A A A

Komisja Socjalna

Informujemy, że każdy pracownik może ubiegać się o różne formy dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, takie jak wczasy pod gruszą, pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, karnety na imprezy kulturalne lub sportowe itp.
Informacje socjalne na stronie Uniwersytetu


Związki zawodowe działające w Uczelni w uzgodnieniu z Rektorem są uprawnione do przyznawania świadczeń z ZFŚS. Do rozpatrywania oraz kwalifikowania wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu uprawnione jest Komisja Socjalna, w której zasiadają przedstawiciele Związków i Rektora.
Przedstawiciele Komisji Zakładowej w ciałach kolegialnych UJK