Zarządzenie nr 50/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 13 marca 2020 roku

 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85), § 29 pkt 2, 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (zwanego dalej Uniwersytetem lub UJK).

 

§ 2

 1. Do odwołania wstrzymuje się wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie.
 2. Do odwołania wstrzymuje się organizację imprez oraz wydarzeń naukowych, sportowych
  i artystycznych oraz nie udostępnia się obiektów Uniwersytetu dla podmiotów zewnętrznych.
 3. Do odwołania wstrzymuje się wszystkie wyjazdy i przyjazdy zagraniczne studentów, doktorantów
  i pracowników w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów, wynikających
  z odrębnych umów.
 4. Do odwołania wstrzymuje się udział pracowników w szkoleniach, konferencjach, wyjazdach służbowych, które mogą odbywać się w innym terminie.
 5. Do odwołania wstrzymuje się korzystanie z Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Archiwum UJK.

 

§ 3

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zobowiązani są do zagwarantowania ich prawidłowego funkcjonowania.
 2. Bezpośredni przełożony może polecić pracownikowi realizację obowiązków w trybie pracy zdalnej określając zakres i czas świadczenia pracy w tej formie. 

 

§ 4

 1. Do odwołania wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenta i wprowadza się zakaz przebywania osób niezakwaterowanych w domach studenta. Rekomenduje się opuszczenie domów studenta przez osoby mające możliwość innego zakwaterowania na terenie Polski.
 2. W razie wyjazdu poza granicę Polski, w czasie wstrzymania zajęć, przez studenta/doktoranta mieszkającego w domu studenta, po jego powrocie do Polski konieczne będzie przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w wyniku którego zostaną podjęte decyzje o dalszym postępowaniu: hospitalizacji, kwarantannie, samoobserwacji, pozostaniu pod nadzorem epidemiologicznym. W obiektach Uniwersytetu nie będzie możliwe przeprowadzenie żadnej z ww. procedur, jak również Uniwersytet nie będzie ponosił ich kosztów. Ponowne zakwaterowane w domu studenta będzie możliwe po zrealizowaniu procedur wskazanych studentowi/doktorantowi przez stację sanitarno-epidemiologiczną.
 3. Student/doktorant opuszczający dom studenta lub powracający do domu studenta zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w sprawie podania miejsca, w którym będzie przebywał. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

 1. Uniwersytet umożliwi studentom/doktorantom/słuchaczom studiów podyplomowych uzyskanie założonych efektów uczenia się poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych w innych terminach lub innych formach. Studenci/doktoranci/słuchacze studiów podyplomowych do dnia 20 marca 2020 r. zostaną poinformowani przez dziekanów o zajęciach prowadzonych zdalnie.
 2. Prowadzących zajęcia zobowiązuje się do udostępniania materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej niezbędnych do zaliczenia przedmiotu.
 3. W okresie wstrzymania zajęć zobowiązuje się studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych do pracy własnej oraz indywidualnego realizowania materiału wskazanego
  do zaliczenia.
 4. Zajęcia prowadzone zdalnie, które zapewnią uzyskanie efektów uczenia się, zostaną uznane jako zrealizowane bez konieczności ich odrabiania. Zajęcia uznane za niezrealizowane zostaną odrobione w innym terminie. Decyzje w sprawie organizacji pozostałych zajęć będą podejmowane w sposób odrębny dla każdego kierunku studiów. Dopuszcza się możliwość przedłużenia realizacji zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.

 

§ 6

Rekomenduje się, aby dyżury i konsultacje odbywały się w formie zdalnej. W przypadku konieczności osobistego kontaktu, zaleca się zachowanie odpowiednich środków ostrożności.

 

§ 7

Dziekani wydziałów zapewnią właściwą obsługę studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych w sprawach związanych z tokiem studiów w miarę możliwości w formie niewymagającej ich osobistej obecności w dziekanacie.

 

§ 8

Egzaminy, zaliczenia, egzaminy dyplomowe, posiedzenia komisji, w tym w szczególności doktorskich i habilitacyjnych mogą się odbywać pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności, w obecności osób, których udział jest niezbędny. 

 

§ 9

W przypadku powrotu pracownika, studenta, doktoranta, słuchacza studiów podyplomowych z kraju, w którym rozprzestrzenia się koronawirus SARS-CoV-2 lub objęcia go hospitalizacją, kwarantanną, samoobserwacją, nadzorem epidemiologicznym, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Uniwersytet, przekazując informację:

 1. na adres mailowy zgloszenia@ujk.edu.pl lub telefonicznie do Działu Kadr. – pracownicy,
 2. na adres mailowy zgloszenia1@ujk.edu.pl lub telefonicznie do dziekana lub do dyrektora Szkoły Doktorskiej – studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych.

 

§ 10

Osoby pełniące funkcje kierownicze w Uniwersytecie zobowiązane są do codziennego zapoznawania się w szczególności z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 11

 1. Zgodnie z art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy pracownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku złamania nakazu obowiązkowej hospitalizacji, kwarantanny, samoobserwacji, nadzoru epidemiologicznego nałożonego
  przez właściwy organ administracji publicznej i stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia innych pracowników, polegającego na stawieniu się do pracy w sytuacji podejrzenia choroby zakaźnej, zachowanie takie może być potraktowane przez pracodawcę jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych oraz możliwość dochodzenia roszczeń
  przez pracodawcę jak i innych pracowników.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, z zastrzeżeniem że złamanie zakazu, o którym mowa w ust. 1, może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną studenta lub doktoranta.

 

§ 12

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 49/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Pobierz oświadczenie


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka