Dobiega końca rejestracja Uczestników V edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach (I etap). Do 9 listopada 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) czekamy na prace przygotowane przez zgłoszonych Uczestników Olimpiady. Prosimy zapoznać się z wytycznymi:

1. Prace przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Dziennikarstwa i Informacji
ul. Świętokrzyska 21D
25-406 Kielce
(z dopiskiem: Olimpiada Wiedzy o Mediach)

2. Prace przesłane mailem nie będą oceniane.

3. Tematy na I etap Olimpiady Wiedzy o Mediach
• Autotematyzm mediów – odmiany i przyczyny
• Dziennikarz – zawód czy powołanie?
• Różne oblicza medialnej rozrywki
• Media i ich użytkownicy za dwadzieścia lat
• Problemy kobiet w różnych krajach świata, widziane oczami polskich reporterek i reporterów (na wybranych przykładach)
Prace wykonywane mogą być tylko indywidualnie. Prace zespołowe nie będą oceniane.

4. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Mediach prace w I etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 10.000 znaków), filmu (maksymalnie 15 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace pisemne (eseje) należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie bądź pendrivie), zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej (na płycie bądź pendrivie).

5. Każda nadesłana praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 2); oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna ucznia, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Olimpiady (załącznik nr 3); oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 4) oraz oświadczenie, że praca konkursowa nie jest plagiatem (załącznik nr 5). Załączniki dostępne są na stronie internetowej: http://owm.edu.pl/do-pobrania/

6. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Mediach ocenie podlegać będzie: poprawność merytoryczna nadesłanych prac, pomysłowość ujęcia tematu, oryginalność oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia poruszanego w temacie pracy. Prace oceniane będą zgodnie z zasadami określonymi w Karcie oceny pracy.

7. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu V edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach zostanie opublikowana na stronie internetowej Świętokrzyskiego Komitetu Okręgowego http://www.ujk.edu.pl/konkurs/ dnia 23 listopada 2018 roku. Prześlemy ją również do szkół.

Świętokrzyski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach