Oferta komercyjna

Wydział Prawa Zarządzania i Administracji – przykłady usług komercyjnych zrealizowanych dla przedsiębiorców:
 1. Przeprowadzenie analizy rynku w dwóch wymiarach, uwzględniających specyfikę grup obsługiwanych klientów indywidualnych i klientów korporacyjnych (biznesowych); zestawienie uzyskanych wyników analiz i ocenę istniejącego stanu usług adresowanych przez potencjalnych konkurentów równolegle do klientów indywidualnych i korporacyjnych; określenie głównych konkurentów wobec planowanej inwestycji.
 2. Coaching biznesowy, identyfikacja możliwości rozwojowych, skrócenie czasu obsługi klienta.
 3. Badanie rynku, wywiady bezpośrednie, określenie strategii rozwoju nowej usługi w branży gastronomicznej.
 4. Strategia CSR - przygotowanie firmy do absorpcji środków z funduszy zewnętrznych.
 5. Opracowanie koncepcji zagospodarowania i koncepcji merytorycznej Parku Miniatur.
 6. Wykonanie analizy merchandisingowej wraz ze sporządzeniem narzędzia umożliwiającego wypracowanie własnej strategii merchandisingowej dla prowadzonej działalność.
 7. Budowa programu rozwojowego firmy, obniżanie kosztów transakcyjnych funkcjonowania firmy.
 8. Wykonanie prac badawczo – konsultingowych w zakresie klasyfikacji dostawców i odbiorców, opracowania przykładowych mierników efektów relacji międzyorganizacyjnych.
 9. Identyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej, opracowania narzędzia wspierającego zarząd w rozwiązywaniu problemów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa.
 10. Opracowanie narzędzia do zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie
 11. Analiza rynku i konkurencji, wypracowanie narzędzi stałego monitoringu jakości realizowanych przedsięwzięć firmy.
 12. Rozpoznanie kierunków i możliwości rozwoju firmy. Analiza konkurencji i budowanie przewagi konkurencyjnej firmy.
 13. Opracowanie strategii rozwoju w zakresie przygotowywania ram strategicznych zarządzania przyszłymi zmianami oraz opisu mobilnego funkcjonowania Assessment Center.
 14. Przeprowadzenie badań diagnostycznych nt. preferencji zakupowych potencjalnych konsumentów usług i produktów wytwarzanych oraz montowanych przez przedsiębiorstwo.
 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - przykłady usług komercyjnych zrealizowanych dla przedsiębiorców:
Instytut Chemii: 
 
 • badania właściwości składników tłuszczy i parafin, opracowania nowych technologii wytwarzania innowacyjnych produktów
 • badania monitoringowe wody deszczowej pod kątem obecności chlorków, siarczanów i substancji ropopochodnych dla potrzeb operatu wodnoprawnego
 • badanie zawartości składników w próbce proszkowej i płynnej, określenie składu chemicznego próbki, przygotowanie wytycznych do dalszych prac nad produktem oraz opisu  zakresu eksperymentalnego projektu badawczego
 • analiza jakościowa oraz ilościowa składu chemicznego dostarczonych materiałów, interpretacja wyników, możliwość zmiany składników, dostępność składników, opis zachodzących reakcji w wyniku, których wytwarzane jest ciepło
 • określanie wariantowej technologii (wraz z opracowaniem wytycznych) unieszkodliwiania i uzdatniania kwaśnych wód
 • pomiar wybranych parametrów fizykochemicznych i chemicznych wód (pH, przewodność elektrolityczna właściwa, sucha pozostałość, zasolenie, stężenia siarczanów, żelaza i arsenu, zawiesiny)
 • analizy chromatograficzne lotnych związków organicznych wybranych produktów
 • analizy chemiczne ewentualnego skażenia próbek
 • badania toksyczności produktów
 • badań korozji elektrochemicznej spoin uzyskanych techniką laserową
 • oznaczenia zawartości części palnych, wartości opałowych oraz składu fazowego i pierwiastkowego próbek pyłu z odpylaczy tkaninowych zainstalowanych w piecach do produkcji wapna
 • technologie oczyszczania wody i powietrza w oparciu o zgłoszenia patentowe
 
Instytut Fizyki:
 • analiza jakościowa i ilościowa pierwiastków w glince oraz kierunki rozwoju nowych produktów z zastosowaniem glinki mineralnej 
 • oznaczanie zawartości metali szkodliwych w produktach zbożowych
 
Katedra Ochrony Środowiska:  
 • analiza H2O pokładów płytkich jurajskich, tj. analiza fizyko-chemiczna, analiza składu chemicznego, analiza mikrobiologiczna
 • automatyczne ciągłe pomiary zanieczyszczenia powietrza
 • analizy środowiskowe
 • raporty stanu powietrza
 • monitoring środowiskowy dla gmin
 
Instytut biologii
 • badanie i ocena narastania biofilmów bakterii termofilnych,  beztlenowych, siarkowych – mogących powodować korozję mikrobiologiczną
 • badanie skuteczności biocydów w hamowaniu narastania biofilmu wytworzonego przez bakterie SRB na wybranych stalach
 • pomiar i obserwacja stężenia aeroalergenów – pyłki roślin, spory grzybów
 
 

WDROŻENIA PATENTÓW

Lp.

Nazwa patentu

Autor

Opis/korzyści

1.

Wazon wegetacyjny do pomiarów rozwoju badanych roślin, zwłaszcza do określania reakcji roślin na skład, rodzaj i wilgotność podłoża glebowego

P. M. Słomkiewicz,
A. Świercz,

Wynalazek dotyczy konstrukcji wazonu wegetacyjnego do pomiarów rozwoju badanych roślin zwłaszcza do określenia reakcji roślin na skład, rodzaj i wilgotność podłoża glebowego  

Zastosowanie: Proponowany innowacyjny wazon wegetacyjny może być wykorzystany do pomiarów rozwoju badanych roślin, zwłaszcza do określania reakcji roślin na skład, rodzaj i wilgotność podłoża glebowego. Wazon może być stosowany w laboratoriach jednostek badawczych i rozwojowych i przemysłowych laboratoriach zajmujących się problematyką nawozową, np. IUNG, inne uczelnie i ośrodki badawcze

Korzyści z wdrożenia: Zaletą proponowanego rozwiązania jest porównywalność parametrów doświadczalnych i pełna kontrola wzrostu roślin. Możliwość prowadzenia pomiarów na każdym etapie wzrostu roślin, możliwość porównywania wyników przy zastosowania płodozmianu, możliwość upraw w skali przemysłowej.

ZGŁOSZENIA

1.

Sposób absorpcji toksycznych metali
w popiołach po termicznym unieszkodliwieniu osadów ściekowych

P. M. Słomkiewicz,
A. Świercz

Przedmiotem wynalazku jest sposób absorpcji toksycznych metali w popiołach po termicznym unieszkodliwieniu osadów ściekowych i przeprowadzenia toksycznych metali w trudno rozpuszczalne związki chemiczne, co ogranicza stopień ich wymywania do wód powierzchniowych oraz możliwość późniejszego wykorzystania otrzymanego produktu, jako nawozu.

Zalety: ograniczenie zatruwania środowiska naturalnego wymywanymi z popiołów związkami metali ciężkich.

Zastosowanie: stabilizacja popiołów pospalarniach, unieszkodliwienie odpadów, wykorzystanie popiołów do rekultywacji terenów poprzemysłowych, pasów przydrogowych, budowa dróg;

Korzyści: rozwiązanie uciążliwego dla środowiska problemu składowania popiołów w pobliżu spalarni i ich ponowne wykorzystanie przy zdeklasowaniu z odpadu niebezpiecznego.

4.

Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania 4-chloroaniliny z fazy wodnej

K. Czech,
M. Garnuszek,
P. M. Słomkiewicz,
B. Szczepanik

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego ze zwietrzeliny haloizytowej do usuwania 4-chloroaniliny z fazy wodnej.4-Chloroanilina jest stosowana jako półprodukt w produkcji herbicydów i środków owadobójczych (np. monuronu, diflubenzuronu, monolinuronu), barwników azowych i pigmentów oraz produktów farmaceutycznych i kosmetycznych. Jest uwalniana do środowiska (wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i powietrza) z wielu źródeł przemysłowych. Łatwo ulega bioakumulacji w glebie i wodzie. Wśród monochloroanilin, 4-chloroanilina wykazuje się największą toksycznością. Jest rozpuszczalna w wodzie i w obecności światła i powietrza ulega degradacji, co powoduje, że do środowiska dostają się produkty degradacji, często o nieznanym oddziaływaniu na organizmy żywe. Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Powtarzający się kontakt z tym związkiem prowadzi u ludzi do sinicy i uszkodzeń krwi, wątroby, śledziony oraz nerek.

Rozwiązanie dotyczy: technologia w ochronie środowiska, pochłanianie toksycznej chloropochodnej aniliny rozpuszczonej w niewielkich ilościach w wodzie. 

Zalety: ograniczenie zatruwania środowiska naturalnego herbicydami i środkami owadobójczymi.

Zastosowanie: w przemyśle oczyszczania ścieków w fazie wodnej. Metoda pozwala na usunięcie związków toksycznych, które nie są unieszkodliwiane w standardowych metodach stosowanych obecnie w oczyszczalniach.

5.

Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do pochłaniania siarkowodoru i alkoholi tiolowych
z osadów ściekowych

P. M. Słomkiewicz,
A.Świercz,

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania adsorbentu do pochłaniania siarkowodoru i alkoholi tiolowych, które ulatniają się z osadów ściekowych w trakcie ich przetwarzania lub składowania. 

Zastosowanie: zagospodarowanie i unieszkodliwienie osadów pościekowych, ponowne wykorzystanie osadów pościekowych do produkcji bezodorowych nawozów;

Korzyści z zastosowania: Rozwiązanie dwóch uciążliwych dla środowiska problemów, zmniejszono emisję gazowego siarkowodoru, który zaadsorbowany pozostaje w osadzie i zaadsorbowano alkohole tiolowe, zaliczane do silnie złowonnych.

9.

Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego zwłaszcza do adsorpcji N-3-chlorofenylokarbaminianu 4-chloro-2-butynylu z fazy wodnej

M. Garnuszek,
P. M. Słomkiewicz,
B. Szczepanik

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego ze zwietrzeliny haloizytowej do adsorpcji N-3-chlorofenylokarbaminianu 4-chloro-2-butynylu z fazy wodnej.

Pestycydy karbaminianowe stosowane w znacznych ilościach w środowisku naturalnym są jedną z głównych klas pestycydów organicznych. N-3-chlorofenylokarbaminian 4-chloro-2-butynylu o handlowej nazwie Barban, jest stosowany, jako fitotoksyczny bojowy środek trujący oraz jako herbicyd do ochrony zbóż.

Korzyści z zastosowania: usuwanie zanieczyszczenia N-3-chlorofenylokarbaminianem 4-chloro-2-butynylu fazy wodnej w sposób trwały (usuwanie pestycydów z wody), w procesie stosowanym obecnie w oczyszczalniach pestycydy nie są unieszkodliwiane i dostają się ponownie do obiegu;

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka