Szukaj w BIPie
Zamknij

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursie nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel partnerstwa: działania dotyczące kształtowania i podnoszenia kompetencji studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.

Działania mają zapewnić wyposażenie w odpowiednie kompetencje (zawodowe, komunikacyjne,
w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne, analityczne) studentów kierunków: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, administracja i logistyka prowadzonych na Uniwersytecie, którzy zbliżają się do zakończenia studiów i wejścia na rynek pracy.

Zakres tematyczny projektu:

Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi prowadzić do uzyskania wybranych kompetencji:

  • zawodowych,
  • komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych i językowych,
  • w zakresie przedsiębiorczości,
  • informatycznych, w tym wyszukiwania informacji,
  • analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów.

 

Uzyskiwanie wybranych kompetencji będzie przeprowadzone z użyciem następujących typów działań służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy:

1.       certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

2.       dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym
w ramach zespołów projektowych,

3.       wizyty studyjne u pracodawców

4.       uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni
z pracodawcami i zwiększanie ich zaangażowania w realizację programów kształcenia (np. wizyty studyjne u pracodawców, zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami).

Wymagania wobec partnera:

1)      Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w szczególności:

a)      prowadzenie szkoleń lub zajęć warsztatowych dla studentów, kształcących kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy - min. 5 szkoleń/warsztatów
w okresie ostatnich 3 lat,

b)      organizacja praktycznych form kształcenia studentów, w tym m.in. praktyk zawodowych, wizyt studyjnych, zajęć z pracodawcami – dla min. 150 osób w okresie ostatnich 3 lat,

c)       współfinansowanych z własnych lub zewnętrznych środków finansowych, skierowanych do studentów lub absolwentów uczelni wyższych – min. 2 projekty.

2)      Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.

3)      Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.

4)      Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego
w  realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych (w tym wkład własny finansowy lub rzeczowy na poziomie 3% wartości zadań Partnera w projekcie).

5)      Zapewnienie potencjału finansowego zabezpieczającego realizację zadań Partnera w projekcie, co oznacza, że łączny obrót za rok kalendarzowy jest równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w tym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.

6)      Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji Partnera.

 

 

Dokumenty, które należy przedstawić celem weryfikacji spełnienia przedstawionych wymagań:

1)      Wykaz zrealizowanych:

a)      szkoleń i warsztatów prowadzonych dla studentów, kształcących kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy,

b)      praktycznych form kształcenia studentów, w tym m.in. praktyk zawodowych, wizyt studyjnych, zajęć z pracodawcami

c)       projektów realizowanych ze środków finansowych zewnętrznych, skierowanych do studentów lub absolwentów uczelni wyższych.

2)      Opis koncepcji zadań proponowanych do realizacji przez potencjalnego Partnera w ramach projektu wraz z podaniem szacunkowych kosztów tych działań.

3)      Deklaracja gotowości współpracy z Uczelnią w trakcie przygotowania projektu oraz jego realizacji na każdym etapie.

4)      Informacja dotycząca wniesienia wkładu Partnera w realizację projektu: kadrowego, organizacyjnego, technicznego i finansowego.

5)      Informacja o obrocie instytucji za ostatni zamknięty rok finansowy.

6)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu.

 

Oferty składne przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać także następujące dokumenty:

1.       Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera.

2.       Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy.

3.       Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.

4.       Szacunkowy koszt działań w ramach projektu zaproponowanych przez Partnera.

Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia 18 maja 2016 r. do godziny 14:00 na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 (pok. 12 Dział Funduszy Europejskich), 25-369 Kielce
z dopiskiem „Oferta partnerstwa – konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016”.

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie.

 

Kryteria wyboru Partnera:

1.       Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa (max. 25)

2.       Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (max.25 pkt.)

3.       Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (max.25 pkt.)

Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.

Procedura odwoławcza

-        Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru
w formie pisemnej na adres składania ofert.

-        Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu przez komisję powołaną przez UJK w Kielcach.

-        W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów.

-        Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej UJK.

 

Informacje dodatkowe:

1)Partnerem projektu może być podmiot z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne
i finansowe oraz wspólnie z Uczelnią będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

2)Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

3)Planowany termin realizacji projektu:  marzec 2017 r.– luty 2020 r.

4)Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.

5)Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

6)Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

7)Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 41 349-72-34.

 

 

Liczba wyświetleń strony: 1121
Data utworzenia: 2016-04-27 14:11:39 Baran Grzegorz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka