Oferta studiów doktoranckich w UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to ośrodek akademicki i kulturotwórczy o ugruntowanej pozycji, łączący tradycję z nowoczesnością. Tradycję stanowi dorobek ponad 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej. Nowoczesność zaś to wyspecjalizowane w pracach badawczych pracownie i laboratoria oraz projekty inwestycyjne, badawcze i edukacyjne, m.in. finansowane w ramach programów rozwojowych szkół wyższych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Posiadamy 11 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w obrębie których prowadzimy studia doktoranckie w 10 dyscyplinach:

 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • historia,
 • pedagogika,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • nauki o zdrowiu,
 • sztuki piękne.

 

Nasi doktoranci uczestniczą w projektach naukowych i artystycznych realizowanych w ramach badań statutowych oraz prowadzą badania własne w ramach otrzymywanych grantów w kraju i za granicą.

Na stronie internetowej Uczelni w zakładce rekrutacja znajdziecie Państwo proponowaną w bieżącym roku akademickim tematykę badawczą oraz zasady, warunki i kryteria przyjęć.

Publikujemy także wykaz pracowników naukowych zatrudnionych na poszczególnych wydziałach wraz z informacją na temat prowadzonych przez nich badań (http://www.ujk.edu.pl/wspolpraca/wykaz_n.php) oraz szczegółowy wykaz laboratoriów i aparatury (http://www.ujk.edu.pl/wspolpraca/wykaz_aparatura.php), jakimi dysponuje Uniwersytet. Baza ta ma służyć uzyskaniu szczegółowych informacji na temat prowadzonych  na Uniwersytecie badań naukowych, zasobów kadrowych i infrastrukturalnych. Ma również umożliwiać nawiązywanie kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi UJK  a podmiotami zewnętrznymi.

 

OFERTA STUDIÓW DOKTORANCKICH

NA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIALACH UNIWERSYTETU:

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy ma w swojej ofercie cztery kierunki studiów doktoranckich: fizyka, chemia, geografia i biologia.  Dysponuje on m.in. unikalnym w skali światowej urządzeniem badawczym dla fizyków – akceleratorem EBIS, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych, zarówno o charakterze podstawowym jak i aplikacyjnym, dotyczących oddziaływania niskoenergetycznych jonów wysokonaładowanych z materią. Badania te dotyczyć mogą fizyki atomowej i molekularnej, fizyki plazmy, astrofizyki, fizyki powierzchni i materiałów oraz biofizyki i fizyki medycznej.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo: tutaj

Wydział Nauk o Zdrowiu może poszczycić się nowym budynkiem, gdzie na powierzchni 6 tys. metrów znajdują się m.in. wyposażone w niezbędny do procesu naukowo-dydaktycznego nowoczesny sprzęt specjalistyczny pracownie, m.in.:

 • anatomii rozwojowej,
 • struktur morfologicznych,
 • antropologiczna i antropometryczna,
 • patomorfologii,
 • patofizjologii, 
 • konserwacji i preparatyki zwłok,
 • immunologii klinicznej,
 • Laboratorium Badań Genetycznych.

 

Zaplecze to gwarantuje dostęp do innowacyjnych technologii medycznych, oferując możliwości prowadzenia wdrożeniowych prac badawczych.

Prowadzeniu badań nad metodami leczenia i rehabilitacji w placówkach ochrony zdrowia służyć może także nowo powstałe Centrum Rehabilitacji i Sportu.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo: tutaj.

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny ma w swojej ofercie studia doktoranckie na kierunkach: pedagogika i sztuki piękne. To unikalne połączenie specjalistów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz różnych dyscyplin sztuki, stwarza możliwości realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz takie kształtowanie zespołów badawczych, by kierunki ich badań zaznaczały się wyraźnie na mapie nauki polskiej.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo: tutaj.

Wydział Humanistyczny oferuje studia doktoranckie na kierunkach: historia, literaturoznawstwo i językoznawstwo. Proponowana tematyka badawcza w zakresie wymienionych dyscyplin jest bardzo rozległa, dzięki czemu możliwe jest realizowanie różnorodnych projektów.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo: tutaj.

 

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka