Zarządzenie nr 49/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 marca 2020 roku

 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie § 29 pkt 2, 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zasady przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

 1. Od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 2. Do odwołania wstrzymuje się organizację imprez oraz wydarzeń naukowych, sportowych
  i artystycznych oraz nie udostępnia się obiektów uczelni dla podmiotów zewnętrznych.
 3. Do odwołania wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenta i wprowadza się zakaz przebywania osób niezakwaterowanych w domach studenta.
 4. Do odwołania wstrzymuje się wszystkie wyjazdy i przyjazdy zagraniczne studentów, doktorantów
  i pracowników.
 5. Do odwołania wstrzymuje się korzystanie z Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 3

Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby umożliwić studentom/doktorantom uzyskanie założonych efektów kształcenia poprzez zaliczenie zajęć w innych terminach lub innych formach. W miarę możliwości studenci/doktoranci otrzymają materiały dydaktyczne, odnoszące się do odwołanych zajęć, w formie elektronicznej.

 

§ 4

 1. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie – przez czas oznaczony – pracy, z zachowaniem uprawnień przewidzianych przepisami prawa i zakresem obowiązków, poza miejscem jej stałego wykonywania. Takie polecenie może być szczególnie wydane w przypadkach:
 1. gdy pracownik w ostatnim okresie przebywał w rejonie występowania koronawirusa SARS-CoV-2,
 2. wystąpienia u pracownika objawów mogących wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, deklarowania przez pracownika kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną
  o zakażenie koronawuirusem SARS-CoV-2,
 3. w innych przypadkach ogłoszonych w komunikatach ze szczególnym uwzględnieniem komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego.
 1. W przypadku:
 1. powrotu pracownika z kraju, w którym rozprzestrzenia się koronawirus SARS-CoV-2,
 2. objęcia pracownika kwarantanną lub hospitalizacją,

 

pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracodawcę, przekazując informację na adres mailowy zgloszenia@ujk.edu.pl lub telefonicznie do Działu Kadr.

 

 1. W przypadku:
 1. powrotu studenta/doktoranta z kraju, w którym rozprzestrzenia się koronawirus SARS-CoV-2,
 2. objęcia studenta/doktoranta kwarantanną lub hospitalizacją,

 

student/doktorant jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dziekana lub dyrektora Szkoły Doktorskiej, przekazując informację telefonicznie lub na adres mailowy zgloszenia1@ujk.edu.pl.

 

§ 5

Osoby pełniące funkcje kierownicze w Uniwersytecie zobowiązane są do codziennego zapoznawania się z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 6

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka