Szukaj w BIPie
Zamknij

 

Nazwa wydziału

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Stanowisko

Adiunkt

Dziedzina nauki

Nauki biologiczne

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

09. 11.2018

Opis ogłoszenia

Kandydat powinien posiadać:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia,
 • tytuł zawodowy magistra ochrony środowiska,
 • praktyczną wiedzę odnośnie flory Wyżyny Małopolskiej ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk kserotermicznych,
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu botaniki w odniesieniu do roślin kserotermicznych, pasożytniczych oraz inwazyjnych,
 • doświadczenie w wykonywaniu badań programów pomiarowych monitoringu środowiska przyrodniczego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni z zakresu nauk biologicznych, zwłaszcza botaniki.

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii, ul. Świętokrzyska 15

25-406 Kielce

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,
 7. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

 

 

Liczba wyświetleń strony: 371
Data utworzenia: 2018-10-16 11:23:03 Wójcik Marcin

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka