KOMUNIKAT REKTORA
DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI KORZYSTAJĄCYCH
Z 50 % KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Z TYTUŁU PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH
 
z dnia 4 stycznia 2013 r.
Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z 24 października 2012 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1278) wprowadzająca między innymi zmiany w zakresie korzystania z praw autorskich od przychodów uzyskiwanych z różnych tytułów, w tym przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich na pracodawcę w ramach stosunku pracy.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu (t.j. kwoty wolnej od podatku) przyjmowane przez twórców przy ustalaniu dochodu do opodatkowania jest ograniczone limitem.
Na rok 2013 wynosi on:
42 764   zł [1]
 
Zgodnie z zapisem art 41 ust.1 ustawy o PIT[2] oraz na podstawie złożonej przez pracownika deklaracji do Uchwały nr 90/2008 Senatu Uczelni, określającej wysokość procentową wynagrodzenia zasadniczego do zastosowania kosztów uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich w ramach stosunku pracy, koszty te oblicza i potrąca pracodawca.
 
Od miesiąca następnego po miesiącu w którym nastąpiło przekroczeniu dochodu określonego wymienionym limitem stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu związanych z przeniesieniem praw autorskich twórcy na Uczelnię ulega zawieszeniu.
 
Pracownicy, korzystający jako twórcy dodatkowo z przeniesienia praw autorskich z innych tytułów niż stosunek pracy w Uczelni, (t.j. dodatkowe zatrudnienie, umowy cywilnoprawne) powinni uwzględniać osiągane z tych tytułów dochody w limicie rocznym i niezwłocznie po osiągnięciu ich limitowanej granicy złożyć w Dziale Płac UJK oświadczenie o zaniechaniu stosowania w Uczelni 50 % kosztów uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich[3]. Zaniechanie ich naliczania nastąpi w miesiącu następnym po miesiącu w którym złożono oświadczenie.
 
Prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich na Uczelnię może być stosowane jedynie wówczas gdy jest zgodne z Uchwałą nr 90/2008 Senatu Uniwersytetu z dnia 27 listopada 2008 roku oraz z przytoczonymi wyżej zapisami ustawy.
 
REKTOR
prof. dr hab. Jacek Semaniak
 

[1] w art.22 ust.9 pkt 1-3  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 poz. 361, z późn zm.) dodano słowa „z zastrzeżeniem ust 9a”.Ustęp ten stanowi, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej wskazanej w art. 27 ust.1;
[2] ustawa z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012 poz. 361, z późn zm.);
[3] art.32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2012 poz. 361, z późn zm.) dodano ust.7 „Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust.9 pkt 1-3 od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.”
 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka