A A A

Zasiłki i zapomogi

Na podstawie Uchwały KZ NSZZ "Solidarność" UJK z dnia 14 marca 2012 w w sprawie wysokości zasiłków statutowych i zapomóg związkowych wysokość zasiłków statutowych dla członków związku obowiązujących w UJK wynosi:

- 300 zł z tytułu urodzenia dziecka

- 600 zł z tytułu zgonu członka związku
- 400 zł z tytułu zgonu członka rodziny

natomiast wysokość zapomogi związkowej dla członka związku wynosi:

- minimalna 100
- maksymalna 200 zł.

 

Zapomogę przyznaje się nie częściej, niż raz w roku, w razie posiadania środków finansowych na ten cel.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 5 XIX KZD ws. działałalności finansowej związku zm. uchwałą nr 7 XXI KZD obowiązują następujące zasady przyznawania zasiłków i zapomóg:

- zasiłek z tytułu urodzenia dziecka wypłaca się członkowi Związku na każde urodzone dziecko (również na dziecko urodzone martwe); w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko zasiłek wypłacany jest w podwójnej wysokości
- zasiłek z tytułu adopcji dziecka wypłaca się członkowi Związku na każde adoptowane dziecko
- zasiłek z tytułu śœmierci członka Związku wypłacany jest tylko jednej osobie uprawnionej (nawet nie bądącej członkiem Związku), tj. współmałżonkowi lub innej osobie, która pokryła koszty związane z pogrzebem zmarłego członka Związku
- zasiłek z tytułu śœmierci członka rodziny wypłacany jest wszystkim uprawnionym członkom Związku, w przypadku zgonu: współmałżonka, rodziców, teœściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o zasiłek
- członek Związku nabywa prawa do zasiłku po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależnośœci do NSZZ “Solidarność
- uprawnienia do zasiłków ustala się na podstawie przedłożonych przez uprawnionego w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia dokumentów (akt urodzenia, akt zgonu, dokument okreśœlający stopień pokrewieństwa), a w przypadku ich braku - na podstawie złożonego oœświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku
- wysokość wypłacanych zasiłków ustalana jest na dzień zaistnienia zdarzenia uprawniającego do zasiłku
- zapomogi mogą być wypłacane członkom Związku w miarę posiadanych śœrodków, przy zachowaniu zasady samowystarczalnośœci finansowej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.