicja Wzorek, Mariusz Urbaniak, Józef Kula i Barbara Gawdzik

P.408590

 

45.

Nowy nienasycony ester o zapachu owocowym z nutą malinową i sposób jego otrzymywania

Alicja Wzorek, Mariusz Urbaniak, Józef Kula i Barbara Gawdzik

P.408591

 

46.

Nowy nienasycony ester o zapachu jabłkowym i sposób jego otrzymywania

Alicja Wzorek, Mariusz Urbaniak, Józef Kula i Barbara Gawdzik

P.408592

 

47

Dozownik o zmiennej pojemności zwłaszcza do chromatografii cieczowej

Piotr M. Słomkiewicz

P. 409418

 

48.

Nowy ester o zapachu ziołowym
z nutą dojrzałej gruszki i sposób jego otrzymywania

Alicja Wzorek, Mariusz Urbaniak, Józef Kula i Barbara Gawdzik

P.409728

 

49

Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego zwłaszcza do adsorpcji N-3-chlorofenylokarbaminianu 4-chloro-2-butynylu z fazy wodnej

 


M. Garnuszek,
P. M. Słomkiewicz,
B. Szczepanik

P.410115

 

50.

Sposób wytwarzania krystalicznej formy związku koordynacyjnego solwat toluen [diizotiocyjano(bis(3,5-dimetylopirazol-1-ylo)metyloamina oksowanad(IV) i jego zastosowanie do hamowania wzrostu komórek nowotworowych

 

Anna Adach,

Małgorzata Tyszka-Czochara (UJ)

P.410552

 

51.

Laboratoryjny przepływowy reaktor do badania reakcji fotokatalitycznych

 

Beata Szczepanik;

Piotr M. Słomkiewicz

P.411457

 

52.

Wykorzystanie nowych kompleksów Ru(IV) i Ru(VI) jako inhibitorów procesu tworzenia się biofilmu bakteryjnego

Grzegorz Piotr Czerwonka, Wiesław Roman Kaca, Agnieszka Monika Jabłońska-Wawrzycka, Patrycja Monika Rogala

P.411704

 

53.

Nowy chlorkowy związek koordynacyjny rutenu(VI)
i  sposób wytwarzania jego krystalicznej postaci

Agnieszka Monika Jabłońska-Wawrzycka, Patrycja Monika Rogala

P.411703

 

54.

Dozownik do wyznaczania pojemności sorpcyjnej adsorbentów zwłaszcza metodą inwersyjnej chromatografii gazowej

Piotr M. Słomkiewicz

P. 412599

 

55.

Sposób wytwarzania fotokatalizatora haloizytowego zwłaszcza do utleniania jonów siarczkowych w uzdrowiskowych ściekach pokąpielowych

Beata Szczepanik;

Piotr M. Słomkiewicz

P.412600

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka