ODPŁATNOŚĆ W OKRESIE WAKACYJNYM

Odpłatność za miejsce w domach studentach w okresie wakacyjnym reguluje Zarządzenie Nr 23/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2018 roku

WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY

Wysokość opłat za korzystanie z pokoju jednoosobowego w Domu Studenta „Asystent” ” przy ul. Śląskiej 11, Domu Studenta „Melodia” przy ul. Śląskiej 15 i Domu Studenta „Fama” przy ul. Śląskiej 13, w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września każdego roku akademickiego:

  • niezależnie od charakteru pobytu i statusu osoby korzystającej z pokoju - 35 zł netto,

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc w pokojach dwu lub więcej osobowych w Domu Studenta „Asystent” ” przy ul. Śląskiej 11, Domu Studenta „Fama” przy ul. Śląskiej 13, w Domu Studenta „Melodia” przy ul. Śląskiej 15, w Domu Studenta „Odyseja” przy ul. Śląskiej 11A, Domu Studenta „Łącznik” przy ul. Śląskiej 15A w Kielcach, w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września każdego roku akademickiego:

  • dla studentów UJK, w tym odbywających praktyki, oraz dla studentów rozpoczynających rok akademicki we wrześniu – 15 zł netto za dobę,
  • dla pracowników UJK i innych osób nie będących pracownikami UJK, które realizują
    w Uczelni zajęcia dydaktyczne lub wykonują w Uczelni pracę naukową – 35 zł netto za dobę,
  • dla studentów innych uczelni, kandydatów na studia w okresie egzaminów wstępnych  oraz uczniów szkół podstawowych i średnich – 25 zł netto za dobę,
  • dla innych osób nie wymienionych w pkt 1 – 3  - 35 zł netto za dobę.

Osoba zajmująca pokój 2-osobowy, płaci stawkę za 2 osoby. Przepis stosuje się odpowiednio do pokoi więcej niż dwuosobowych.

Przy zakwaterowaniu powyżej 7 dni w domach studenckich, zorganizowanych grup co najmniej 10 osób, dopuszcza się  możliwość negocjacji cen. W wypadku, o którym mowa w zdaniu powyżej minimalna cena wynosi 25 zł netto od osoby za dobę. Negocjacje prowadzi kierownik Działu Spraw Studenckich, a decyzję w przedmiocie ostatecznej ceny i obowiązku wniesienia kaucji oraz jej wysokości podejmuje prorektor do spraw studenckich i kształcenia. W uzasadnionych przypadkach prorektor może wyrazić zgodę na zwolnienie z obowiązku wniesienia kaucji.

Zakwaterowanie na zasadach, o których mowa powyżej nie może przekraczać 14 dni.

Przy zakwaterowaniu w domach studenckich trwającym cały miesiąc ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z pokoju 1 i 2-osobowego:

  • dla studentów UJK oraz studentów innych uczelni -  400 zł netto,
  • dla innych osób – 450 zł netto.

Przy zakwaterowaniu w domach studenckich trwającym cały miesiąc wysokość opłat dla osób korzystających z pokoju więcej niż dwuosobowego, niezależnie od charakteru pobytu i jego statusu wynosi 350 zł netto.

Przy zakwaterowaniu osoby fizycznej trwającym powyżej 14 dni, prorektor do spraw studenckich i kształcenia wraz z Kwestorem lub Kanclerzem Uczelni zawiera z tą osobą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

Przy zakwaterowaniu osoby fizycznej do 14 dni, osoba ta składa oświadczenie o obowiązku uiszczenia opłaty, chyba że opłata za zakwaterowanie została uiszczona z góry.

W przypadku gdy zakwaterowanie zleca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prorektor do spraw studenckich i kształcenia wraz z Kwestorem lub Kanclerzem Uczelni zawiera z tym podmiotem umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka