Szukaj w BIPie
Zamknij

Dziekan
Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ogłasza konkurs na
stanowisko

asystenta

w dyscyplinie  sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 poz.1668).

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł magistra kierunków artystycznych w zakresie sztuk plastycznych;
 • kompetencje w zakresie: projektowania 3D, 2D, animacji komputerowych, aplikacji, tworzenia stron internetowych i projektowania gier komputerowych; składu i przygotowania do druku; obsługi drukarki 3D, sprzętu komputerowego, multimedialnego i poligraficznego;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • minimum 3 letni staż pracy w szkolnictwie wyższym, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta;
 2. Odpis/kopia dyplomu magistra;
 3. Życiorys zawodowy z uwzględnieniem doświadczenia dydaktycznego;
 4. Informacja o dorobku naukowym, artystycznym i projektowym;
 5. Oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli  o następującej treści:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierownik dziekanatu WPiA, 25-029 Kielce, ul. Krakowska 11
Termin złożenia dokumentów upływa dnia:  11 stycznia 2019 roku (obowiązuje data wpływu)

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.01.2018 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail iekon@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,
 7. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

 

 

Liczba wyświetleń strony: 216
Data utworzenia: 2018-12-11 14:34:46 Wójcik Marcin

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka